Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: KTTT theo định hướng XHCN 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Sau 1986 níc ta ®· chuyÓn m« h×nh kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §ã lµ mét
qu¸ tr×nh thÓ hiÖn sù ®æi míi vÒ t duy vµ ngµy cµng hoµn thiÖn c¶ vÒ lÝ luËn
còng nh thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa ë níc ta. §©y còng lµ
mét qu¸ tr×nh vÒ sù nhËn thøc ®óng h¬n c¸c quy luËt kh¸ch quan, chuyÓn tõ
mét nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh chÊt hiÖn vËt sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ víi
nhiÒu thµnh phÇn, kh«i phôc c¸c thÞ trêng ®Ó tõ ®ã c¸c quy luËt thÞ trêng ph¸t
huy t¸c dông ®iÒu tiÕt hµnh vi c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay cho ph¬ng
ph¸p qu¶n lÝ b»ng c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ trùc tiÕp mang tÝnh ph¸p lÖnh,
xo¸ bá bao cÊp trµn lan cña nhµ níc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù chñ, tù chÞu trong
s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ th«ng qua ph¸p
luËt vµ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c c«ng cô kinh tÕ vØ m«
ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng,
cã c¬ chÕ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n, thóc ®Èy sù ph©n phèi, sö dông c¸c nguån
lùc vµ c¸c t¸c nh©n cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®émg hiÖu qu¶
MÆt kh¸c sù chuyÓn tõ m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò cßn míi trong lÞch sö
kinh tÕ níc ta. Nªn viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ trêng lµ
sù cÇn thiÕt.

1

Néi dung
I > . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ thêng®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa
1 . Kh¸i niÖm
Kinh tÕ thÞ trêng lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trong
®ã tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®Òu th«ng qua thÞ trêng. Nãi mét c¸ch kh¸c kinh
tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn trong ®ã mäi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸ .
2 . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa
2.1 §iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸.
Ph©n c«ng lao ®éng:Theo LªNin “ hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã ph©n c«ng lao
®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy cã thÞ trêng “ –VI LªNin
toµn tËp nhµ xuÊt b¶n tiÕn bé Matcova 1974 .
Nh÷ng lao ®éng t nh©n ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau. Mµ muèn cã
®îc nh vËy th× nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i ®éc
lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau .
Tãm l¹i ph©n c«ng lao ®éng x· héi t¹o ra sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng
ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp x¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp, hä lµm viÖc cho nhau
th«ng qua nh÷ng trao ®æi hµng ho¸. Cßn víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt
hµng ho¸ ®éc lËp lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ cña hä l¹i mang tÝnh lao ®éng t
nh©n ( c...
Lêi më ®Çu
Sau 1986 níc ta ®· chuyÓn h×nh kinh tÕ nÒn kinh tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ ttrêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §ãmét
qu¸ tr×nh thÓ hiÖn sù ®æi míi vÒ t duy ngµy cµng hoµn thiÖn c lÝ luËn
còng nh thùc tiÔn x©y dùng c nghÜa héi cnghÜa ë níc ta. §©y còng
mét qu¸ tr×nh vÒ sù nhËn thøc ®óng h¬n c¸c quy luËt kh¸ch quan, chuyÓn tõ
mét nÒn kinh mang nÆng tÝnh chÊt hiÖn vËt sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ víi
nhiÒu thµnh phÇn, kh«i phôc c¸c thÞ trêng ®Ó ®ã c¸c quy luËt thÞ trêng ph¸t
huy t¸c dông ®iÒu tiÕt hµnh vi c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh thay cho ph¬ng
ph¸p qu¶n b»ng c¸c c«ng ho¹ch ho¸ trùc tiÕp mang tÝnh ph¸p lÖnh,
xo¸ bao cÊp trµn lan cña nhµ níc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù chñ, tù chÞu trong
s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ níc thùc hiÖn qu¶n nÒn kinh th«ng qua ph¸p
luËt vµ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c c«ng cô kinh tÕ vØ m«
ChuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng lµ chuyÓn sang nÒn kinh n¨ng ®éng,
cã c¬ chÕ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n, thóc ®Èy sù ph©n phèi, sö dông c¸c nguån
lùc vµ c¸c t¸c nh©n cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®émg hiÖu qu¶
MÆt kh¸c chuyÓn h×nh kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ t trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò cßn míi trong lÞch sö
kinh tÕ níc ta. Nªn viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ trêng lµ
sù cÇn thiÕt.
1
TL Triết: KTTT theo định hướng XHCN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: KTTT theo định hướng XHCN  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: KTTT theo định hướng XHCN  9 10 633