Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. lêi nãi ®Çu
Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ qui luËt hÕt søc phæ biÕn trong c«ng cuéc x©y dùng
®Êt níc cña mçi quèc gia. Sù m©u thuÉn hay phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt
vµ lùc lîng s¶n xuÊt ®Òu cã ¶nh hëng rÊt lín t¬Ý nÒn kinh tÕ. Sù tæng hoµ mèi
quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ
cã lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÐo theo mét quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
Nãi c¸ch kh¸c Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ
tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn
kinh tÕ.
Do vËy, nghiªn cøu vÒ quy luËt nµy sÏ gióp cho mçi sinh viªn chóng
ta, ®Æc biÖt lµ sinh viªn khèi kinh tÕ, cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vµ s©u
s¾c h¬n vÒ sù ph¸t triÓn cña níc ta còng nh trªn thÕ giíi; hiÓu ®îc quy luËt
vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ tõ ®ã cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù
nghiÖp x©y dùng níc nhµ sau nµy.
Do thêi gian cßn h¹n hÑp vµ sù hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò cha s©u s¾c, ch¾c
ch¾n bµi viÕt cßn cã rÊt nhiÒu thiÕu sãt. Bëi vËy em mong ®îc sù chØ b¶o,
phª ph¸n cña thÇy ®Ó cã thÓ söa ch÷a, kh¾c phôc nh÷ng mÆt kiÕn thøc cßn
yÕu cña m×nh vµ ®Ó bµi viÕt cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.

1

B. néi dung
I. ®Æt vÊn ®Ò
Víi tÝnh c¸ch lµ ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ph¬ng thøc
s¶n xuÊt biÓu thÞ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë
nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña x· héi loµi ngêi. Díi sù vËn ®éng cña
lÞch sö loµi ngêi, còng nh sù vËn ®éng cña mçi x· héi cô thÓ, sù thay ®æi vÒ
ph¬ng thøc s¶n xuÊt bao giê còng lµ sù thay ®æi cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng.
Trong sù thay ®æi ®ã, c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, x· héi ®îc chuyÓn sang mét chÊt
míi. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ c¸i mµ nhê nã ngêi ta cã thÓ ph©n biÖt ®îc sù
kh¸c nhau cña nh÷ng thêi ®¹i kinh tÕ kh¸c nhau. Mµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt
chÝnh lµ sù thèng nhÊt gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ
quan hÖ s¶n xuÊt t¬ng øng. ®o còng chÝnh lµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï
hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.
Do vËy, quy luËt trªn tríc hÕt lµ quy luËt kinh tÕ nhng h¬n thÕ n÷a nã
con lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña toµn bé ®êi sèng x· héi cña lÞch sö nh©n lo¹i
bëi v× nã lµ quy luËt cña b¶n th©n ph¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù t¸c ®éng cña quy
luËt nµy dÉn tíi sù thay ®æi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ kÐo theo sù thay ®«Ø
cua toµn bé ®êi sèng x· héi.
Víi nh÷ng lý do trªn, quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt
vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt cã ý nghÜ...
A. lêi nãi ®Çu
Quy luËt quan s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt qui luËt hÕt søc pbiÕn trong c«ng cuéc x©y dùng
®Êt níc cña mçi quèc gia. m©u thuÉn hay phï hîp gi÷a quan s¶n xuÊt
vµ lùc lîng s¶n xuÊt ®Òu cã ¶nh hëng rÊt lín t¬Ý nÒn kinh tÕ. Sù tæng hoµ mèi
quan gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt quan s¶n xuÊt t¹o nªn mét nÒn kinh
cã lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÐo theo mét quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
Nãi c¸ch kh¸c Quy luËt quan s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ
tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn
kinh tÕ.
Do vËy, nghiªn cøu quy luËt nµy sÏ gióp cho mçi sinh viªn chóng
ta, ®Æc biÖt lµ sinh viªn khèi kinh tÕ, cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vµ s©u
s¾c h¬n ph¸t triÓn cña níc ta còng nh trªn thÕ giíi; hiÓu ®îc quy luËt
vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®ãthÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh vµo sù
nghiÖp x©y dùng níc nhµ sau nµy.
Do thêi gian cßn h¹n hÑp hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò cha s©u s¾c, ch¾c
ch¾n bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt. Bëi vËy em mong ®îc chØ b¶o,
phª ph¸n cña thÇy ®Ó thÓ a ch÷a, kh¾c phôc nh÷ng mÆt kiÕn thøc cßn
yÕu cña m×nh vµ ®Ó bµi viÕt cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.
1
TL Triết: LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX 9 10 648