Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Lợi nhuận tại cty XNK tạp phẩm TOCONTAP

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§HTM

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Khi nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngêi ta thêng ®Ò cËp ®Õn
hiÖu qu¶ cña nã. N¨ng suÊt - chÊt lîng- hiÖu qu¶ lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña
nÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn, lµ thíc ®o cña tr×nh ®é vÒ mäi mÆt trong toµn bé nÒn
kinh tÕ quèc d©n còng nh ®èi víi tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
Mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ nãi chung, sù ph¸t
triÓn m¹nh mÏ cña mçi tÕ bµo ®ã sÏ t¹o nªn sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ . ë
níc ta c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ n¬i trùc tiÕp s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt,
t¹o nguån tÝch luü cho x· héi, nã gi÷ vai trß chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong giai ®o¹n
hiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë trong bíc chuyÓn m×nh lín tõ c¬ chÕ kÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc,
®îc Nhµ níc bao cÊp hoµn toµn s¶n xuÊt kinh doanh , ®Õn nay c¸c ®¬n vÞ nµy
ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh lêi ¨n, lç chÞu, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i
cã nç lùc rÊt lín ®Ó tån t¹i.
MÆt kh¸c, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh g¨y g¾t diÔn
ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®· ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng tÝch luü vèn ph¸t triÓn vµ ®Çu t më réng
kinh doanh. §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc khi ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ cao thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Lîi nhuËn hiÖn
nay ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ®ßn b¶y kinh tÕ cã hiÖu lùc nhÊt kÝch thÝch
m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Lîi
nhuËn kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn
nÒn kinh tÕ thÞ trêng mµ nã cßn lµ nguån tµi chÝnh quan träng ®Ó thùc hiÖn
t¸i s¶n xuÊt më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng
cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.

§Æng Thu Trang

1

K35-E1

§HTM

LuËn v¨n tèt nghiÖp

XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín cña lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Hµ Néi
(TOCONTAP) ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ph¬ng Liªn
vµ c¸c c« chó phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty em ®· hoµn thµnh luËn v¨n
tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Lîi nhuËn vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn ë
c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP”.
Trong khu«n khæ thêi gian thùc tËp cho phÐp, luËn v¨n cña em ®·
hoµn thµnh nhng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ ®ßi hái
ph¶i nghiªn cøu s©u h¬n. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ dËy cña thÇy
c« gi¸o, cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®äc ®Ó gióp em...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM
Lêi nãi ®Çu
Khi nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngêi ta thêng ®Ò cËp ®Õn
hiÖu qu¶ cña nã. N¨ng suÊt - chÊt lîng- hiÖu qu¶ môc tiªu phÊn ®Êu cña
nÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn, lµ thíc ®o cña tr×nh ®é mäi mÆt trong toµn nÒn
kinh tÕ quèc d©n còng nh ®èi víi tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
Mét ®¬n s¶n xuÊt mét bµo cña nÒn kinh nãi chung, ph¸t
triÓn m¹nh cña mçi bµo ®ã sÏ t¹o nªn t¨ng trëng cña nÒn kinh . ë
níc ta c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ n¬i trùc tiÕp s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt,
t¹o nguån tÝch luü cho héi, gi÷ vai trß chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh x©y
dùng ph¸t triÓn ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong giai ®o¹n
hiÖn nay nÒn kinh níc ta ®ang ë trong bíc chuyÓn m×nh lín chÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung sang chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt m« cña Nhµ níc,
®îc Nhµ níc bao cÊp hoµn toµn s¶n xuÊt kinh doanh , ®Õn nay c¸c ®¬n vÞ nµy
ph¶i h¹ch to¸n kinh doanh lêi ¨n, chÞu, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i
cã nç lùc rÊt lín ®Ó tån t¹i.
MÆt kh¸c, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh g¨y g¾t diÔn
ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh kh¸c nhau ®· ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng tÝch luü vèn ph¸t triÓn ®Çu t më réng
kinh doanh. §iÒu nµy chØ thÓ thùc hiÖn ®îc khi ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ cao thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Lîi nhuËn hiÖn
nay ®îc coi mét trong nh÷ng ®ßn b¶y kinh hiÖu lùc nhÊt kÝch thÝch
m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Lîi
nhuËn kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn
nÒn kinh thÞ trêng cßn nguån tµi chÝnh quan träng ®Ó thùc hiÖn
t¸i s¶n xuÊt réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao ®êi sèng
cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
§Æng Thu Trang
1 K35-E1
TL Triết: Lợi nhuận tại cty XNK tạp phẩm TOCONTAP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Lợi nhuận tại cty XNK tạp phẩm TOCONTAP - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
TL Triết: Lợi nhuận tại cty XNK tạp phẩm TOCONTAP 9 10 745