Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi më ®Çu
Ph¸t triÓn con ngêi lµ môc tiªu cao c¶ nhÊt c¶ nhÊt cña toµn nh©n lo¹i. Lµn
sãng v¨n minh thø ba ®ang ®îc loµi ngêi tíi mét kØ nguyªn míi, më ra bao kh¶
n¨ng ®Ó hä t×m ra nh÷ng con ®êng tèi u ®i tíi t¬ng lai. Trong bèi c¶nh ®ã sù tan
r· cña hÖ thèng x· héi chñ nghÜa cµng lµm cho c¸c t tëng tù do t×m kiÕm con ®êng kh¶ quan nhÊt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam cµng dÔ ®i ®Õn
phñ nhËn vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.
Trong thùc tÕ, kh«ng Ýt ngêi rÏ ngang ®i t×m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®ã trong
chñ nghÜa t b¶n. NhiÒu ngêi trë vÒ phôc sinh vµ t×m sù hoµn thiÖn con ngêi trong
c¸c t«n gi¸o vµ hÖ t tëng truyÒn thèng, con ngêi l¹i “s¸ng t¹o” ra nh÷ng t tëng,
t«n gi¸o míi cho “phï hîp” h¬n víi con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay. Song nh×n
nhËn l¹i mét c¸ch thËt sù kh¸ch quan vµ khoa häc sù tån t¹i cña chñ nghÜa M¸c Lªnin trong x· héi ta, cã lÏ kh«ng ai phñ nhËn ®îc vai trß u tréi vµ triÓn väng
cña nã trong sù ph¸t triÓn con ngêi.
Trªn c¬ së vËn dông khoa häc vµ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ con
ngêi t¹i héi nghÞ lÇn thø t cña ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII, §¶ng ta ®· ®Ò
ra vµ th«ng qua nghÞ quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t
c¸ch quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t c¸ch lµ “®éng
lùc cña sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ®ång thêi lµ môc tiªu cña chñ nghÜa x·
héi. §ã lµ “con ngêi ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó
vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”.
Ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn - ®ã còng chÝnh lµ ®éng lùc, lµ
môc tiªu nh©n ®¹o cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mµ chóng ta
®ang tõng bÐc tiÕn hµnh. Bëi lÏ, ngêi lao ®éng níc ta ngµy cµng ®ãng vai trß
quan träng trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi vµ trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ ®Êt níc theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa, th× chÊt lîng ngêi lao ®éng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh. NghÞ quyÕt ®¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: “N©ng cao d©n trÝ,
båi dìng vµ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ngêi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt
®Þnh th¾ng lîi cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸”. Thùc tiÔn ®· chøng
1

TiÓu luËn triÕt häc
tá r»ng kh«ng cã ngêi lao ®éng chÊt lîng cao. Chóng ta kh«ng thÓ ph¸t triÓn
kinh tÕ, ®a níc ta tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu. Nhng còng chÝnh v× nghÌo nµn,
l¹c hËu vÒ kinh tÕ mµ chÊt lîng cña ngêi lao ®éng níc ta cha cao. §Ó tho¸t khái
c¸i vßng luÈn quÈn nµy vµ t¹o ®µ cho bíc ph¸t triÓn tiÕp ...
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi më ®Çu
Ph¸t triÓn con ngêi lµ môc tiªu cao c¶ nhÊt c¶ nhÊt cña toµn nh©n lo¹i. Lµn
sãng v¨n minh tba ®ang ®îc loµi ngêi tíi mét kØ nguyªn míi, më ra bao kh¶
n¨ng ®Ó t×m ra nh÷ng con ®êng tèi u ®i tíi t¬ng lai. Trong bèi c¶nh ®ã sù tan
cña thèng héi chñ nghÜa cµng lµm cho c¸c t tëng do t×m kiÕm con ®-
êng kh¶ quan nhÊt cho nghiÖp ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam cµng ®i ®Õn
phñ nhËn vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.
Trong thùc tÕ, kh«ng Ýt ngêi ngang ®i t×m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®ã trong
chñ nghÜa t b¶n. NhiÒu ngêi trë vÒ phôc sinh vµ t×m sù hoµn thiÖn con ngêi trong
c¸c t«n gi¸o t tëng truyÒn thèng, con ngêi l¹i “s¸ng t¹o” ra nh÷ng t tëng,
t«n gi¸o míi cho “phï hîp” h¬n víi con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay. Song nh×n
nhËn l¹i mét c¸ch thËt sù kh¸ch quan vµ khoa häc sù tån t¹i cña chñ nghÜa M¸c -
Lªnin trong héi ta, cã kh«ng ai phñ nhËn ®îc vai t u tréi triÓn väng
cña nã trong sù ph¸t triÓn con ngêi.
Trªn vËn dông khoa häc s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin con
ngêi t¹i héi nghÞ lÇn thø t cña ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII, §¶ng ta ®· ®Ò
ra th«ng qua nghÞ quyÕt viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t
c¸ch quyÕt viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t c¸ch “®éng
lùc cña nghiÖp x©y dùng héi míi ®ång thêi môc tiªu cña chñ nghÜa
héi. §ã “con ngêi ph¸t triÓn cao trÝ tuÖ, cêng tr¸ng thÓ chÊt, phong phó
vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”.
Ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn - ®ã còng chÝnh ®éng lùc,
môc tiªu nh©n ®¹o cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta
®ang tõng bÐc tiÕn hµnh. Bëi lÏ, ngêi lao ®éng níc ta ngµy cµng ®ãng vai trß
quan träng trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi vµ trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh
®Êt níc theo chÕ thÞ trêng, qu¶n cña nhµ níc, theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa, th× chÊt lîng ngêi lao ®éng nh©n quyÕt ®Þnh. NghÞ quyÕt ®¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: “N©ng cao d©n trÝ,
båi dìng ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ngêi ViÖt Nam nh©n quyÕt
®Þnh th¾ng lîi cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸”. Thùc tiÔn ®· chøng
1
TL Triết: Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TL Triết: Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước 9 10 958