Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Lý luận hình thái KTXH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn: TriÕt häc

Lêi më ®Çu

Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ lý luËn c¬ b¶n vµ gi÷ mét vÞ trÝ
hÕt søc quan träng cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö do K.Marx x©y dùng nªn.
Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®· ®îc thõa nhËn lµ lý luËn khoa häc vµ lµ
ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n trong viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc häc. Nhê cã lý luËn
hÝnh thaÝ kinh tÕ – x· héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö x· héi häc K. Marx ®·
chØ râ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña sù ph¸t triÓn x· héi, chØ râ
®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é x· héi. Nh vËy qua lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ –
x· héi gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc vËn hµnh
cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.
Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®· lçi thêi, l¹c hËu kh«ng thÓ ¸p dông
vµo ®iÒu kiÖn hiÖn nay mµ ph¶i thay thÕ b»ng mét lý luËn kh¸c. Tríc t×nh
h×nh ®ã buéc chóng ta lµm râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµ
gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, tÝnh thêi ®¹i cña nã lµ rÊt cÇn thiÕt ; vÒ thùc tiÔn níc
ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Trong qu¸ tr×nh ®ã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i nghiªn
cøu gi¶i quyÕt.
V× vËy em m¹nh d¹n nhËn ®Ò tµi: '' VËn dông Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ
– x· héi ®Ó ph©n tÝch vai trß cña nhµ n íc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam
hiÖn nay'' Qua bµi viÕt em thÊy cßn nhiÒu thiÕu sãt, b¶n th©n lµ ngêi Laos
nhËn thøc cã h¹n mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy c« vµ b¹n ®äc.

Sinh viªn: ALu Lao Ly
B4

1

Líp CH - 2006.

TiÓu luËn: TriÕt häc

PhÇn I

Néi dung cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi
I. Kh¸i niÖm.
H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö
dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng
quan hÖ s¶n xuÊt cña nã thÝch øng víi lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt
®Þnh vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îc x©y dùng lªn trªn nh÷ng quan hÖ s¶n
xuÊt ®ã.
1.KÕt cÊu vµ chøc n¨ng cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh h×nh th¸i kinh tÕ –

x· héi.
X· héi kh«ng ph¶i lµ tæng sè nh÷ng hiÖn tîng, sù kiÖn rêi r¹c nh÷ng c¸
nh©n riªng lÎ. X· héi lµ mét chØnh thÓ toµn vÑn cã c¬ cÊu phøc t¹p. Trong ®ã
cã nh÷ng mÆt c¬ b¶n nhÊt lµ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc
thîng tÇng. Mçi mÆt cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ t¸c ®éng ®Õn mÆt kh¸c t¹o nªn sù
vËn ®éng cña c¬ thÓ x· héi. ChÝnh tÝnh toµn vÑn cña nã ®îc ph¶n ¸nh b»ng
kh¸i niÖm h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi.
Lùc lîng s¶n xuÊt lµ nÒn t¶ng vËt chÊt kü thuËt cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ
– x· héi. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mçi h×nh th¸i kinh t...
TiÓu luËn: TriÕt häc
Lêi më ®Çu
luËn h×nh th¸i kinh héi lý luËn c¬ b¶n gi÷ mét trÝ
hÕt søc quan träng cña chñ nghÜa duy t lÞch do K.Marx x©y dùng nªn.
luËn h×nh th¸i kinh - héi ®· ®îc thõa nhËn luËn khoa häc
ph¬ng ph¸p luËn b¶n trong viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc häc. Nhê luËn
hÝnh thaÝ kinh héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch x· héi häc K. Marx ®·
chØ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña ph¸t triÓn héi, chØ
®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é héi. Nh vËy qualuËn h×nh th¸i kinh
héi gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc vËn hµnh
cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.
luËn h×nh th¸i kinh x· héi ®· lçi thêi, l¹c hËu kh«ng t ¸p dông
vµo ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¶i thay thÕ b»ng mét lý luËn kh¸c. Tríc t×nh
h×nh ®ã buéc chóng ta lµm râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµ
gi¸ trÞ mÆt khoa häc, tÝnh thêi ®¹i cñarÊt cÇn thiÕt ;thùc tiÔn níc
ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa.
Trong qu¸ tr×nh ®ã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i nghiªn
cøu gi¶i quyÕt.
V× vËy em m¹nh d¹n nhËn ®Ò tµi: '' VËn dông Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ
héi ®Ó ph©n tÝch vai trß cña nhµ n íc ®èi víi nÒn kinh ViÖt nam
hiÖn nay'' Qua bµi viÕt em thÊy cßn nhiÒu thiÕu sãt, b¶n th©n lµ ngêi Laos
nhËn thøc cã h¹n mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy c« vµ b¹n ®äc.
Sinh viªn: ALu Lao Ly 1 Líp CH - 2006.
B4
TL Triết: Lý luận hình thái KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Lý luận hình thái KTXH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TL Triết: Lý luận hình thái KTXH 9 10 373