Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tiÓu luËn triÕt häc -

lêi më ®Çu

Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh
theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay, lý luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn kinh tÕ lu«n thu hót sù
quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng.
Ngµy nay, triÕt häc lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt cø
h×nh th¸i kinh tÕ nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vÒ lý luËn nhËn thøc vµ thùc tiÔn, ph¬ng
ph¸p biÖn chøng... lu«n lµ c¬ së, lµ ph¬ng híng, lµ t«n chØ cho ho¹t ®éng thùc tiÔn, x©y
dùng vµ ph¸t triÓn x· héi. NÕu xuÊt ph¸t tõ mét lËp trêng triÕt häc ®óng ®¾n, con ngêi
cã thÓ cã ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp víi c¸c vÊn dÒ do cuéc sèng ®Æt ra. ViÖc
chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn mét lËp trêng triÕt häc nµo ®ã sÏ kh«ng chØ ®¬n thuÇn
lµ sù chÊp nhËn mét thÕ giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch lý gi¶i nhÊt ®Þnh vÒ thÕ giíi, mµ
cßn lµ sù chÊp nhËn mét c¬ së ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh chØ ®¹o cho ho¹t ®éng.
Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc lµ mét trong ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ nghÜa
M¸c. Lªnin ®· chØ râ r»ng chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh lµ triÕt häc cña chñ
nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, chØ cã triÕt häc M¸c lµ mang tÝnh u viÖt h¬n c¶. Trªn c¬ së
nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· häc tËp vµ tiÕp thu t tëng tiÕn
bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng vµ
ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc. MÆc dï cã nh÷ng khiÕm khuyÕt
kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t triÓn
kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi vÒ
mäi mÆt. ChÝnh nh÷ng thµnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ qua mêi n¨m ®æi
míi lµ minh chøng x¸c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc vµ c¶i t¹o thùc
tiÔn cïng víi sù n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hµnh nÒn kinh tÕ ë níc ta lµ
mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt vµ tranh c·i, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh ®æi míi hiÖn nay.V×
vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Lý luËn nhËn thøc, vËn dông quan ®iÓm ®ã vµo nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam tríc vµ sau mêi n¨m ®æi míi ®Õn nay” .

Trang 1

tiÓu luËn triÕt häc -

giíi thiÖu ®Ò tµi
I, t×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
Sù tÊt th¾ng cña chñ nghÜa céng s¶n, sù thay thÕ x· héi t b¶n chñ nghÜa b»ng x·
héi céng s¶n chñ nghÜa trong tiÕn tr×nh lÞch sö cña nh©n lo¹i lµ mét quy luËt kh¸ch
quan. ViÖt Nam hiÖn nay ®ang ë vµo thêi kú qu¸ ®é, chóng ta ®· bá qua giai ®o¹n t b¶n
chñ nghÜa, tiÕn th¼ng lªn ...
tiÓu luËn triÕt häc -
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc x©y dùng ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh
theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë n-
íc ta hiÖn nay, luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn kinh lu«n thu hót
quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng.
Ngµy nay, triÕt häc lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt cø
h×nh th¸i kinh nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vÒ luËn nhËn thøc thùc tiÔn, ph¬ng
ph¸p biÖn chøng... lu«n lµ c¬ së,ph¬ng híng, lµ t«n chØ cho ho¹t ®éng thùc tiÔn, x©y
dùng ph¸t triÓn héi. NÕu xuÊt ph¸t mét lËp trêng triÕt häc ®óng ®¾n, con ngêi
thÓ ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt phîp víi c¸c vÊn do cuéc sèng ®Æt ra. ViÖc
chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn mét lËp trêng triÕt häc nµo ®ã kh«ng chØ ®¬n thuÇn
chÊp nhËn mét thÕ giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch gi¶i nhÊt ®Þnh thÕ giíi,
cßn lµ sù chÊp nhËn mét c¬ së ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh chØ ®¹o cho ho¹t ®éng.
Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc mét trong ba phËn cÊu thµnh cña c nghÜa
M¸c. Lªnin ®· c râ r»ng c nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh lµ triÕt häc cña chñ
nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, chØ cã triÕt häc c mang tÝnh u viÖt h¬n c¶. Trªn
nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng Nhµ níc ta ®· häc tËp vµ tiÕp thu t tëng tiÕn
bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng
ph¸t triÓn héi, phï hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc. MÆc nh÷ng khiÕm khuyÕt
kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t triÓn
kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc thÕ giíi
mäi mÆt. ChÝnh nh÷ng thµnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa héi vµ qua mêi n¨m ®æi
míi minh chøng x¸c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc c¶i t¹o thùc
tiÔn cïng víi sù n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hµnh nÒn kinh tÕ ë níc ta lµ
mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt tranh c·i, nhÊt trong qu¸ tr×nh ®æi míi hiÖn nay.V×
vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµiLý luËn nhËn thøc, vËn dông quan ®iÓm ®ã vµo nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam tríc vµ sau mêi n¨m ®æi míi ®Õn nay .
Trang 1
TL Triết: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
TL Triết: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay 9 10 720