Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mar thúc đẩy hoạt động KD tại cty CN phẩm Minh Quân

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Môc lôc
Lêi më ®Çu..........................................................................................................1
Ch¬ng I: Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t ®éng
kinh doanh vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH Minh Qu©n............3
1.1.

Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t ®éng

kinh doanh............................................................................................................3
1.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng..................................................................................3
1.1.2. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh................................5
1.1.3. Nghiªn cøu kh¸ch hµng.............................................................................7
1.1.4. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm.................................................................................7
1.1.5. ChÝnh s¸ch ph©n phèi................................................................................8
1.1.6. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn khuyÕch tr¬ng...........................................................9
1.1.7. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶.....................................................................................9
1.2.

Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH Minh Qu©n..............................10

1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn..........................................................10
1.2.2. Ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh.......................................................10
1.2.3. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô
cña c¸c bé phËn, phßng ban...............................................................................12
Ch¬ng II: KÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng
Marketing cña C«ng ty giai ®o¹n 2002 - 2005..............................................15
2.1.

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2002 - 2005… 15

2.1.1. Nguån hµng cña C«ng ty.........................................................................15
2.1.2. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.....................................................15
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña
C«ng ty giai ®o¹n 2002 - 2005..........................................................................23
2.2.1. ThÞ trêng cña C«ng ty..............................................................................23
2.2.2. Ph©n tÝch c¹nh tranh trªn thÞ trêng..........................................................25
2.2.3. Ph©n tÝch s¶n phÈm kinh doanh.............................................
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu..........................................................................................................1
Ch¬ng I: Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t ®éng
kinh doanh vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH Minh Qu©n............3
1.1. Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t ®éng
kinh doanh............................................................................................................3
1.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng..................................................................................3
1.1.2. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh................................5
1.1.3. Nghiªn cøu kh¸ch hµng.............................................................................7
1.1.4. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm.................................................................................7
1.1.5. ChÝnh s¸ch ph©n phèi................................................................................8
1.1.6. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn khuyÕch tr¬ng...........................................................9
1.1.7. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶.....................................................................................9
1.2. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH Minh Qu©n..............................10
1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn..........................................................10
1.2.2. Ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh.......................................................10
1.2.3. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô
cña c¸c bé phËn, phßng ban...............................................................................12
Ch¬ng II: KÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng
Marketing cña C«ng ty giai ®o¹n 2002 - 2005..............................................15
2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2002 - 2005… 15
2.1.1. Nguån hµng cña C«ng ty.........................................................................15
2.1.2. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.....................................................15
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña
C«ng ty giai ®o¹n 2002 - 2005..........................................................................23
2.2.1. ThÞ trêng cña C«ng ty..............................................................................23
2.2.2. Ph©n tÝch c¹nh tranh trªn thÞ trêng..........................................................25
2.2.3. Ph©n tÝch s¶n phÈm kinh doanh...............................................................27
2.2.4. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch gi¸..........................................................................29
TL Triết: Mar thúc đẩy hoạt động KD tại cty CN phẩm Minh Quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mar thúc đẩy hoạt động KD tại cty CN phẩm Minh Quân - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
TL Triết: Mar thúc đẩy hoạt động KD tại cty CN phẩm Minh Quân 9 10 99