Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

M©u thuÉn lµ hiÖn tîng cã trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: tù nhiªn, x· héi vµ
t duy con ngêi. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, mÆt trËn còng mang tÝnh phæ biÕn,
ch¼n h¹n nh cung - cÇu tÝch luü vµ tiªu dïng, tÝnh kÕ ho¹ch ho¸ cña tõng xÝ
nghiÖp, tõng c«ng ty vµ tÝnh tù ph¸t v« chÝnh phñ cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸…
M©u thuÉn tån t¹i khi sù vËt xuÊt hiÖn ®Õn khi sù vËt kÕt thóc. Trong mçi mét
sù vËt m©u thuÉn h×nh thµnh kh«ng ph¶i chØ lµ mét mµ lµ nhiÒu m©u thuÉn, vµ
sù vËt trong cïng mét lóc cã nhiÒu mÆt ®èi lËp th× m©u thuÉn nµy mÊt ®i th×
m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thµnh.
Trong sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®·
dµnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh, quan träng trong viÖc
chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng chuyÓn
biÕn ®ã ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng to lín nhng trong nh÷ng thµnh c«ng ®ã
lu«n lu«n tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng cuéc
®æi míi. §ßi hái ph¶i ®îc gi¶i quyÕt vµ nÕu ®îc gi¶i quyÕt sÏ thóc ®Èy cho sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Víi mong muèn t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ, quan
®iÓm lý luËn còng nh nh÷ng víng m¾c trong gi¶i ph¸p, quy tr×nh xö lý c¸c vÊn
®Ò chÝnh trÞ - x· héi cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¶i c¸ch trong viÖc
chuyÓn nÒn kinh tÕ em chän lµm ®Ò tµi cho tiÓu luËn m«n triÕt häc M¸c Lªnin.

1

Néi dung

I. Lý luËn chung

Mçi mét sù vËt, hiÖn tîng ®ang tån t¹i ®Òu lµ mét thÓ thèng nhÊt ®îc
cÊu thµnh bëi c¸c mÆt, c¸c khuynh híng, c¸c thuéc tÝnh ph¸t triÓn ngîc chiÒu
nhau, ®èi lËp nhau… ë ®©y chóng ta chia lµm hai phÇn.
1. Sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp trong mét thÓ thèng nhÊt.
Trong phÐp biÖn chøng duy vËt, kh¸i niÖm mÆt ®èi lËp lµ sù kh¸i qu¸t
nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng khuynh híng ngîc chiÒu nhau tån t¹i trong cïng mét
sù vËt hiÖn tîng, t¹o nªn sù vËt hiÖn tîng ®ã. Do ®ã, cÇn ph¶i ph©n biÖt r»ng
bÊt kú hai mÆt ®èi lËp nµo còng t¹o thµnh m©u thuÉn. Bëi v× trong c¸c sù vËt
hiÖn tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan kh«ng ph¶i chØ tån t¹i hai mÆt ®èi lËp.
Trong cïng mét thêi ®iÓm ë mçi sù vËt hiÖn tîng cã thÓ cïng tån t¹i nhiÒu
mÆt ®èi lËp. ChØ cã nh÷ng mÆt ®èi lËp lµ tån t¹i thèng nhÊt trong cïng mét sù
vËt nh mét chØnh thÓ, nhng cã khuynh híng ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, bµi
trõ, phñ ®Þnh vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau th× cã hai mÆt ®èi lËp nh vËy míi gäi lµ
hai mÆt ®èi lËp m©u thuÉn "thèng nhÊt" cña hai mÆt ®èi lËp ®îc hiÓu víi ý
nghÜa kh«ng ph¶i chung ®øng c¹nh nhau m...
Lêi nãi ®Çu
M©u thuÉn hiÖn tîng cã trong tÊt c¸c lÜnh vùc: nhiªn, héi
t duy con ngêi. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, mÆt trËn còng mang nh phæ biÕn,
ch¼n h¹n nh cung - cÇu tÝch luü tiªu dïng, tÝnh ho¹ch ho¸ cña tõng
nghiÖp, tõng c«ng ty vµ tÝnh tù ph¸t v« chÝnh phñ cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸
M©u thuÉn tån t¹i khi sù vËt xuÊt hiÖn ®Õn khi sù vËt kÕt thóc. Trong mçi mét
sù vËt m©u thuÉn h×nh thµnh kh«ng ph¶i chØ lµ mét mµ lµ nhiÒu m©u thuÉn, vµ
vËt trong cïng mét lóc nhiÒu mÆt ®èi lËp th× m©u thuÉn nµy mÊt ®i th×
m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thµnh.
Trong nghiÖp ®æi i ë níc ta do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®·
dµnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh, quan träng trong viÖc
chuyÓn nÒn kinh tõ c¬ c quan liªu bao cÊp sang c¬ c thÞ trêng cã sù
qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng chuyÓn
biÕn ®ã ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng to lín nhng trong nh÷ng thµnh c«ng ®ã
lu«n lu«n tån t¹i nh÷ng u thuÉn lµm k×m h·m ph¸t triÓn cña c«ng cuéc
®æi míi. §ßi hái ph¶i ®îc gi¶i quyÕt nÕu ®îc gi¶i quyÕt sÏ thóc ®Èy cho
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Víi mong muèn t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ, quan
®iÓm lý luËn còng nh nh÷ng víng m¾c trong gi¶i ph¸p, quy tr×nh xö lý c¸c vÊn
®Ò chÝnh trÞ - héi liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¶i c¸ch trong viÖc
chuyÓn nÒn kinh em chän lµm ®Ò tµi cho tiÓu luËn m«n triÕt häc M¸c -
Lªnin.
1
TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập 9 10 932