Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt lu«n lu«n xÈy ra m©u
thuÉn, ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè trong b¶n th©n sù vËt hay m©u thuÉn gi÷a
c¸c sù vËt víi nhau. TriÕt häc M¸c-Lªnin ®· chØ ra, m©u thuÉn lµ mét tÊt yÕu
kh¸ch quan, mang tÝnh phæ biÕn vµ cã ®a d¹ng c¸c lo¹i m©u thuÉn. X¸c ®Þnh
®óng tõng lo¹i m©u thuÉn sÏ cho phÐp con ngêi t×m ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï
hîp, tèi u ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy sù vËt ph¸t triÓn. Tõ lÝ
luËn m©u thuÉn, ta xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ
víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong giai ®o¹n hiÖn
nay, xu thÕ nµy ®ang bÞ mét sè níc ph¸t triÓn vµ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ t b¶n
xuyªn quèc gia chi phèi, chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn, võa cã mÆt tÝch cùc võa
cã mÆt tiªu cùc, võa cã hîp t¸c võa cã ®Êu tranh, võa t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho sù
ph¸t triÓn nhng còng võa cã nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c quèc gia, nhÊt lµ c¸c
quèc gia ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. V× toµn cÇu ho¸ lµ mét xu
thÕ, mét qu¸ tr×nh kh¸ch quan cho nªn kh«ng thÓ ®¶o ngîc. Trong ®iÒu kiÖn thÕ
giíi ngµy nay, c¸c quèc gia kh«ng thÓ tÈy chay hoµn toµn toµn cÇu ho¸ hoÆc
®øng ngoµi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. VÊn ®Ò ®èi víi c¸c quèc gia lµ, ph¶i cã chiÕn
lîc thÝch øng vµ kh«n ngoan ®Ó vît qua th¸ch thøc vµ chíp lÊy thêi c¬, ®ång thêi
ph¶i cã ý thøc gi÷ v÷ng chñ quyÒn quèc gia, ®éc lËp d©n téc, b¶o vÖ toµn vÑn
l·nh thæ ®Ó ®a quèc gia d©n téc m×nh ®Õn chç ph¸t triÓn vµ phån vinh. Tøc lµ
ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt tèt m©u thuÉn gi÷a x©y dùng
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Tríc yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra nh vËy, nªn t«i ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu
"PhÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn vµ viÖc ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ".
KÕt cÊu bµi viÕt gåm hai phÇn:

1

PhÇn I lµ lÝ luËn phÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn, trong ®ã ®a ra ®Þnh nghÜa
vÒ m©u thuÉn, c¸c lo¹i m©u thuÉn vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng.
PhÇn II lµ ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; trªn c¬ së ®ã ®a ra khuyÕn nghÞ ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch
tèt nhÊt c¸c m©u thuÉn ®ã.
Chän ®Ò tµi phï hîp víi b¶n th©n, em lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ ®· tr¶i
qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc thùc sù, tõ thu thËp, xö lý th«ng tin ®Õn tæng
hîp vµ viÕt b¸o c¸o. Bµi tiÓu luËn ®· ph¶n ¸nh mét nh·n quan khoa häc cña ngêi
viÕt vÒ lÝ luËn m©u thuÉn vµ xö lý m©u thuÉn trong thùc tiÔn gi÷a x©y dùng kinh
t...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ph¸t triÓn cña vËt lu«n lu«n xÈy ra m©u
thuÉn, ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè trong b¶n th©n sù vËt hay m©u thuÉn gi÷a
c¸c vËt víi nhau. TriÕt häc M¸c-Lªnin ®· c ra, m©u thuÉn lµ mét tÊt yÕu
kh¸ch quan, mang tÝnh phæ biÕn ®a d¹ng c¸c lo¹i m©u thuÉn. X¸c ®Þnh
®óng tõng lo¹i m©u thuÉn cho phÐp con ngêi t×m ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï
hîp, tèi u ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy sù vËt ph¸t triÓn. Tõ lÝ
luËn m©u thuÉn, ta xem xÐt mèi quan gi÷a x©y dùng kinh ®éc lËp chñ
víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Toµn cÇu ho¸ kinh xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong giai ®o¹n hiÖn
nay, xu thÕ nµy ®ang mét níc ph¸t triÓn vµ c¸c tËp ®oµn kinh t b¶n
xuyªn quèc gia chi phèi, chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn, võa cã mÆt tÝch cùc võa
mÆt tiªu cùc, võa cã p t¸c võa cã ®Êu tranh, võa t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho sù
ph¸t triÓn nhng còng võa cã nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c quèc gia, nhÊt c¸c
quèc gia ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. V× toµn cÇu ho¸ lµ mét xu
thÕ, mét qu¸ tr×nh kh¸ch quan cho nªn kh«ng thÓ ®¶o ngîc. Trong ®iÒu kiÖn thÕ
giíi ngµy nay, c¸c quèc gia kh«ng thÓ tÈy chay hoµn toµn toµn cÇu ho¸ hoÆc
®øng ngoµi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. VÊn ®Ò ®èi víi c¸c quèc gia lµ, ph¶i cã chiÕn
lîc thÝch øng vµ kh«n ngoan ®Ó vît qua th¸ch thøc vµ chíp lÊy thêi c¬, ®ång thêi
ph¶i ý thøc gi÷ v÷ng c quyÒn quèc gia, ®éc lËp d©n téc, b¶o toµn vÑn
l·nh thæ ®Ó ®a quèc gia d©n téc m×nh ®Õn chç ph¸t triÓn phån vinh. Tøc
ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt tèt m©u thuÉn gi÷a x©y dùng
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Tríc yªu cÇu thùc ®Æt ra nh vËy, nªn t«i ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu
"PhÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn vµ viÖc ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ".
KÕt cÊu bµi viÕt gåm hai phÇn:
1
TL Triết: Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TL Triết: Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ 9 10 92