Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
TBCN lµ mét chÕ ®é x· héi mµ ë ®ã nÒ kinh tÕ ph¸t triÓn rÊt cao g¾n
liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc C«ng nghiÖp. Khi ph©n tÝch qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi M¸c kh¸i qu¸t sù ph¸t triÓn cña lÞch sö ph¸t
triÓn cña TBCN trong C«ng nghiÖp thµnh 3 giai ®o¹n: hiÖp t¸c gi¶n ®¬n
TBCN, c«ng trêng thñ c«ng trêngthñ c«ng TBCN vµ ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ.
®©y lµ 3 giai ®o¹n n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
TBCN tõ thÊp lªn cao. Nghiªn cøu 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn cña TBCN trong
C«ng nghiÖp cßn gîi cho ta nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, chuyÓn biÕn cña nÒn s¶n xuÊt TBCN.
NÕu hiÖp t¸c gi¶n ®¬n lµ mét bíc tiÕn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt c«ng trêng
thñ c«ng t¹o ®IÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ th× giai ®o¹n
®¹i C«ng nghiÖp lµ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
ph¬ng thøc TBCN kh«ng nh÷ng ë nh÷ng níc ph¸t triÓn mµ c¶ ë nh÷ng níc
®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam m¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp lu«n lµ mét
trong nh÷ng c¬ së v÷ng tr¾c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ . chÝnh v× vËy nªn em chän
®Ò tµi “M¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp, vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam ” ®Ó ®i s©u t×m hiÓu
Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m tßi còng nh víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc
trang bÞ t¹i Trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh em ®· hoµn thµnh bµI tiÓu
luËn nµy cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn Huy o¸nh

PhÇnI: C¬ së lý luËn chung
I M¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp
1.m¸y mãc
Chõng nµo s¶n xuÊt cßn x©y dùng trªn c¬ së lao ®éng thñ c«ng nh thêi c«ng
trêng thñ c«ng th× chõng ®ã TBCN kh«ng thÓ lµm cuéc c¸ch m¹ng triÖt ®Ó
nh»m thay ®æi ®êi sèng kinh tÕ x· héi. S¶n xuÊt lín c¬ khÝ ho¸ lµ giai ®o¹n
tÊt yÕu cña nÒn s¶n xuÊt TBCN ®ã lµ m¸y mãc vµ hÖ thèng m¸y mãc b¾t
®Çu ph¸t sinh trong 30 n¨m cuèi thÕ kû 18 vµ ph¸t triÓn vµo thÕ kû 19 ë c¸c
níc TBCN chñ yÕu lµ Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü. M¸y mãc ë giai ®o¹n sau c«ng
trêng thñ c«ng cßn lµ mét kh¸i niÖm rÊt m¬ hå :
-M¸y mãc lµ :mét c«ng cô thay thÕ ngêi lao ®éng, tõ chç chØ sö dông mét
c«ng côb»ng c¬ chÕ sö dông mét lóc nhiÒu c«ng cô do mét ®éng lùc lµm
cho chuyÓn ®éng
-M¸y mãc gåm 3 bé phËn:
+M¸y ph¸t lùc : lµ ®éng lùc cña toµn bé cÊu t¹o c¬ khÝ.
+M¸y truyÒn lùc: gåm nhiÒu thiÐt bÞ ®IÒu tiÕt vËn ®éng.
+M¸y c«ng t¸c: trùc tiÕp t¸c ®éng dÕn ®èi tîng lao ®éng.
- Nhê ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ mµ TBCN cã ®îc c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt t¬ng øng thÝch hîp víi nã. Khi m¸y mãc ra ®êi cßn t¬ng ®èi th« s¬,nÐu nh×n
tû mØ vÉn thÊy ®ã chÝnh lµ c«ng cô lao ®«ng thñ...
Lêi nãi ®Çu
TBCN mét chÕ ®é héi ë ®ã kinh ph¸t triÓn rÊt cao g¾n
liÒn víi ph¸t triÓn cña lÜnh vùc C«ng nghiÖp. Khi ph©n tÝch qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi M¸c kh¸i qu¸t ph¸t triÓn cña lÞch ph¸t
triÓn cña TBCN trong C«ng nghiÖp thµnh 3 giai ®o¹n: hiÖp t¸c gi¶n ®¬n
TBCN, c«ng trêng thñ c«ng trêngthñ c«ng TBCN vµ ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ.
®©y lµ 3 giai ®o¹n n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµqu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
TBCN thÊp lªn cao. Nghiªn cøu 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn cña TBCN trong
C«ng nghiÖp cßn gîi cho ta nh÷ng vÊn ®Ò ý nghÜa luËn thùc tiÔn
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, chuyÓn biÕn cña nÒn s¶n xuÊt TBCN.
NÕu hiÖp t¸c gi¶n ®¬n mét bíc tiÕn chøc s¶n xuÊt c«ng trêng
thñ c«ng t¹o ®IÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ th× giai ®o¹n
®¹i C«ng nghiÖp vËt chÊt ®¶m b¶o cho tån t¹i ph¸t triÓn cña
ph¬ng thøc TBCN kh«ng nh÷ng ë nh÷ng níc ph¸t triÓn ë nh÷ng níc
®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam m¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp lu«n lµ mét
trong nh÷ngv÷ng tr¾c ®Ó ph¸t triÓn kinh. chÝnh vËy nªn em chän
®Ò tµiM¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp, vai trß cña ®èi víi nÒn kinh ViÖt
Nam ” ®Ó ®i s©u t×m hiÓu
Qua thêi gian nghiªn cøu t×m tßi còng nh víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc
trang bÞ t¹i Trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh em ®· hoµn thµnh bµI tiÓu
luËn nµy cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn Huy o¸nh
TL Triết: Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN 9 10 703