Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ ở cty 247

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Trong bÊt cø mét nÒn kinh tÕ nµo th× s¶n xuÊt còng lµ ®Ó phôc vô cho tiªu
dïng. NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mµ kh«ng tiªu thô ®îc th× s¶n xuÊt sÏ trë thµnh
v.lý do ®Ó tån t¹i, cho nªn dï muèn hay kh«ng ®· lµ nhµ kinh doanh th× ngay tõ
khi s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· tÝnh ®Õn viÖc lËp ra kÕ ho¹ch tiªu thô vµ x©y dùng c¸c
chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh, nh»m ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiÕn hµnh c¸c ph¬ng
ph¸p chiÕn lîc tiªu thô mét c¸ch linh ®éng ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng
më réng thÞ trêng hiÖn cã vµ thÞ trêng míi ®ang vµ sÏ xuÊt hiÖn.
øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn
b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh
nghiÖp ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÕt trªn thÞ trêng. ThÞ trêng lµ
chiÕn trêng nhng thÞ trêng còng lµ cuéc ch¬i nªn mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m lîi
thÕ vµ lîi dông c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh trong cuéc ch¬i ®Ó dµnh lÊy thÞ
phÇn thÝch hîp víi kh¶ n¨ng vµ tÇm vãc cña m×nh trªn thÞ trêng. Do ®ã ®Ó duy tr×
sù tån t¹i, b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®îc còng nh viÖc theo ®uæi c¸c môc tiªu
l©u dµi trong t¬ng lai, mçi doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh chç ®øng v÷ng ch¾c
vµ thÝch hîp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng gãp
phÇn quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.
Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc qu©n chñng Phßng kh«ng – Kh«ng
qu©n chuyªn doanh vÒ mÆt hµng may mÆc, c«ng ty 247 trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y ®ang ®îc qu©n chñng cïng víi ban l·nh ®¹o rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng më
réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc kh«ng ngõng n©ng cao doanh thu trong c¬ chÕ
thÞ trêng hiÖn nay. NhËn thøc ®îc vai trß c«ng t¸c tiªu thô vµ tÝnh cÊp thiÕt cña
ho¹t ®éng nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty 247 t«i ®· chän ®Ò tµi “Mét
sè gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty 247” ®Ó
lµm b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña m×nh.

Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ thÞ trêng vµ ho¹t ®éng më réng thÞ trêng trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng më réng thÞ trêng cña c«ng ty 247
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng më réng thÞ trêng ë c«ng
ty 247
Tríc mét ®Ò tµi lín vµ s©u réng, ®ßi hái kiÕn thøc tæng hîp, nhng do cã nhiÒu
mÆt h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× thÕ t«i rÊt mong sù gãp ý
cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸n bé c«ng ty 247 ®Ó chuyªn ®Ò hoµn
thiÖn h¬n....
Lêi nãi ®Çu
Trong bÊt mét nÒn kinh nµo t s¶n xuÊt còng ®Ó phôc cho tiªu
dïng. NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mµ kh«ng tiªu thô ®îc th× s¶n xuÊt trë thµnh
v.lý do ®Ó tån t¹i, cho nªn muèn hay kh«ng ®· nhµ kinh doanh th× ngay
khi n xuÊt s¶n phÈm ®· tÝnh ®Õn viÖc lËp ra ho¹ch tiªu thô x©y dùng c¸c
chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh, nh»m ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiÕn hµnh c¸c ph¬ng
ph¸p chiÕn lîc tiªu tmét c¸ch linh ®éng ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng
më réng thÞ trêng hiÖn cã vµ thÞ trêng míi ®ang vµ sÏ xuÊt hiÖn.
øng víi mçi chÕ qu¶n kinh tÕ, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn
b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. HiÖn nay trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh
nghiÖp ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÕt trªn thÞ trêng. ThÞ trêng
chiÕn trêng nhng thÞ trêng còng cuéc ch¬i nªn mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m lîi
thÕ lîi dông c¸c ®èi t c¹nh tranh cña m×nh trong cuéc ch¬i ®Ó dµnh lÊy thÞ
phÇn thÝch hîp víi kh¶ n¨ng vµ tÇm vãc cña m×nh trªn thÞ trêng. Do ®ã ®Ó duy tr×
tån t¹i, b¶o nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®îc còng nh viÖc theo ®uæi c¸c môc tiªu
l©u dµi trong t¬ng lai, mçi doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh chç ®øng v÷ng ch¾c
thÝch hîp. Tiªu thô s¶n phÈm mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng gãp
phÇn quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.
mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc qu©n chñng Phßng kh«ng Kh«ng
qu©n chuyªn doanh mÆt hµng may mÆc, c«ng ty 247 trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y ®ang ®îc qu©n chñng cïng víi ban l·nh ®¹o rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng
réng thÞ trêng trong ngoµi níc kh«ng ngõng n©ng cao doanh thu trong chÕ
thÞ trêng hiÖn nay. NhËn thøc ®îc vai trß c«ng t¸c tiªu thô tÝnh cÊp thiÕt cña
ho¹t ®éng nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty 247 t«i ®· chän ®Ò tµi “Mét
gi¶i ph¸p nh»m réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty 247 ®Ó
lµm b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña m×nh.
TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ ở cty 247 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ ở cty 247 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ ở cty 247 9 10 70