Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ thuë s¬ khai cña lÞch sö loµi ngêi, nguån thùc phÈm chÝnh nu«i sèng
loµi ngêi ®· ®îc khai th¸c díi h×nh thøc lµ h¸i lîm, ®ã chÝnh lµ nguån rau qu¶
tù nhiªn cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi nh÷ng nguån rau
qu¶ míi ®îc ph¸t hiÖn khai th¸c vµ sö dông ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt lµ tõ
cuèi thÕ kû 19, ®Çu thÕ kû 20 khi mµ nhµ sinh vËt häc Me®en ®a ra nh÷ng ®Þnh
luËt vÒ di truyÒn häc th× ngµy cµng nhiÒu nh÷ng lo¹i ra qu¶ míi ®îc ra ®êi
cïng víi sù phong phó ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i th× n¨ng suÊt cña chóng còng
ngµy cµng ®îc n©ng cao mang l¹i cho loµi ngêi mét lîng dåi dµo vÒ l¬ng thùc,
thùc phÈm. Ngµy nay khi mµ lÞch sö loµi ngêi ®· bíc vµo thËp niªn thø 3 víi
sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt vµ thÕ kû 21 ®îc coi lµ thÕ kû
cña sinh häc th× ch¾c r»ng ngµy cµng nhiÒu nh÷ng loµi míi ®îc t¹o ra, vµ lÜnh
vùc rau qu¶, thùc vËt lµ lÜnh vùc sÏ cã nhiÒu biÕn ®æi lín lao nhÊt vµ sÏ cã
nh÷ng lo¹i rau qu¶ víi n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao lÇn lît xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng
®îc nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng lín vµ ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng,
Níc ta lµ mét níc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, mét ®iÒu kiÖn khÝ hËu
thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn phong phó ®a d¹ng cña nhiÒu lêi thùc vËt, ®Æc biÖt
lµ nh÷ng loµi ra qu¶ nhiÖt ®íi. Ngay tõ ngµy xa «ng cha ta ®· khai th¸c chóng
vµ sö dông nh mét nguån thù phÈm vµ lµ nh÷ng vÞ thuèc h÷u dông ®Ó ch÷a trÞ
c¸c chøng bÖnh, nhiÒu lo¹i rau qu¶ ®· trë thµnh nh÷ng ®Æc s¶n ®éc ®¸o cña
®Êt ViÖt.
Còng nh bao vËt phÈm kh¸c, mÆt hµng rau qu¶ ®· trë thµnh mét mÆt
hµng thùc phÈm thiÕt yÕu kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu néi bé mµ nã cßn cã
nhu cÇu v¬n réng ra kh«ng chi thÞ trêng trong nmíc mµ c¶ thÞ trêng níc ngoµi.
Níc ta ®ang trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ x©y dùng mét
nÒn kinh tÕ më, x©y dùng khu vùc thµnh mét ngµnh kinh tÕ hiÖn ®¹i, ngo¹i th¬ng trë thµnh mét nh©n tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ trë
thµnh bé phËn cña nh©n tè nµy. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c mÆt mÆt hµng vµ c¸c s¶n
phÈm chÕ biÕn tõ rau qu¶ nãi riªng vµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp nãi chung
®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu mang tÝnh chiÕn
lîc thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nãi chung còng
nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng rau qu¶ nãi riªng phøc t¹p h¬n rÊt nhiÒu so
víi viÖc b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng néi ®Þa nhÊt lµ khi cã nhiÒu doanh nghiÖp

1

xuÊt khÈu cïng mét lo¹i hµng ho¸ sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¹nh tranh vÒ tiªu thô
s¶n phÈm trªn thÞ trêng (néi) thÕ giíi.
§Ó cã thÓ tån t¹i vµ p...
Lêi nãi ®Çu
Tõ thuë s¬ khai cña lÞch sö loµi ngêi, nguån thùc phÈm chÝnh nu«i sèng
loµi ngêi ®· ®îc khai th¸c díi h×nh thøc h¸i lîm, ®ã chÝnh nguån rau qu¶
nhiªn cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi nh÷ng nguån rau
qu¶ míi ®îc ph¸t hiÖn khai th¸c dông ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt
cuèi thÕ kû 19, ®Çu thÕ kû 20 khi mµ nhµ sinh vËt häc Me®en ®a ra nh÷ng ®Þnh
luËt di truyÒn häc th× ngµy cµng nhiÒu nh÷ng lo¹i ra qu¶ míi ®îc ra ®êi
cïng víi phong p ®a d¹ng chñng lo¹i th× n¨ng suÊt cña chóng còng
ngµy cµng ®îc n©ng cao mang l¹i cho loµi ngêi mét lîng dåi dµo vÒ l¬ng thùc,
thùc phÈm. Ngµy nay khi lÞch loµi ngêi ®· bíc vµo thËp niªn thø 3 víi
ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc thuËt thÕ 21 ®îc coi thÕ kû
cña sinh häc th× ch¾cng ngµy cµng nhiÒu nh÷ng loµi míi ®îc t¹o ra, lÜnh
vùc rau qu¶, thùc vËt lÜnh vùc nhiÒu biÕn ®æi lín lao nhÊt
nh÷ng lo¹i rau qu¶ víi n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao lÇn lît xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng
®îc nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng lín vµ ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng,
Níc ta mét níc k hËu nhiÖt ®íi giã mïa, mét ®iÒu kiÖn khÝ hËu
thuËn lîi cho ph¸t triÓn phong phó ®a d¹ng cña nhiÒu lêi thùc vËt, ®Æc biÖt
nh÷ng loµi ra qu¶ nhiÖt ®íi. Ngay ngµy xa «ng cha ta ®· khai th¸c chóng
dông nh mét nguån thù phÈm nh÷ng thuèc h÷u dông ®Ó ch÷a trÞ
c¸c chøng bÖnh, nhiÒu lo¹i rau qu¶ ®· trë thµnh nh÷ng ®Æc s¶n ®éc ®¸o cña
®Êt ViÖt.
Còng nh bao vËt phÈm kh¸c, t hµng rau qu¶ ®· trë thµnh mét t
hµng thùc phÈm thiÕt yÕu kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu néi bé mµ nã cßn
nhu cÇu v¬n réng ra kh«ng chi thÞ trêng trong nmíc mµ c¶ thÞ trêng níc ngoµi.
Níc ta ®ang trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ x©y dùng mét
nÒn kinh tÕ më, x©y dùng khu vùc thµnh mét ngµnh kinh hiÖn ®¹i, ngo¹i th-
¬ng trë thµnh mét nh©n tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ trë
thµnh bé phËn cña nh©n tè nµy. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c mÆt mÆt hµng vµ c¸c s¶n
phÈm chÕ biÕn rau qu¶ nãi riªng c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp nãi chung
®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu mang tÝnh chiÕn
lîc thu ngo¹i cho ®Êt níc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nãi chung còng
nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng rau qu¶ nãi riªng phøc t¹p h¬n rÊt nhiÒu so
víi viÖc b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng néi ®Þa nhÊt lµ khi cã nhiÒu doanh nghiÖp
1
TL Triết: Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
TL Triết: Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN 9 10 197