Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu nãi chung m«i trêng ®ang bÞ « nhiÔm trÇm träng
®Æc biÖt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn . ViÖt Nam còng n»m trong t×nh tr¹ng nµy
trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy , b¶o vÖ m«i trêng lµ mét
trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®îc §¶ng vµ nhµ níc ta rÊt quan t©m trong chiÕn
lîc ph¸t triÓn chung vÒ kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc . §Ó cã mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i cã mét ch¬ng tr×nh
hµnh ®éng thèng nhÊt vµ cã thÓ bæ sung hç trî lÉn nhau gi÷a ph¸t triÓn s¶n xuÊt
víi c«ng t¸c b¶o vÖ vµ kiÓm so¸t m«i trêng . NÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch ®óng
®¾n vÒ b¶o vÖ m«i trêng , nÒn kinh tÕ sÏ bÞ thiÖt h¹i tríc m¾t còng nh l©u dµi.
§ång thêi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc còng thiÕu bÒn v÷ng . NhÊt lµ trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn níc ta ®ang ®i lªn con ®êng c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m«i trêng
®« thÞ ngµy cµng « nhiÔm . Do vËy trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn triÕt häc nµy
em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï triÕt häc nguyªn nh©n - kÕt qu¶ ®Ó ®Ò cËp ®Õn mét
sè vÊn ®Ò bøc xóc cña « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ vµ mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc
sù « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ .
PhÇn I
PhÇn II :

:

Lêi nãi ®Çu .

Néi dung .

I, VËn dông lý luËn thùc tiÔn triÕt häc :
1. CÆp ph¹m trï Nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ :
2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶
II, VËn dông vµo thùc tÕ :
1. Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ .
2. HiÖn tr¹ng hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ .
III , Mét sè m©u thuÉn vµ c¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn
PhÇn III : KÕt luËn chung.

1

I,

vËn dông lý luËn triÕt häc
( cÆp ph¹m trï nguyªn nh©n kÕt qu¶ vµ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a

nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ )
1.

CÆp ph¹m trï nguyªn nh©n kÕt qu¶ :
Nguyªn nh©n lµ sù t¸c ®éng gi÷a c¸c mÆt hiÖn tîng qu¸ tr×nh g©y ra c¸c

biÕn ®æi nhÊt ®Þnh.
KÕt qu¶ lµ nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn do sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c mÆt
hiÖn tîng qu¸ tr×nh mµ cã.
VÝ dô : §« thÞ ho¸ lµ nguyªn nh©n cña sù « nhiÔm m«i trêng ngµy cµng
trÇm träng hay chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®éc h¹i lµ nguyªn nh©n cßn « nhiÔm m«i
trêng lµ kÕt qu¶ .
2.

Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ .
Mèi quan hÖ nh©n qu¶ cã tÝnh kh¸ch quan, tÝnh kh¸ch quan nµy quy ®Þnh

mèi quan hÖ nh©n qu¶ dùa trªn lËp trêng duy vËt .
Do tÝnh phæ biÕn cña mèi liªn hÖ nh©n qu¶ nªn mét nguyªn nh©n cã thÓ
sinh ra nhiÒu kÕt qu¶, mét kÕt qu¶ cã thÓ còng do nhiÒu nguyªn nh©n. Ta cã thÓ
lÊy vÝ dô trªn thùc tÕ nh : ...
lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu nãi chung m«i trêng ®ang « nhiÔm trÇm träng
®Æc biÖt ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn . ViÖt Nam còng n»m trong t×nh tr¹ng nµy
trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy , b¶o m«i trêng mét
trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®îc §¶ng nhµ níc ta rÊt quan t©m trong chiÕn
lîc ph¸t triÓn chung kinh héi trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc . §Ó mét pt triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i mét ch¬ng tr×nh
hµnh ®éng thèng nhÊt vµ thÓsung t lÉn nhau gi÷a ph¸t triÓn s¶n xuÊt
víi c«ng t¸c b¶o vÖ vµ kiÓm so¸t m«i trêng . NÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch ®óng
®¾n b¶o m«i trêng , nÒn kinh sÏ thiÖt h¹i tríc m¾t còng nh l©u dµi.
§ång thêi ph¸t triÓn cña ®Êt níc còng thiÕu bÒn v÷ng . NhÊt trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh ph¸t triÓn níc ta ®ang ®i lªn con ®êng c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m«i trêng
®« thÞ ngµy cµng « nhiÔm . Do vËy trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn triÕt häc nµy
em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï triÕt häc nguyªn nh©n - kÕt qu¶ ®Ó ®Ò cËp ®Õn mét
sè vÊn ®Ò bøc xóc cña « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ vµ mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc
sù « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ .
PhÇn I : Lêi nãi ®Çu .
PhÇn II : Néi dung .
I, VËn dông lý luËn thùc tiÔn triÕt häc :
1. CÆp ph¹m trï Nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ :
2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶
II, VËn dông vµo thùc tÕ :
1. Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ .
2. HiÖn tr¹ng hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ .
III , Mét sè m©u thuÉn vµ c¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn
PhÇn III : KÕt luËn chung.
1
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả 9 10 358