Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt häc

Lª Quang Minh

A - §Æt vÊn ®Ò
LÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ lÞch sö ph¸t triÓn cña
nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao. Mµ lùc lîng s¶n
xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt la hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt , chóng tån t¹i
kh«ng t¸ch rêi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau mét c¸ch biÖn chøng, t¹o
thµnh quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt - quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña
x· héi.
Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng
s¶n xuÊt lµ quy luËt phæ biÕn, t¸c ®éng trong toµn tiÕn tr×nh lÞch sö cña
nh©n lo¹i.
Sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cïa lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh vµ lµm thay
®æi quan hÖ s¶n xuÊt cho phï hîp víi nã. Ngîc l¹i, quan hÖ s¶n xuÊt còng
cã tÝnh ®éc lËp t¬ng vµ t¸c ®éng trë l¹i sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.
Khi quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt,
nã lµ ®éng lùc thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, khi quan hÖ
s¶n xuÊt lçi thêi, l¹c hËu hoÆc tiªn tiÕn h¬n mét c¸ch gi¶ t¹o so víi tr×nh ®é
ph¸t triÓn cñ lùc lîng s¶n xuÊt sÏ l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt. Do ®ã, viÖc gi¶i quyÕt m©u thÉu gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n
xuÊt kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n.
Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tríc ®©y chóng ta ®· kh«ng
cã ®îc sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ quy luËt cña sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n
xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt. C¬ chÕ quan liªu, bao cÊp ®· bãp mÐo c¸c yÕu tè
cña quan hÖ s¶n xuÊt, k×m h·m lùc lîng s¶n xuÊt, kÕt qu¶ cña sù kh«ng phï
hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt ®· lµm cho m©u thÉu gi÷a
1

TiÓu luËn TriÕt häc

Lª Quang Minh

chóng trë nªn gay g¾t. §iÒu ®ã khiÕn cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¶i ë
trong t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, tr× trÖ mét thêi gian dµi.
ChÝnh v× vËy, viÖc ®a nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n mèi quan hÖ, t¸c
®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt cã ý nghÜa
v« cïng to lín, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam hiÖn nay.

B - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
I/C¬ së lý luËn:
1 - C¸c kh¸i niÖm:
a) Lùc lîng s¶n xuÊt:
Lùc lîng s¶n xuÊt lµ toµn bé nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét x· héi
nhÊt ®Þnh, ë mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan
hÖ t¸c ®éng gi÷a con ngêi víi tù nhiªn, biÓu hiÖn tr×nh ®é s¶n xuÊt cña con
ngêi vµ n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i
vËt chÊt.
Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm t liÖu s¶n xuÊt vµ ...
TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh
A - §Æt vÊn ®Ò
ch ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt héi lÞch ph¸t triÓn cña
nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt tiÕp nhau thÊp ®Õn cao. lùc lîng s¶n
xuÊt vµ quann xuÊt la hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt , chóng tån t¹i
kh«ng t¸ch rêi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau mét c¸ch biÖn chøng, t¹o
thµnh quy luËt phï hîp cña quan s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt - quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña
x· héi.
Quy luËt quan s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng
s¶n xuÊt lµ quy luËt p biÕn, t¸c ®éng trong toµn tiÕn tr×nh lÞch cña
nh©n lo¹i.
vËn ®éng, ph¸t triÓn cïa lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh lµm thay
®æi quan s¶n xuÊt cho phï hîp víi nã. Ngîc l¹i, quan s¶n xuÊt còng
tÝnh ®éc lËp t¬ng t¸c ®éng trë l¹i ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.
Khi quan s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt,
®éng lùc thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, khi quan
s¶n xuÊt lçi thêi, l¹c hËu hoÆc tiªn tiÕn h¬n mét c¸ch gi¶ t¹o so víi tr×nh ®é
ph¸t triÓn cñ lùc lîng s¶n xuÊt sÏ l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt. Do ®ã, viÖc gi¶i quyÕt m©u thÉu gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n
xuÊt kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n.
Trong nÒn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tríc ®©y chóng ta ®· kh«ng
®îc nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt cña phï hîp gi÷a quan s¶n
xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt. C¬ chÕ quan liªu, bao cÊp ®· bãp mÐo c¸c yÕu tè
cña quan hÖ s¶n xuÊt, k×m h·m lùc lîng s¶n xuÊt, kÕt qu¶ cña sù kh«ng phï
hîp gi÷a quan s¶n xuÊt lùc lîng s¶n xuÊt ®· lµm cho m©u thÉu gi÷a
1
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX 9 10 44