Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TiÓu luËn triÕt häc

LêI NãI §ÇU
TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lµ môc tiªu c¸ch m¹ng lín lao nhÊt vµ quan
träng nhÊt cña §¶ng vµ nh©n d©n ta hiÖn nay v× chØ cã thùc hiÖn ®îc môc tiªu
nµy, chóng ta míi cã thÓ x©y dùng ®îc mét níc ViÖt Nam mµ theo c¸ch nãi
cña Hå ChÝ Minh lµ: “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n
minh”. Vµ còng chØ x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi, chóng ta míi cã
thÓ lµm tho¶ m·n ham muèn tét cïng, ham muèn cuèi ®êi cña Ngêi ®ã lµ :
“Lµm sao cho d©n ta ai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh ...”.
VËy chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn? Tõ thùc tÕ hiÖn nay
cïng víi con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ bá qua chÕ ®é chñ nghÜa
t b¶n, mµ t¹i ®¹i héi VII cña §¶ng ta lÇn ®Çu tiªn ®· kh¼ng ®Þnh: Chñ nghÜa
M¸c- Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh lµ nÒn t¶ng t tëng, lµ kim chØ nam cho ho¹t
®éng cña §¶ng. Tøc lµ, chóng ta ph¶i: dïng lËp trêng, quan ®iÓm, ph¬ng ph¸p
chñ nghÜa M¸c - Lªnin mµ tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña §¶ng ta, ph©n tÝch
mét c¸ch ®óng ®¾n nh÷ng ®Æc ®iÓm cña níc ta. Cã nh thÕ chóng ta míi cã thÓ
dÇn dÇn t×m hiÓu ®îc quy luËt ph¸t triÓn cña C¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Þnh ra ®îc ®êng lèi, ph¬ng ch©m, bíc ®i cô thÓ cña C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa phï
hîp víi t×nh h×nh níc ta.
Lµm ®Ò tµi tiÓu luËn nµy, v¬Ý t c¸ch lµ mét sinh viªn, mét c«ng d©n cña
níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, mét mÆt t«i muèn cïng mäi ngêi
t×m hiÓu s©u h¬n vµ kÜ h¬n vÒ TriÕt häc M¸c - Lªnin phÇn chñ nghÜa duy vËt
biÖn chøng. Cô thÓ h¬n, ®ã lµ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt chÊt víi ý
thøc. MÆt kh¸c, t«i còng muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo
sù nghiÖp c¸ch m¹ng lín lao cña toµn §¶ng, toµn d©n ta hiÖn nay- sù nghiÖp
x©y dùng chñ nghÜa x· héi- mµ nÒn t¶ng t tëng lµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §ã
lµ, mäi s¸ch lîc, chiÕn lîc c¸ch m¹ng cña chóng ta ph¶i ®îc xuÊt ph¸t tõ thùc
tÕ kh¸ch quan, ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng chñ quan vµ ®ång thêi chèng chñ
quan duy ý chÝ. §©y ®îc coi lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, bëi nã quyÕt
®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trªn con ®êng ®i tíi chñ nghÜa x· héi ë níc ta.
§iÒu nµy sÏ ®îc lý gi¶i râ h¬n trong phÇn néi dung cña ®Ò tµi.
1

TiÓu luËn triÕt häc
1. Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt víi ý thøc.
1.1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc.
Tríc tiªn chóng ta ph¶i ®i t×m hiÓu vËt chÊt lµ g×? Theo Lªnin th× “VËt
chÊt lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho
con ngêi trong c¶m gi¸c vµ ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, chôp l¹i,
ph¶n ¸nh l¹i vµ tån ...
TiÓu luËn triÕt häc
LêI NãI §ÇU
TiÕn lªn chñ nghÜa héi lµ môc tiªu c¸ch m¹ng lín lao nhÊt vµ quan
träng nhÊt cña §¶ng nh©n d©n ta hiÖn nay c thùc hiÖn ®îc môc tiªu
nµy, chóng ta míi thÓ x©y dùng ®îc mét níc ViÖt Nam theo c¸ch nãi
cña ChÝ Minh lµ: d©n giµu, níc m¹nh, héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n
minh”. còng chØ y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa héi, chóng ta míi
thÓ lµm tho¶ m·n ham muèn tét cïng, ham muèn cuèi ®êi cña Ngêi ®ã :
Lµm sao cho d©n ta ai còng c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh
...”.
VËy chóng ta pi lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn? Tõ thùc tÕ hiÖn nay
cïng víi con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ bá qua chÕ ®é chñ nghÜa
t b¶n, t¹i ®¹i héi VII cña §¶ng ta lÇn ®Çu tiªn ®· kh¼ng ®Þnh: Chñ nghÜa
M¸c- Lªnin, t tëng ChÝ Minh nÒn t¶ng t tëng, lµ kim chØ nam cho ho¹t
®éng cña §¶ng. Tøc lµ, chóng ta ph¶i: dïng lËp trêng, quan ®iÓm, ph¬ng ph¸p
chñ nghÜa M¸c - Lªnin mµ tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña §¶ng ta, ph©n tÝch
mét c¸ch ®óng ®¾n nh÷ng ®Æc ®iÓm cña níc ta. Cã nh thÕ chóng ta míi cã thÓ
dÇn dÇn m hiÓu ®îc quy luËt ph¸t triÓn cña C¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Þnh ra ®-
îc ®êng lèi, ph¬ng ch©m, bíc ®i thÓ cña C¸ch m¹ng héi c nghÜa phï
hîp víi t×nh h×nh níc ta.
Lµm ®Ò tµi tiÓu luËn nµy, v¬Ý t c¸ch mét sinh viªn, mét c«ng d©n cña
níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam, mét mÆt t«i muèn cïng mäi ngêi
t×m hiÓu s©u h¬n h¬n TriÕt häc M¸c - Lªnin phÇn c nghÜa duy vËt
biÖn chøng. thÓ h¬n, ®ã mèi quan biÖn chøng gi÷a vËt chÊt víi ý
thøc. MÆt kh¸c, t«i còng muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo
nghiÖp c¸ch m¹ng lín lao cña toµn §¶ng, toµn d©n ta hiÖn nay- nghiÖp
x©y dùng chñ nghÜa héi- nÒn t¶ng t tëng lµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §ã
lµ, mäi s¸ch lîc, chiÕn lîc c¸ch m¹ng cña chóng ta ph¶i ®îc xuÊt ph¸t tõ thùc
kh¸ch quan, ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng chñ quan vµ ®ång thêi chèng c
quan duy ý chÝ. §©y ®îc coi mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, bëi quyÕt
®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trªn con ®êng ®i tíi chñ nghÜa x· héi ë níc ta.
§iÒu nµy sÏ ®îc lý gi¶i râ h¬n trong phÇn néi dung cña ®Ò tµi.
1
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức 9 10 935