Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong kû nguyªn cña kinh tÕ tri thøc, ®ßi hái mçi
con ngêi ph¶i ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn phÈm
chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña sù
biÕn ®æi khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng.
Trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n giµu, níc
m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi vµ nguån
nh©n lùc ®îc coi lµ nh©n tè quan träng hµng ®Çu, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn
nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ níc ta. §ã lµ yÕu tè hÕt søc bøc thiÕt
vµ cÇn cã tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ con ngêi vµ nguån nh©n lùc
xÐt trong níc ta nãi riªng vµ quèc tÕ nãi chung. Chóng ta kh¼ng ®Þnh con ngêi
võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ång thêi ph¶i lµ
nh÷ng con ngêi cã tri thøc vµ ®¹o ®øc. Tõ ®©y mçi con ngêi dÇn dÇn vÒ ®óng
vÞ trÝ lµ mét chñ thÓ s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn vµ gi¸
trÞ vËt chÊt, cho b¶n th©n vµ cho x· héi. V× vËy, vÊn ®Ò cèt lâi lµ, ta ph¶i thùc
hiÖn chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi mét c¸ch toµn diÖn
c¶ thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm vô cña GD§T lµ ®a con ngêi ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ
phï hîp víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ vµ nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra ®èi víi con ngêi
ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi cña níc ta còng nh xu híng ph¸t
triÓn kinh tÕ nãi chung trªn thÕ giíi. Em xin chän ®Ò tµi: Mèi quan hÖ gi÷a c¸
nh©n vµ x· héi

1

Néi dung
TriÕt häc nµo còng ph¶i tr¶ lêi b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c c©u hái:
Con ngêi lµ g×? Con ngêi sinh ra tõ ®©u, ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn ra sao?
Tríc khi cã häc thuyÕt M¸c, nh÷ng cè g¾ng cña t duy triÕt häc nh»m
®¹t tíi sù hiÓu biÕt vÒ con ngêi "cô thÓ" hiÖn thùc ®Òu kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶,
rèt cuéc lµ chñ nghÜa duy t©m vÉn ngù trÞ trong nhËn thøc vÒ con ngêi vµ vÒ
®êi sèng x· héi.
ChØ ®Õn triÕt häc M¸c, vÊn ®Ò con ngêi míi ®îc xem xÐt mét c¸ch nhÊt
qu¸n, ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c h¬n, trªn c¬ së lËp trêng cña duy vËt triÖt ®Ó.
I. Con ngêi trong triÕt häc M¸c - Lªnin

1. B¶n chÊt con ngêi
BÊt cø mét häc thuyÕt nµo vÒ con ngêi ®Òu kh«ng thÓ lÈn tr¸nh mét vÊn
®Ò ®· ®îc ®Æt ra trong lÞch sö; Con ngêi lµ g×? B¶n chÊt cña con ngêi lµ g×?
Quan ®iÓm duy t©m quy ®Æc trng, b¶n chÊt con ngêi vµo lÜnh vùc ý thøc t tëng,
t×nh c¶m, ®¹o ®øc, hoÆc xem b¶n chÊt con ngêi lµ c¸i g× ®ã ®îc quy ®Þnh s½n
tõ nh÷ng lùc lîng siªu tù nhiªn.
Mét sè trµo lu triÕt häc kh¸c l¹i gi¶i thÝch b¶n chÊt con ngêi tõ gãc ®é
nh÷ng ®iÓm chung cña mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt. B¶n c...
Lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong nguyªn cña kinh tri thøc, ®ßi hái mçi
con ngêi ph¶i ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn phÈm
chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña
biÕn ®æi khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng.
Trong nghiÖp ®æi míi ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n giµu, níc
m¹nh, héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi nguån
nh©n lùc ®îc coi nh©n quan träng hµng ®Çu, quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn
nhanh, hiÖu quvµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ níc ta. §ã lµ yÕu tè hÕt søc bøc thiÕt
cÇn cã tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu con ngêi nguån nh©n lùc
xÐt trong níc ta nãi riªng vµ quèc tÕ nãi chung. Chóng ta kh¼ng ®Þnh con ngêi
võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕhéi ®ång thêi ph¶i lµ
nh÷ng con ngêi tri thøc ®¹o ®øc. ®©y mçi con ngêi dÇn dÇn ®óng
vÞ trÝ lµ mét chñ thÓ s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn vµ gi¸
trÞ vËt chÊt, cho b¶n th©n cho héi. vËy, vÊn ®Ò cèt lâi lµ, ta ph¶i thùc
hiÖn chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi mét c¸ch toµn diÖn
c¶ thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm vô cña GD§T lµ ®a con ngêi ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ
phï p víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ vµ nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra ®èi víi con ngêi
ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi cña níc ta còng nh xu híng pt
triÓn kinh tÕ nãi chung trªn thÕ giíi. Em xin chän ®Ò tµi: Mèi quan hÖ gi÷a
nh©n vµ x· héi
1
TL Triết: Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH 9 10 465