Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Bíc lªn tõ nÒn kinh tÕ phong kiÕn l¹c hËu, tr× trÖ, l¹i ph¶i tr¶i qua hai cuéc
chiÕn tranh gi÷ níc khèc liÖt, nÒn kinh tÕ níc ta vèn ®· l¹c hËu l¹i cµng thªm
kiÖt quÖ bëi chiÕn tranh. Vµo thêi b×nh, b¾t ®Çu tõ c¬ së kinh tÕ l¹c hËu, tr× trÖ
®ã, níc ta x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, khiÕn
cho ®Êt níc l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ nghiªm träng. Trong khi ®ã,
nhê sö dông triÖt ®Ó kinh tÕ thÞ trêng mµ CNTB ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu vÒ
kinh tÕ- x· héi, ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Còng
nhê kinh tÕ thÞ trêng, qu¶n lý x· héi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ vÒ v¨n minh hµnh
chÝnh, v¨n minh c«ng céng; con ngêi nh¹y c¶m, tinh tÕ, víi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o,
sù th¸ch thøc ®ua tranh ph¸t triÓn. Tríc t×nh h×nh ®ã, trong §¹i héi §¶ng VI,
§¶ng ta kÞp thêi nhËn ra sai lÇm vµ tiÕn hµnh söa ®æi, chuyÓn sang x©y dùng
kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN, kÝch thÝch s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ
nh»m môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh.
Míi chËp ch÷ng bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy gian khã, phøc t¹p, nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam ®ßi hái sù häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm cña nh©n lo¹i trªn c¬ së c©n
nh¾c, chän lùa cho phï hîp víi hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Trong qu¸
tr×nh häc hái ®ã, triÕt häc M¸c- Lªnin, ®Æc biÖt lµ ph¹m trï triÕt häc c¸i chung vµ
c¸i riªng cã vai trß lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ kinh tÕ thÞ trêng.
§Ó gãp thªm mét tiÕng nãi ñng hé ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ mµ §¶ng vµ
nhµ níc ta ®ang x©y dùng, t«i chän vÊn ®Ò "Mèi quan hÖ gi÷a c¸i riªng vµ c¸i
chung vµ vËn dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta" lµm
c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh.
Hoµn thµnh tiÓu luËn nµy, t«i hi väng cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh
trong viÖc lµm râ, cñng cè lßng tin cña mäi ngêi vµo c«ng cuéc ®æi míi cña nhµ
níc ta, vµ gióp mäi ngêi quen thuéc h¬n víi mét nÒn kinh tÕ míi ®îc ¸p dông ë
ViÖt Nam- nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi hiÖn
nay.

1

Ch¬ng 1
C¸i riªng vµ c¸i chung díi c¸i nh×n
cña triÕt häc Macxit
1.1. C¸c kh¸i niÖm:
Trong cuéc sèng h»ng ngµy, chóng ta thêng tiÕp xóc víi mét sè sù vËt hiÖn
tuîng qu¸ tr×nh kh¸c nhau.Mçi sù vËt hiÖn tuîng ®ã ®îc gäi lµ mét c¸i riªng
,®ång thêi chóng ta còng thÊy gi÷a chung l¹i cã mÆt gièng nhau tc lµ tån t¹i c¸i
chung gi÷a chóng .
C¸i riªng lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ mét sù vËt, mét hiÖn tîng, mét
qu¸ tr×nh riªng lÎ nhÊt ®Þnh trong thÕ giíi kh¸ch quan.
VÝ dô: Mét hµnh tinh nµo ®Êy hay mét...
Lêi nãi ®Çu
Bíc lªnnÒn kinh tÕ phong kiÕn l¹c hËu, tr× trÖ, l¹i ph¶i tr¶i qua hai cuéc
chiÕn tranh gi÷ níc khèc liÖt, nÒn kinh níc ta vèn ®· l¹c hËu l¹i cµng thªm
kiÖt quÖ bëi chiÕn tranh. Vµo thêi b×nh, b¾t ®Çu kinh l¹c hËu, tr× trÖ
®ã, níc ta x©y dùng nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, khiÕn
cho ®Êt níc l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh nghiªm träng. Trong khi ®ã,
nhê dông triÖt ®Ó kinh thÞ trêng CNTB ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu
kinh tÕ- héi, ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Còng
nhê kinh thÞ trêng, qu¶n héi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ v¨n minh hµnh
chÝnh, v¨n minh c«ng céng; con ngêi nh¹y c¶m, tinh tÕ, víi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o,
th¸ch thøc ®ua tranh ph¸t triÓn. Tríc t×nh h×nh ®ã, trong §¹i héi §¶ng VI,
§¶ng ta kÞp thêi nhËn ra sai lÇm tiÕn hµnh söa ®æi, chuyÓn sang x©y dùng
kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN, kÝch thÝch s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh
nh»m môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh.
Míi chËp ch÷ng bíc vµo nÒn kinh thÞ trêng ®Çy gian khã, phøc t¹p, nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam ®ßi hái sù häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm cña nh©n lo¹i trªn c¬ së c©n
nh¾c, chän lùa cho phï hîp víi hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Trong qu¸
tr×nh häc hái ®ã, triÕt häc M¸c- Lªnin, ®Æc biÖt lµ ph¹m trï triÕt häc c¸i chung vµ
c¸i riªng cã vai trß lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr-
êng.
§Ó gãp thªm mét tiÕng nãi ñng ®êng lèi ph¸t triÓn kinh §¶ng
nhµ níc ta ®ang x©y dùng, t«i chän vÊn ®Ò "Mèi quan gi÷a c¸i riªng c¸i
chung vËn dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh thÞ trêng ë níc ta" lµm
c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh.
Hoµn thµnh tiÓu luËn nµy, t«i hi väng thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh
trong viÖc lµm râ, cñng lßng tin cña mäi ngêi vµo c«ng cuéc ®æi míi cña nhµ
níc ta, gióp mäi ngêi quen thuéc h¬n víi mét nÒn kinh míi ®îc ¸p dông ë
ViÖt Nam- nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng XHCN trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi hiÖn
nay.
1
TL Triết: Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta 9 10 134