Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu

Ph©n c«ng lao ®éng x· héi chÝnh lµ sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt trong
ph¹m vi x· héi. Trong c¸c x· héi cò, ph©n c«ng lao ®éng x· héi diÔn ra cã
tÝnh tù ph¸t, cßn trong x· héi chñ nghÜa, ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®îc tiÕn
hµnh mét c¸ch tù gi¸c.
Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt x· héi, ®ång thêi mçi bíc tiÕn cña sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi l¹i cã
t¸c dông thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn, lùc lîng s¶n xuÊt
cña x· héi ph¸t triÓn l¹i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao, thóc ®Èy cao,
thóc ®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt diÔn ra m¹nh h¬n. Bëi bËy x· héi ho¸
s¶n xuÊt võa lµ tiÒn ®Ò võa lµ kÕt qu¶ cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi. X· héi
ho¸ s¶n xuÊt cao chÝnh lµ c¸i ®¶m b¶o cho ph¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi chñ
nghÜa chiÕn th¾ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò. §iÒu nµy cµng cã ý nghÜa quan
träng trong viÖc ®a nÒn s¶n xuÊt nhá, l¹c hËu lªn nÒn s¶n xuÊt lín x· héi chñ
nghÜa gi÷a thÕ kû XIX. C¸c Mac ®· lµm cuéc c¸ch m¹ng trong lÞch sö c¸c häc
thuyÕt kinh tÕ vµ triÕt häc x©y dùng nªn häc thuyÕt cña chÝnh m×nh. Häc
thuyÕt cña C.Mac ra ®êi lµ sù kÕ thõa nh÷ng häc thuyÕt cña c¸c ®¹i biÓu xuÊt
s¾c nhÊt trong triÕt häc, trong kinh tÕ chÝnh trÞ häc vµ trong chñ nghÜa x· héi
khoa häc. Quan niÖm cña chñ nghÜa Mac ®· v¹ch râ sù ph¸t sinh, ph¸t triÓn
cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa, nªu lªn nh÷ng mÆt tiÕn bé, ®ång thêi
còng v¹ch râ nh÷ng khuyÕt tËt vµ m©u thuÉn cña chñ nghÜa t b¶n. Chñ nghÜa t
b¶n tÊt yÕu sÏ bÞ thay thÕ bëi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n ®ã lµ
ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa. Mµ nguyªn nh©n s©u xa chÝnh lµ mèi
quan hÖ gi÷a ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ x· héi ho¸ s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®îc
thÓ hiÖn râ trong c¸c t¸c phÈm thêi kú ®Çu cña Mac nh b¶n th¶o kinh tÕ triÕt
häc, gia ®×nh thÇn th¸nh, hÖ t tëng §øc, tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n, sù
ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n ë Nga, tiÒn c«ng gi¸ c¶ vµ lîi nhuËn…

1

§Ó nghiªn cøu nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a ph©n c«ng lao
®éng x· héi vµ x· héi ho¸ s¶n xuÊt, nh»m qu¸n triÖt h¬n n÷a ®êng lèi quan
®iÓm cña §¶ng ta vÒ vÊn ®Ò nµy. ChÝnh v× vËy em chän ®Ò tµi: "T×m hiÓu mèi
quan hÖ gi÷a ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ x· héi ho¸ s¶n xuÊt qua mét sè
t¸c phÈm thêi kú ®Çu cña Mac" ®Ó nghiªn cøu.
Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vÒ nhËn thøc. Nªn bµi tiÓu luËn nµy kh«ng
tr¸nh khái sai sãt cÇn ph¶i söa ®æi bæ sung. RÊt mong ®îc thÇy (c«) t¹o ®iÒu
kiÖn gióp ®ì, cho ý kiÕn bæ sung ®Ó bµi lµm cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Sinh viªn

2

Ch¬ng I
Ph©n c...
lêi më ®Çu
Ph©n c«ng lao ®éng héi chÝnh chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt trong
ph¹m vi héi. Trong c¸c héi cò, ph©n c«ng lao ®éng héi diÔn ra
tÝnh ph¸t, cßn trong héi chñ nghÜa, ph©n c«ng lao ®éng héi ®îc tiÕn
hµnh mét c¸ch tù gi¸c.
Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt héi, ®ång thêi mçi bíc tiÕn cña ph©n c«ng lao ®éng héi l¹i
t¸c dông thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt cña héi ph¸t triÓn, lùc lîng s¶n xuÊt
cña héi ph¸t triÓn l¹i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng héi cao, thóc ®Èy cao,
thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi ho¸ n xuÊt diÔn ra m¹nh h¬n. Bëi bËy héi ho¸
s¶n xuÊt võa tiÒn ®Ò võa kÕt qu¶ cña ph©n c«ng lao ®éng héi. héi
ho¸ s¶n xuÊt cao chÝnh c¸i ®¶m b¶o cho ph¬ng thøc s¶n xuÊt héi chñ
nghÜa chiÕn th¾ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò. §iÒu nµy cµng ý nghÜa quan
träng trong viÖc ®a nÒn s¶n xuÊt nhá, l¹c hËu lªn nÒn n xuÊt lín héi chñ
nghÜa gi÷a thÕ kû XIX. C¸c Mac ®· lµm cuéc c¸ch m¹ng trong lÞch sö c¸c häc
thuyÕt kinh triÕt häc x©y dùng nªn häc thuyÕt cña chÝnh m×nh. Häc
thuyÕt cña C.Mac ra ®êi kÕ thõa nh÷ng häc thuyÕt cña c¸c ®¹i biÓu xuÊt
s¾c nhÊt trong triÕt häc, trong kinh tÕ chÝnh trÞ häc trong chñ nghÜa héi
khoa häc. Quan niÖm cña chñ nghÜa Mac ®· v¹ch ph¸t sinh, ph¸t triÓn
cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa, nªu lªn nh÷ng mÆt tiÕn bé, ®ång thêi
còng v¹ch nh÷ng khuyÕt tËt m©u thuÉn cña chñ nghÜa t b¶n. Chñ nghÜa t
b¶n tÊt yÕu thay thÕ bëi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn h¬n ®ã
ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa. Mµ nguyªn nh©n s©u xa chÝnh lµ mèi
quan gi÷a ph©n c«ng lao ®éng héi héi ho¸ s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®îc
thÓ hiÖn trong c¸c t¸c phÈm thêi ®Çu cña Mac nh b¶n th¶o kinh triÕt
häc, gia ®×nh thÇn th¸nh, t tëng §øc, tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n,
ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n ë Nga, tiÒn c«ng gi¸ c¶ vµ lîi nhuËn
1
TL Triết: Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác 9 10 630