Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu
Trong x· héi t b¶n, mèi quan hÖ gi÷a t b¶n vµ ngêi lao ®éng lµ mèi
quan hÖ c¬ b¶n, s©u s¾c nhÊt, xuyªn qua tÊt c¶ quan hÖ cña x· héi ®ã. Gi¸ trÞ
thÆng d, phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra ngoµi
søc lao ®éng vµ bÞ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng do bãc lét søc lao ®éng. Gi¸ trÞ
thÆng d do lao ®éng kh«ng c«ng cña ngêi c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra lµ
nguån gèc lµm giÇu cña c¸c giai cÊp c¸c nhµ t b¶n, s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng
d tríc hÕt nhµ t b¶n t¹o ra mét gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã v× gi¸ trÞ sö dông lµ vËt
mang gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ thÆng d .Toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ t b¶n híng ®Õn, ®ã
lµ t¨ng cêng viÖc t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi vµ gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi.
VËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lµ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ sö dông vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d.
V× vËy C. M¸c viÕt “Víi t c¸ch lµ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh lao
®éng vµ qu¸ tr×nh t¹o ra gi¸ trÞ th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
hµng ho¸.”

1. Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thµnh t b¶n.
Mäi t b¶n lóc ®Çu ®Òu biÓu hiÖn díi h×nh th¸i mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh.
Nhng b¶n th©n tiÒn kh«ng ph¶i lµ t b¶n, mµ tiÒn chØ biÕn thµnh t b¶n khi ®îc
sö dông ®Ó bãc lét lao ®éng cña ngêi kh¸c ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d.
NÕu tiÒn ®îc dïng ®Ó mua hµng ho¸ th× chóng lµ ph¬ng tiÖn gi¶n ®¬n
cña lu th«ng hµng ho¸ vµ vËn ®éng theo c«ng thøc: Hµng- TiÒn- Hµng (H-TH), nghÜa lµ sù chuyÓn ho¸ cña hµng ho¸ thµnh tiÒn tÖ, råi tiÒn tÖ l¹i chuyÓn
ho¸ thµnh hµng. Cßn tiÒn víi t c¸ch lµ t b¶n th× vËn ®éng theo c«ng thøc:
TiÒn- Hµng- TiÒn (T-H-T), tøc lµ sù chuyÓn ho¸ tiÒn thµnh hµng vµ sù
chuyÓn ho¸ ngoÆc l¹i cña hµng thµnh tiÒn. BÊt cø tiÒn nµo vËn ®éng theo
c«ng thøc T-H-T ®Òu ®îc chuyÓn ho¸ thµnh t b¶n.
Do môc ®Ých cña lu th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ gi¸ trÞ sö dông nªn
vßng lu th«ng chÊm døt ë giai ®o¹n hai. Khi nh÷ng ngêi trao ®æi ®· cã ®îc
gi¸ trÞ sö dông mµ ngêi ®ã cÇn ®Õn. Cßn môc ®Ých lu th«ng cña tiÒn tÖ víi t
c¸ch lµ t b¶n kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ sö dông mµ lµ gi¸ trÞ, h¬n n÷a lµ gi¸ trÞ
t¨ng thªm. V× vËy nÕu sè tiÒn thu b»ng sè tiÒn øng ra th× qu¸ tr×nh vËn ®éng
trë nªn kh«ng cã gi¸ trÞ g×. Do vËy sè tiÒn thu ph¶i lín h¬n sè tiÒn ®· øng ra,
nªn c«ng thøc vËn ®éng ®Çy ®ñ cña t b¶n lµ: T-H-T’, trong ®ã T’=T+ T. T lµ
sè tiÒn tréi h¬n so víi sè tiÒn øng ra, C. M¸c gäi lµ gi¸ trÞ thÆng d. Sè tiÒn
øng ra ban ®Çu chuyÓn ho¸ thµnh t b¶n. VËy t b¶n lµ gi¸ trÞ mang l¹i gi¸ trÞ
thÆng d. Môc ®Ých cña lu th«ng T-H-T’ lµ sù lín lªn cña gi¸ trÞ thÆng d, nªn
sù vËn ®éng T-...
PhÇn më ®Çu
Trong héi t b¶n, mèi quan gi÷a t b¶n ngêi lao ®éng lµ mèi
quan b¶n, s©u s¾c nhÊt, xuyªn qua tÊt c¶ quan cña x· héi ®ã. Gi¸ t
thÆng d, phÇn gi¸ t do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra ngoµi
søc lao ®éng vµ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng do bãc lét søc lao ®éng. Gi¸ trÞ
thÆng d do lao ®éng kh«ng c«ng cña ngêi c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra
nguån gèc lµm giÇu cña c¸c giai cÊp c¸c nhµ t b¶n, s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng
d tríc hÕt nhµ t b¶n t¹o ra mét gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã v× gi¸ trÞ sö dông vËt
mang gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ thÆng d .Toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ t b¶n híng ®Õn, ®ã
lµ t¨ng cêng viÖc t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi vµ gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi.
VËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lµ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ sö dông vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d.
vËy C. M¸c viÕt Víi t c¸ch thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh lao
®éng qu¸ tr×nh t¹o ra g trÞ th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
hµng ho¸.
TL Triết: Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động 9 10 920