Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TiÓu luËn triÕt häc

Môc lôc

I.

Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc.
1. VËt chÊt
2. ý thøc
3. Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc

II.

VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc trong viÖc

x©y dùng nÒn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay .
1. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vµo mèi
quan hÖ biÖn chøng gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ .
2. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc trong viÖc
x©y dùng nÒn kinh tÕ míi ë níc ta hiÖn nay.
KÕt luËn.

1

TiÓu luËn triÕt häc

§Ò tµi: Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc trong viÖc x©y
dùng nÒn kinh tÕ míi hiÖn nay ë níc ta
------------------------

Lêi nãi ®Çu
Nh÷ng thµnh tùu trong c«ng cuéc ®æi míi trong thêi gian qua ®· vµ
®ang t¹o ra mét thÕ lùc míi ®Ó níc ta bíc vµo mét thêi k× ph¸t triÓn míi
.NhiÒu tiÒn ®Ò cÇn thiÕt vÒ cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®îc t¹o
ra, quan hÖ gi÷a níc ta vµ c¸c níc trªn thÕ giíi ngµy cµng ®îc më réng
.Kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng ®éc lËp trong héi nhËp víi céng ®ång thÕ giíi ®îc t¨ng
thªm. C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ tiÕp tôc ph¸t triÓn víi tr×nh ®é
ngµy cµng cao, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi .
C¸c níc ®Òu cã c¬ héi ph¸t triÓn. Tuy nhiªn,do u thÕ c«ng nghÖ vµ thÞ
trêng thuéc vÒ c¸c níc ph¸t triÓn khiÕn cho c¸c nuíc chËm ph¸t triÓn ®øng
tríc mét th¸ch thøc to lín. Nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng cao ,mµ ®iÓm xuÊt
ph¸t cña níc ta qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ®i lªn tõ m«i trêng c¹nh tranh quyÕt liÖt .
Tríc t×nh h×nh ®ã ,còng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ,§¶ng vµ
nhµ níc cÇn tiÕp tôc tiÕn hµnh ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc,trong ®ã ®æi míi kinh tÕ ®ãng vai trß then chèt ,gi÷ vai trß chñ ®¹o
.§ång thêi ®æi míi kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ,bëi gi÷a ®æi míi kinh tÕ
vµ ®æi míi chÝnh trÞ cã mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc sÏ cho phÐp
chóng ta vËn dông vµo mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ,gióp cho c«ng
cuéc ®æi míi cña ®Êt níc ngµy cµng giµu m¹nh .
Víi ý nghÜa ®ã em ®· chän ®Ò tµi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt
chÊt vµ ý thøc trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay".

Néi dung

2

TiÓu luËn triÕt häc
I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ gi÷a
vËt chÊt vµ ý thøc
2.1.VËt chÊt
a. §Þnh nghÜa vËt chÊt
VËt chÊt lµ ph¹m trï triÕt häc phøc t¹p vµ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c
nhau vÒ nã .Nhng theo Lªnin ®Þnh nghÜa :"vËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc
dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c ,®îc
c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i,chôp l¹i ,ph¶n ¸nh vµ tån t¹i kh«ng lÖ thuéc
vµo c¶m gi¸c ".
Lªnin chØ râ r»ng, ®Ó ®Þnh nghÜa ...
TiÓu luËn triÕt häc
Môc lôc
I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc.
1. VËt chÊt
2. ý thøc
3. Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc
II. VËn dông mèi quan gi÷a vËt chÊt ý thøc trong viÖc
x©y dùng nÒn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay .
1. VËn dông mèi quan gi÷a vËt chÊt ý thøc vµo mèi
quan hÖ biÖn chøng gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ .
2. VËn dông mèi quan gi÷a vËt chÊt ý thøc trong viÖc
x©y dùng nÒn kinh tÕ míi ë níc ta hiÖn nay.
KÕt luËn.
1
TL Triết: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL Triết: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 9 10 395