Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1410 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ sau §¹i héi VI, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam bíc sang mét giai ®o¹n míi,
chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau tham gai vµo nÒn
kinh tÕ ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p. §iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi tiªu
dïng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau theo nhu cÇu riªng.
Do vËy, ®Ó cã thÓ tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh
tranh víi nhau vÒ nhiÒu ph¬ng diÖn. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, chÊt lîng s¶n phÈm ®îc coi lµ ph¬ng tiÖn c¹nh tranh hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó giµnh th¾ng
líi. Cã thÓ nãi, tõ khi cã chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ th× s¶n xuÊt kinh
doanh ®· thùc sù trë thµnh "trËn chiÕn nãng báng" víi sù c¹nh tranh gay g¾t
gi÷a c¸c doanh nghiÖp.
Thªm vµo ®ã, ®êi sèng x· héi ngµy cµng ®îc n©ng cao, nhu cÇu cña con
ngêi ®èi víi c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng chØ dõng l¹i ë sè lîng mµ c¶ chÊt
lîng s¶n phÈm còng ngµy cµng ®îc ngêi tiªu dïng quan t©m nhiÒu. §Ó ®¹t ®îc
c¸c môc tiªu cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña
m×nh. Tuy nhiªn, viÖc tiªu thô s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, ®¸ng kÓ
nhÊt vÉn lµ chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp
cÇn ph¶i t×m ra cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u ®Ó cã ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, tho¶ m·n mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng - ®ã chÝnh lµ
con ®êng duy nhÊt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi.
Nhµ m¸y bia §«ng Nam ¸, tiÒn th©n lµ Hîp t¸c x· Ba NhÊt, tr¶i qua h¬n
30 n¨m ph¸t triÓn Nhµ m¸y ®· tõng bíc v¬n lªn thµnh mét doanh nghiÖp cã uy
tÝn trªn thÞ trêng. Nhµ m¸y lu«n lu«n ®Æt môc tiªu chÊt lîng s¶n phÈm lªn
hµng ®Çu. V× h¬n bao giê hÕt Nhµ m¸y biÕt r»ng kh«ng chØ cã c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam, mµ cßn cã c¶ c¸c h·ng níc ngoµi cïng tham gia vµo viÖc
cung øng lo¹i níc gi¶i kh¸t nµy trªn thÞ trêng. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty lu«n
®Çu t vµo viÖc c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o nh©n tè con
ngêi ... nh»m n©ng cao chÊt lîng cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Nhµ
m¸y bia §«ng Nam ¸ em ®· chän ®Ò tµi:
"BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ë Nhµ m¸y bia §«ng Nam
¸"

1

Nh»m gãp phÇn vµo viÖc t×m ra nh÷ng quan ®iÓm híng ®i vµ biÖn ph¸p
®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña Nhµ m¸y.
§Ò tµi ®îc x©y dùng vµ triÓn khai theo c¸c phÇn sau:
PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ chÊt lîng s¶n phÈm.
PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm cña Nhµ m¸y bia
§«ng Nam ¸.
PhÇn ...
Lêi nãi ®Çu
sau §¹i héi VI, nÒn kinh ViÖt Nam bíc sang mét giai ®o¹n míi,
chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau tham gai vµo nÒn
kinh ngµy cµng nhiÒu phøc t¹p. §iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi tiªu
dïng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau theo nhu cÇu riªng.
Do vËy, ®Ó cã thÓ tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh
tranh víi nhau vÒ nhiÒu ph¬ng diÖn. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, chÊt l-
îng s¶n phÈm ®îc coi ph¬ng tiÖn c¹nh tranh hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó giµnh th¾ng
líi. thÓ nãi, khi chÝnh s¸ch cöa nÒn kinh th× s¶n xuÊt kinh
doanh ®· thùc sù trë thµnh "trËn chiÕn nãng báng" víi c¹nh tranh gay g¾t
gi÷a c¸c doanh nghiÖp.
Thªm vµo ®ã, ®êi sèng x· héi ngµy cµng ®îc n©ng cao, nhu cÇu cña con
ngêi ®èi víi c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng chØ dõng l¹i ë lîng chÊt
lîng s¶n phÈm còng ngµy cµng ®îc ngêi tiªu dïng quan t©m nhiÒu. §Ó ®¹t ®îc
c¸c môc tiªu cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña
m×nh. Tuy nhiªn, viÖc tiªu thô s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, ®¸ng
nhÊt vÉn chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp
cÇn ph¶i t×m ra cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u ®Ó cã ®îc s¶n phÈmchÊt l-
îng cao, tho m·n mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng - ®ã chÝnh
con ®êng duy nhÊt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi.
Nhµ m¸y bia §«ng Nam ¸, tiÒn th©n lµ Hîp t¸c x· Ba NhÊt, tr¶i qua h¬n
30 n¨m ph¸t triÓn Nhµ m¸y ®· tõng bíc v¬n lªn thµnh mét doanh nghiÖp cã uy
tÝn trªn thÞ trêng. Nhµ m¸y lu«n lu«n ®Æt môc tiªu chÊt lîng s¶n phÈm lªn
hµng ®Çu. h¬n bao giê hÕt Nhµ m¸y biÕt r»ng kh«ng chØ c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam, mµ cßn c¸c h·ng níc ngoµi cïng tham gia vµo viÖc
cung øng lo¹i níc gi¶i kh¸t nµy trªn thÞ trêng. ChÝnh vËy C«ng ty lu«n
®Çu t vµo viÖc c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o nh©n con
ngêi ... nh»m n©ng cao chÊt lîng cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Nhµ
m¸y bia §«ng Nam ¸ em ®· chän ®Ò tµi:
"BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng n phÈm ë Nhµ m¸y bia §«ng Nam
¸"
1
TL Triết: Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á 9 10 633