Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty đay gai Thái Bình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi nãi ®Çu
Con ngêi -®èi tîng phôc vô cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi vµ lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi .
Theo kÕt qu¶ cña nh÷ng nghiªn cøu míi ®©y cho thÊy con ngêi lµ
vèn lín nhÊt vµ quý nhÊt cña x· héi .
§èi víi c«ng ty vµ c¸c nhµ doanh nghiÖp tµi s¶n lín nhÊt cña hä
kh«ng ph¶i lµ nhµ xëng, m¸y mãc mµ nã n»m trong vá n·o cña nh©n
viªn .Sù nghiÖp thµnh hay b¹i ®Òu do con ngêi. Râ rµng nh©n tè con ngêi
®Æc biÖt lµ chÊt x¸m cña con ngêi ngµy mét quan träng .ChÊt x¸m cña con
ngêi cã nh÷ng ®Æc trng riªng mµ ta kh«ng thÓ ®o lêng theo c¸ch th«ng thêng, khi xö dông chóng cã thÓ cho ta kÕt qu¶ rÊt cao vµ ngîc l¹i ch¼ng cã
kÕt qu¶ g×. ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p xö nguån
lao ®éng cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c nhµ
khoa häc .
NhËn râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò kÕt hîp víi sù quan t©m cña b¶n
th©n em m¹nh d¹n ®a ra ®Ò tµi : "N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lao
®éng ë c«ng ty ®ay Th¸i B×nh ".
Víi thêi gian thùc tËp ng¾n tÇm nhËn thøc cßn mang nÆng tÝnh lý
thuyÕt cha cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña thÇy c« vµ b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi
cña em hoµn thiÖn h¬n.
Em xin c¶m ¬n thÇy Tèng V¨n §êng ®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì
em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò .
Vµ ch¸u còng xin ch©n thµnh c¶m c¸c c« c¸c b¸c ë xÝ nghiÖp ®· gióp
®ì ch¸u trong thêi gian thùc tËp .

1

PhÇn I
nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ
qu¶n lý lao ®éng

I. C¸c kh¸i niÖm vµ häc thuyÕt c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ qu¶n
lý lao ®éng.

1. C¸c kh¸i niÖm vÒ lao ®éng vµ qu¶n lý lao ®éng.
- Søc lao ®éng lµ n¨ng lùc lao ®éng cña con ngêi, lµ toµn bé thÓ lùc
vµ trÝ lùc cña con ngêi. Søc lao ®éng lµ yÕu tè cùc nhÊt ho¹t ®éng nhÊt
trong qu¸ tr×nh lao ®éng.
- Lao ®éng lµ mét hµnh ®éng diÔn ra gi÷a con ngêi vµ giíi tù nhiªn
lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña ®êi sèng con ngêi.
- Qu¶n lý lao ®éng lµ mét h×nh thøc quan träng cña qu¶n lý kinh tÕ
nãi chung, bao gåm nhiÒu néi dung ho¹t ®éng kh¸c nhau.
2

Nh vËy cã thÓ nãi r»ng qu¸ tr×nh lao ®éng lµ qu¸ tr×nh sö dông søc
lao ®éng vµ qu¶n lý lao ®éng thùc chÊt lµ qu¶n lý con ngêi.
2. C¸c häc thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n lý con ngêi.
Qu¶n lý con ngêi lµ qu¶n lý mét yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng lín phøc
t¹p. Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm : Con ngêi,
m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn vËt liÖu, tiÒn vèn, thÞ trêng, hµng ho¸, dÞch
vô.
Cã rÊt nhiÒu häc thuyÕt vÒ con ngêi vµ qu¶n lý con ngêi. C¨n cø vµo
vai trß cña con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ...
lêi nãi ®Çu
Con ngêi -®èi tîng phôc cña mäi ho¹t ®éng kinh héi
nh©n tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi .
Theo kÕt qu¶ cña nh÷ng nghiªn cøu míi ®©y cho thÊy con ngêi
vèn lín nhÊt vµ quý nhÊt cña x· héi .
§èi víi c«ng ty c¸c nhµ doanh nghiÖp tµi s¶n lín nhÊt cña
kh«ng ph¶i nhµ xëng, m¸y mãc n»m trong n·o cña nh©n
viªn .Sù nghiÖp thµnh hay b¹i ®Òu do con ngêi. rµng nh©n con ngêi
®Æc biÖt chÊt x¸m cña con ngêi ngµy mét quan träng .ChÊt x¸m cña con
ngêi nh÷ng ®Æc trng riªng ta kh«ng thÓ ®o lêng theo c¸ch th«ng th-
êng, khi xö dông chóng thÓ cho ta kÕt qurÊt cao vµ ngîc l¹i ch¼ng
kÕt qu¶ g×. ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p xö nguån
lao ®éng hiÖu qu¶ vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c nhµ qu¶n c¸c nhµ
khoa häc .
NhËn tÇm quan träng cña vÊn ®Ò kÕt hîp víiquan t©m cña b¶n
th©n em m¹nh d¹n ®a ra ®Ò tµi : "N©ng cao hiÖu qu¶ dông nguån lao
®éng ë c«ng ty ®ay Th¸i B×nh ".
Víi thêi gian thùc tËp ng¾n tÇm nhËn thøc cßn mang nÆng tÝnh
thuyÕt cha nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt em mong nhËn ®îc ®ãng gãp cña thÇy b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi
cña em hoµn thiÖn h¬n.
Em xin c¶m ¬n thÇy Tèng V¨n §êng ®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì
em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò .
Vµ ch¸u còng xin ch©n thµnh c¶m c¸c c« c¸c b¸c ë xÝ nghiÖp ®· gióp
®ì ch¸u trong thêi gian thùc tËp .
1
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty đay gai Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty đay gai Thái Bình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty đay gai Thái Bình 9 10 688