Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò
Ph¬ng híng vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn t¹i c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi
Trang
Lêi më ®Çu:............................................................................................2
*PhÇn thø nhÊt: Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp............4
I.TÇm quan träng cña vèn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng................................4
1. Kh¸i niÖm vÒ vèn kinh doanh..................................................................4
2. C¸c lo¹i vèn kinh doanh..........................................................................5
3. C¸c bé phËn cÊu thµnh vèn cña doanh nghiÖp........................................7
4. Vai trß cña vèn kinh doanh....................................................................12
5. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng....................................................................12
II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp.....................16
III. B¶o toµn vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp..............17
1. Quan ®iÓm vµ c¸c tiªu thøc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ vèn kinh doanh..............17
2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn............................................20
VI. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp...........25
1. Nh÷ng yªu cÇu trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.....................26
2. Nh÷ng nh©n tè chÝnh ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn.....................27
3. C¸c biÖn ph¸p chÝnh n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn............30
*PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi.....................................................................34
1. Qu¸
tr×nh
h×nh
thµnh
vµ
ph¸t
triÓn............................................................34
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô...........................................................................36
3. C¬
cÊu
tæ
chøc..........................................................................................37
4. M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi......44
II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ
Hµ Néi trong mét sè n¨m gÇn ®©y........................................................48
1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty................................52
2. T×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty DPTB y tÕ Hµ Néi..............................54
3. §¸n...
Chuyªn ®Ò
Ph¬ng híng vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn t¹i c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi
Trang
Lêi më ®Çu:............................................................................................2
*PhÇn thø nhÊt: Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp............4
I.TÇm quan träng cña vèn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng................................4
1. Kh¸i niÖm vÒ vèn kinh doanh..................................................................4
2. C¸c lo¹i vèn kinh doanh..........................................................................5
3. C¸c bé phËn cÊu thµnh vèn cña doanh nghiÖp........................................7
4. Vai trß cña vèn kinh doanh....................................................................12
5. B¶o toµn ph¸t triÓn vèn vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng....................................................................12
II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp.....................16
III. B¶o toµn vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp..............17
1. Quan ®iÓm vµ c¸c tiªu thøc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ vèn kinh doanh..............17
2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn............................................20
VI. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp...........25
1. Nh÷ng yªu cÇu trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.....................26
2. Nh÷ng nh©n tè chÝnh ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn.....................27
3. C¸c biÖn ph¸p chÝnh n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn............30
*PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng dông vèn hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty d-
îc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi.....................................................................34
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t
triÓn............................................................34
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô...........................................................................36
3. cÊu
chøc..........................................................................................37
4. M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi......44
II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dîc phÈm thiÕt y
Hµ Néi trong mét sè n¨m gÇn ®©y........................................................48
1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty................................52
2. T×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty DPTB y tÕ Hµ Néi..............................54
3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty DPTB y
Néi .............57
III. §¸nh gi¸ u ®iÓm vµ nh÷ng nhîc ®iÓm cßn tån t¹i..............................64
1. ¦u ®iÓm...................................................................................................64
2. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i t¹i c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi ....66
*PhÇn thø ba: Nh÷ng ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
t¹i c«ng ty dîc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi....................................68
I.Nh÷ng ph¬ng híng chung n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.....................68
II.Nh÷ng biÖn ph¸p kiÕn nghÞ n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn t¹i c«ng ty DPTB
y tÕ Hµ Néi.........................................................................................69
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN 9 10 996