Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Truêng §¹I häc th¬ng m¹i
Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp

LuËn v¨n tèt nghiÖp
®Ò tµI:
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
T¹i c«ng ty T vÊn ®Çu t vµ th¬ng m¹i

Gi¸o viªn híng dÉn:

Sinh viªn thùc hiÖn:

ChuthÞ thuû

NguyÔn hoµng Minh

Líp: K34A2

µ néi 6- 2002

2

Lêi nãi ®Çu
Tõ sau ®¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam nÒn kinh tÕ níc ta tõng
bíc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, mét nÒn kinh tÕ híng ngo¹i. Tõ ®ã mäi ho¹t
®éng kinh tÕ, tµi chÝnh tÝn dông, tiÒn tÖ trong níc ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña nh÷ng
biÕn ®éng kinh tÕ th¬ng m¹i, tiÒn tÖ tÝn dông trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc.
Trong bèi c¶nh chung cña ®Êt níc th× b¶n th©n mçi ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ hay
doanh nghiÖp còng chÞu t¸c ®éng ¶nh hëng theo. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i
®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®ßi hái ph¶i cã tiÒm lùc m¹nh mÏ vÒ mÆt tµi
chÝnh ®Ó cã ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. MÆt
kh¸c, theo ®µ ph¸t triÓn cña kinh tÕ, c¸c quan hÖ kinh tÕ tµi chÝnh ngµy cµng më
réng vµ ®a d¹ng. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i cã mét lîng vèn
nhÊt ®Þnh ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n phèi, qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn mét c¸ch
hîp lý, cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Qu¶n lý vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ lµ mét néi dung quan träng trong
c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña mçi doanh nghiÖp. Nã gióp cho c¸c doanh nghiÖp
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho t×nh h×nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp lu«n ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh. §©y còng lµ mét
vÊn ®Ò lu«n thu hót sù quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t, l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ nh÷ng
ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty T vÊn
®Çu t vµ Th¬ng m¹i”
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së lµm râ nh÷ng nÐt ®Æc thï trong ho¹t ®éng kinh
doanh cña C«ng ty T vÊn ®Çu t vµ Th¬ng m¹i, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö
dông vèn cña C«ng ty thêi gian qua tõ ®ã nªu ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng

3

cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty T vÊn ®Çu t vµ Th¬ng m¹i trùc thuéc Tæng c«ng
ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµ : lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty T vÊn
®Çu t vµ Th¬ng m¹i trùc thuéc Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Truêng §¹I häc th¬ng m¹i
Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
®Ò tµI:
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
T¹i c«ng ty T vÊn ®Çu t vµ th¬ng m¹i
Gi¸o viªn híng dÉn: Sinh viªn thùc hiÖn:
ChuthÞ thuû NguyÔn hoµng Minh
Líp: K34A2
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM 9 10 792