Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty xây lắp và vật tư XD 1

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Më ®Çu

§Êu thÇu x©y l¾p ®îc xem nh lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c
doanh nghiÖp x©y dùng khi chóng ta tham ra thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ®êng lèi
ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cña §¶ng vµ nhµ níc ®Ò ra.
C¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, nã gãp phÇn
thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cã hiÖu qu¶ h¬n vµ lo¹i bá nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c
khi chóng kh«ng cã hiÖu qu¶.
Trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n còng vËy, c¸c DN x©y dùng trong níc
®ang c¹nh tranh lÉn nhau vµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. §Æc
biÖt víi c¬ chÕ më cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, trong mét vµi n¨m qua, chóng ta ®·
thu hót ®îc kh¸ nhiÒu vèn ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam, trong ®ã vèn ®Çu t cho
lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chiÕm mét lîng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã t¹o cho tÝnh chÊt
c¹nh tranh gi÷a c¸c DN x©y dùng thªm gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n.
§øng tríc t×nh h×nh ®ã, khi chóng ta ®· cã h×nh thøc ®Êu thÇu lµm ph¬ng
thøc giao nhËn c¸c dù ¸n gi÷a Chñ ®Çu t vµ c¸c nhµ thÇu th× c¸c DN x©y dùng
cÇn ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p riªng biÖt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
m×nh. §©y lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña c¸c DNXD hiÖn nay.
Th¾ng thÇu lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi DNXD. V× vËy trong chuyªn
®Ò thùc tËp nµy ®Ò cËp ®Õn ®Ò tµi : "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶
n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë C«ng ty X©y l¾p & VËt t x©y dùng I. Bé N«ng
nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n " víi mong muèn gãp phÇn thùc hiÖn c«ng t¸c
®Êu thÇu x©y l¾p ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I :

§Êu thÇu x©y l¾p - Mét h×nh thøc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ trong
ngµnh X©y dùng.

PhÇn II :

Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty X©y l¾p & VËt t
x©y dùng I. Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n.

PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë
C«ng ty X©y l¾p & VËt t x©y dùng I. Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn
N«ng th«n.

1

PhÇn I
§Êu thÇu x©y l¾p - Mét h×nh thøc qu¶n lý cã hiÖu qu¶
trong ngµnh X©y dùng.

I. Thùc chÊt cña ®Êu thÇu

1. Giíi thiÖu chung vÒ thÇu x©y l¾p
Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu, bao cÊp, kh¸i niÖm vÒ
®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh cña Nhµ níc hay cña t nh©n ®Òu kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn.
Tuy nhiªn, tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cã sù
qu¶n lý cña Nhµ níc th× dÇn dÇn kh¸i niÖm ®Êu thÇu ®· ®îc c¸c tæ chøc, ®¬n
vÞ..., thuéc nhiÒu lÜnh vùc quan t©m nghiªn cøu, ¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng cña
m×nh.
§Ó lµm lµnh m¹nh thÞ trêng x©y l¾p, t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý. Ngµy 01
th¸ng 9 n¨m 1999 ChÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh sè 88/ 1...
Më ®Çu
§Êu thÇu x©y l¾p ®îc xem nh mét h×nh thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c
doanh nghiÖp x©y dùng khi chóng ta tham ra thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ®êng lèi
ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cña §¶ng vµ nhµ níc ®Ò ra.
C¹nh tranh mét tÊt yÕu trong chÕ thÞ trêng hiÖn nay, gãp phÇn
thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cã hiÖu qu¶ h¬n vµ lo¹inh÷ng ho¹t ®éng kh¸c
khi chóng kh«ng cã hiÖu qu¶.
Trong lÜnh vùc x©y dùng b¶n còng vËy, c¸c DN x©y dùng trong níc
®ang c¹nh tranh lÉn nhau c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. §Æc
biÖt víi c¬ chÕ më cña nÒn kinhthÞ trêng, trong mét vµi n¨m qua, chóng ta ®·
thu hót ®îc kh¸ nhiÒu vèn ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam, trong ®ã vèn ®Çu t cho
lÜnh vùc x©y dùng n chiÕm mét lîng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã t¹o cho tÝnh chÊt
c¹nh tranh gi÷a c¸c DN x©y dùng thªm gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n.
§øng tríc t×nh h×nh ®ã, khi chóng ta ®· h×nh thøc ®Êu thÇu lµm ph¬ng
thøc giao nhËn c¸c ¸n gi÷a Chñ ®Çu t c¸c nhµ thÇu th× c¸c DN x©y dùng
cÇn ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p riªng biÖt nh»m ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
m×nh. §©y lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña c¸c DNXD hiÖn nay.
Th¾ng thÇu vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi DNXD. V× vËy trong chuyªn
®Ò thùc tËp nµy ®Ò cËp ®Õn ®Ò tµi : "Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶
n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë C«ng ty X©y l¾p & VËt t x©y dùng I. N«ng
nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n " víi mong muèn gãp phÇn thùc hiÖn c«ng t¸c
®Êu thÇu x©y l¾p ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I : §Êu thÇu x©y l¾p - Mét h×nh thøc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ trong
ngµnh X©y dùng.
PhÇn II : Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty X©y l¾p & VËt t
x©y dùng I. Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n.
PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë
C«ng ty X©y l¾p & VËt t x©y dùng I. N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn
N«ng th«n.
1
TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty xây lắp và vật tư XD 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty xây lắp và vật tư XD 1 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty xây lắp và vật tư XD 1 9 10 141