Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD Hồng Hà

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
më ®Çu

Mét quy luËt kh¾c nghiÖt nhÊt cña thÞ trêng ®ã lµ c¹nh tranh, mµ ®Êu thÇu lµ
mét h×nh thøc tæ chøc c¹nh tranh. Theo ®ã bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo tham gia
vµo lÜnh vùc x©y dùng nÕu kh«ng tiÕp cËn kÞp víi guång quay cña nã th× tÊt yÕu
sÏ bÞ ®¸nh bËt ra khái thÞ trêng x©y dùng.
ThÞ trêng x©y dùng ë ViÖt Nam, quy chÕ ®Êu thÇu ngµy cµng hoµn thiÖn
®iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp x©y dùng muèn tån t¹i hay ®ång nghÜa víi viÖc
giµnh th¾ng lîi trong ®Êu thÇu, th× ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh. Cô thÓ c¸c doanh
nghiÖp x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn c¬ b¶n: tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt lîng; tiªu chuÈn vÒ kinh nghiÖm; tiªu chuÈn vÒ tµi chÝnh, gi¸ c¶; tiªu chuÈn vÒ
tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy, nhµ thÇu nµo cã kh¶ n¨ng b¶o ®¶m toµn diÖn c¸c tiªu
chuÈn trªn, kh¶ n¨ng tróng thÇu cña nhµ thÇu ®ã sÏ cao h¬n c¸c nhµ thÇu kh¸c.
Lµ mét C«ng ty chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t
triÓn nhµ Hµ Néi , kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty x©y dùng
Hång Hµ ®· Ýt nhiÒu kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong Tæng c«ng ty ; còng
nh trªn thÞ trêng x©y l¾p. Trong thêi cuéc hiÖn nay trªn thÞ trêng x©y l¾p c¹nh
tranh rÊt quyÕt liÖt, do ®ã, lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trªn thÞ
trêng x©y l¾p nãi chung vµ thÞ trêng x©y l¾p d©n dông nãi riªng ®ang lµ bµi to¸n
mµ tõng ngµy, tõng giê ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®ang t×m lêi gi¶i ®¸p.
Tõ tÝnh cÊp thiÕt vµ h÷u dông cña vÊn ®Ò, víi mong muèn lµ gãp phÇn rÊt
nhá vµo viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty x©y dùng Hång Hµ trªn thÞ trêng x©y l¾p trong thêi gian tíi, em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh nh sau:
"Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty x©y dùng
Hång Hµ "

Dùa vµo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn bè côc cña chuyªn ®Ò thùc tËp, bao
gåm 3 ch¬ng:
1

Líp: TMQT - K43

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c doanh nghiÖp
x©y dùng
Ch¬ng II : thùc tr¹ng ho¹t ®éng dù thÇu cña C«ng ty x©y dùng Hång
Hµ trong thêi gian qua.
ch¬ng iii: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty x©y dùng Hång Hµ .
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é nªn chuyªn ®Ò cña em sÏ kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña
thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Hµ Néi, 05/2005

Môc lôc

2

Trang
Líp: TMQT - K43

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
më ®Çu.............................................
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
më ®Çu
Mét quy luËt kh¾c nghiÖt nhÊt cña thÞ trêng ®ã lµ c¹nh tranh, mµ ®Êu thÇu lµ
mét h×nh thøc tæ chøc c¹nh tranh. Theo ®ã bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo tham gia
vµo lÜnh vùc x©y dùng nÕu kh«ng tiÕp cËn kÞp víi guång quay cña th× tÊt yÕu
sÏ bÞ ®¸nh bËt ra khái thÞ trêng x©y dùng.
ThÞ trêng x©y dùng ë ViÖt Nam, quy chÕ ®Êu thÇu ngµy cµng hoµn thiÖn
®iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp x©y dùng muèn tån t¹i hay ®ång nghÜa víi viÖc
giµnh th¾ng lîi trong ®Êu thÇu, th× ph¶i hoµn thiÖn m×nh. thÓ c¸c doanh
nghiÖp x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chuÈnb¶n: tiªu chuÈnthuËt, chÊt l-
îng; tiªu chuÈn kinh nghiÖm; tiªu chuÈn tµi chÝnh, gi¸ c¶; tiªu chuÈn
tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy, nhµ thÇu nµo kn¨ng b¶o ®¶m toµn diÖn c¸c tiªu
chuÈn trªn, kh¶ n¨ng tróng thÇu cña nhµ thÇu ®ã sÏ cao h¬n c¸c nhµ thÇu kh¸c.
mét C«ng ty chÞu qu¶n trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty §Çu t Ph¸t
triÓn nhµ Néi , kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty x©y dùng
Hång Hµ ®· Ýt nhiÒu kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ cña m×nh trong Tæng c«ng ty ; còng
nh trªn t trêng y l¾p. Trong thêi cuéc hiÖn nay trªn thÞ trêng x©y l¾p c¹nh
tranh rÊt quyÕt liÖt, do ®ã, lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trªn thÞ
trêng x©y l¾p nãi chung thÞ trêng x©y l¾p d©n dông nãi riªng ®ang bµi to¸n
mµ tõng ngµy, tõng giê ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®ang t×m lêi gi¶i ®¸p.
tÝnh cÊp thiÕt h÷u dông cña vÊn ®Ò, víi mong muèn gãp phÇn rÊt
nhá vµo viÖc m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty x©y dùng Hång trªn thÞ trêng x©y l¾p trong thêi gian tíi, em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh nh sau:
"Mét gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty x©y dùng
Hång Hµ "
Dùa vµo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn côc cña chuyªn ®Ò thùc tËp, bao
gåm 3 ch¬ng:
Líp: TMQT - K43
1
TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD Hồng Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD Hồng Hà - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD Hồng Hà 9 10 176