Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cty bánh kẹo Hải Châu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ khi ViÖt Nam xo¸ bá c¬ chÕ kinh tÕ bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ kinh
tÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh ®ã, sù c¹nh tranh
trªn thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ
rÊt khã kh¨n. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh tranh b»ng
c¸ch kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nhng còng ph¶i
®èi mÆt víi thùc tÕ nh trªn. Trong thêi gian qua, b»ng nhiÒu kÕ ho¹ch vµ biÖn
ph¸p hiÖu qu¶, c«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh c«ng ®¸ng kÝch lÖ. MÆc dï vËy,
c«ng ty vÉn ®ang tiÕp tôc t×m híng ®i ®óng ®¾n ®Ó ph¸t triÓn lªn tÇm cao míi.
Víi nhËn thøc nh vËy, sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i
Ch©u, t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i
Ch©u" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ kÕt hîp nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ
t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u vµ nh÷ng kiÕn
thøc ®· ®äc ®Ó ®ãng gãp mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
§èi tîng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét c«ng
ty s¶n xuÊt. Theo ®ã, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ n¨ng lùc duy tr× ®îc lîi nhuËn vµ thÞ
phÇn trªn c¸c thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Nã ®îc t¸c ®éng bëi c¸c yÕu tè tõ ®Çu
vµo ®Õn ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Ph¹m vi nghiªn cøu ®îc giíi h¹n trong ngµnh s¶n xuÊt, kinh doanh b¸nh
kÑo cña ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cô thÓ cña c«ng ty b¸nh
kÑo H¶i Ch©u trong giai ®o¹n 5 n¨m gÇn ®©y (1998 - 2002). Ph¬ng ph¸p nghiªn
cøu ®Ò tµi lµ ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, thèng kª khoa häc, m« h×nh ho¸.

1

Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I. Lý thuyÕt c¬ së vÒ c¹nh tranh
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng
ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em
rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù gióp ®ì cña c¸c b¹n ®Ó
em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n chuyªn ®Ò nµy.

2

Ch¬ng I.
lý thuyÕt c¬ së vÒ c¹nh tranh
I. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp

1. Nguån gèc cña c¹nh tranh
C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt k× doanh nghiÖp nµo còng ®Òu
diÔn ra trªn thÞ trêng vµ chÞu sù t¸c ®éng cña c¬ chÕ vµ c¸c quy luËt thÞ trêng. ...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'(") *$
+,,-&./0'1$2,3,
)4&56)-/$7
89(4$&
:8;<(:93,/0,=>(
"'?2=*+&@ 7!$2,
@( 8"#"$"A/',8"B3&.?0C2D
82E"FG=""H"-"3+I=&
=DJ 2D *D$8;<(
:9 G$"/0K8L$0$M"!,N
OMét biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i
Ch©u""2+"!*D'&
.F"B+JK+"!3,AP*2!
GG( 0K8;<(:92,P
J"#"M""))/'9(4$K
8;<(:9&
Q'A+JK+"!3,(4$K/8
(&L") (4$3,43*0G"A3AD2,
I+2,,=&)"A"/R'"I
2,""IK@G(&
S$2+J"A=$,( 0
;K2,$"/( 0FK8
;<(:9"$T4I"9UVWWXYZ[[Z\&S+
J"!,3,02DJ '+M 8G&
V
TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cty bánh kẹo Hải Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cty bánh kẹo Hải Châu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cty bánh kẹo Hải Châu 9 10 951