Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ may mÆc cña con ngêi cµng
cao. Do ®ã, trªn thÞ trêng quÇn ¸o ®ang chiÕm vÞ trÝ quan träng. Trong nhiÒu
lo¹i quÇn ¸o ®ã th× trang phôc hiÖn nay ®îc c¸c quý «ng chó ý nhiÒu nhÊt
chÝnh lµ chiÕc "¸o s¬ mi". Hµng mÊy chôc n¨m nay, ta c¶m tëng nh chiÕc ¸o
s¬ mi vµ quÇn t©y víi kiÓu cæ bÎ, khuy cµi m¨ng sÐc, ñi lµ th¼ng rÊt truyÒn
thèng. Nhng trªn thùc tÕ xu híng tiªu dïng hiÖn ®¹i víi nh÷ng nh·n hiÖu quÇn
¸o ViÖt Nam vµ quèc tÕ ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn thãi quen mÆc ¸o s¬ mi.
§Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï néi dung h×nh thøc ®Ó ph©n tÝch.
Nãi vÒ vÊn ®Ò nµy tríc hÕt chóng ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ gi÷a
néi dung vµ h×nh thøc ®îc biÓu hiÖn trªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi. Cô thÓ:
+ Néi dung vµ h×nh thøc thèng nhÊt nhau: V¶i ®Ñp tinh s¶o th× chiÕc ¸o
s¬ mi sÏ cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp.
+ Néi dung gi÷ vao trß quyÕt ®Þnh h×nh thøc.
+ H×nh thøc t¸c ®éng trë l¹i néi dung.
Do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai
sãt. Em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho em.
Híng triÓn khai cña bµi tiÓu luËn:
PhÇn I: Lêi nãi ®Çu.
PhÇn II: Néi dung.
I. C¬ së lý luËn.
1. CÆp ph¹m trï néi dung h×nh thøc
2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung, h×nh thøc

1

II. Thùc tr¹ng
1. Nhu cÇu lµm ®Ñp cña con ngêi
2. C¸c lo¹i ¸o s¬ mi tõ níc ngoµi ®ang trµn ngËp vµo thÞ trêng vµ ®ang
®îc a chuéng.
3. C¸c nhµ s¶n xuÊt quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn h×nh thøc Ýt quan t©m ®Õn
néi dung.
III. KiÕn nghÞ, vÊn ®Ò bøc xóc
1. N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
2. Phï hîp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc
3. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
4. Qu¸ tr×nh b¸n hµng
PhÇn III. KÕt luËn.

2

Néi dung
I. C¬ së lý luËn

1. CÆp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc
Néi dung lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè, nhng qu¸ tr×nh t¹o
nªn sù vËt.
H×nh thøc lµ ph¬ng thøc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt vµ hÖ thãng c¸c
mèi liªn hÖ t¬ng ®èi bÒn v÷ng gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt ®ã.
2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung - h×nh thøc
Tríc hÕt néi dung vµ h×nh thøc cã sù thèng nhÊt víi nhau. Néi dung cña
chiÕc ¸o s¬ mi chÝnh lµ c¸c lo¹i v¶i, v¶i catton, lôa, kaki, lon xíc… Cßn h×nh
thøc chÝnh lµ c¸c kiÓu d¸ng, mÉu m·, mµu s¾c. Do ®ã, nÕu c¸c lo¹i v¶i kh¸c
nhau th× kiÓu d¸ng cña chiÕc ¸o s¬ mi còng kh¸c nhau.
Nh÷ng biÓu hiÖn trªn th× mçi chóng ta ®Òu cã thÓ nhËn ra. Qua ®ã ta cã
thÓ thÊy néi dung vµ h×nh thøc g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. Kh«ng cã h×nh thøc
nµo tån t¹i thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung, ngîc l¹i, còng kh«ng cã néi
dung nµo l¹i kh«ng tån t¹i trong mét h×nh thøc x¸c ...
Lêi nãi ®Çu
héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu may c cña con ngêi cµng
cao. Do ®ã, trªn thÞ trêng quÇn ¸o ®ang chiÕm trÝ quan träng. Trong nhiÒu
lo¹i quÇn ¸o ®ã th× trang phôc hiÖn nay ®îc c¸c quý «ng chó ý nhiÒu nhÊt
chÝnh chiÕc o mi". Hµng mÊy chôc n¨m nay, ta c¶m tëng nh chiÕc ¸o
mi quÇn t©y víi kiÓu cæ bÎ, khuy cµi m¨ng sÐc, ñi th¼ng rÊt truyÒn
thèng. Nhng trªn thùc tÕ xu híng tiªu dïng hiÖn ®¹i víi nh÷ng nh·n hiÖu quÇn
¸o ViÖt Nam vµ quèc tÕ ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn thãi quen mÆc ¸o s¬ mi.
§Ó hiÓu h¬n vÊn ®Ò nµy, em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï néi dung -
h×nh thøc ®Ó ph©n tÝch.
Nãi vÊn ®Ò nµy tríc hÕt chóng ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn mèi quan gi÷a
néi dung vµ h×nh thøc ®îc biÓu hiÖn trªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi. Cô thÓ:
+ Néi dung h×nh thøc thèng nhÊt nhau: V¶i ®Ñp tinh s¶o th× chiÕc ¸o
s¬ mi sÏ cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp.
+ Néi dung gi÷ vao trß quyÕt ®Þnh h×nh thøc.
+ H×nh thøc t¸c ®éng trë l¹i néi dung.
Do ®©y lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai
sãt. Em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho em.
Híng triÓn khai cña bµi tiÓu luËn:
PhÇn I: Lêi nãi ®Çu.
PhÇn II: Néi dung.
I. C¬ së lý luËn.
1. CÆp ph¹m trï néi dung h×nh thøc
2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung, h×nh thøc
1
TL Triết: Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL Triết: Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức 9 10 744