Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt
A.GIíI THIÖU §Ò TµI

Mäi ngêi ®Òu biÕt, trong lÞch sö t tëng nh©n lo¹i tríc M¸c ®· cã kh«ng
Ýt c¸ch tiÕp cËn khi nghiªn cøu sù ph¸t triÓn cña x· héi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng
nhËn thøc kh¸c nhau, víi nh÷ng ý tëng kh¸c nhau mµ cã sù ph©n chia lÞch sö
tiÕn hãa cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, nhµ x· héi häc
Vi – c« ë Italia (1668-1744) ®· ph©n chia c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña x· héi
gièng nh ph©n chia c¸c giai ®o¹n cña mét ®êi ngêi: th¬ Êu, thanh niªn, thµnh
niªn vµ tuæi giµ. Nhµ triÕt häc duy t©m Hª-ghen (1770 -1831) ph©n chia lÞch
sö x· héi loµi ngêi thµnh ba thêi k× chñ yÕu: thêi k× ph¬ng §«ng, thêi k× cæ
®¹i vµ thêi k× GiÐc- ma- ni . Nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng tëng Ph¸p Phu- riª (1722-1837) chia lÞch sö x· héi thµnh bèn giai ®o¹n: giai ®o¹n m«ng muéi,
giai ®o¹n d· man, giai ®o¹n gia trëng, giai ®o¹n v¨n minh. Cßn nhµ nh©n
chñng Mü Hang- ri Moãc- g¨ng ( 1818-1881 ) l¹i ph©n chia x· héi thµnh ba
thêi ®¹i : thêi ®¹i m«ng muéi , thêi ®¹i d· man vµ thêi ®¹i v¨n minh..
Mäi ngêi còng ®· quen víi nh÷ng kh¸i niÖm : thêi ®¹i ®å
®ång , thêi ®¹i cèi xay giã, thêi ®¹i m¸y h¬i níc, vµ gÇn ®©y lµ c¸c nÒn v¨n
minh : v¨n minh n«ng nghiÖp, v¨n minh hËu c«ng nghiÖp.
Mçi c¸ch tiÕp cËn nªu trªn cã nh÷ng ®iÓm hîp lÝ nhÊt ®Þnh,
vµ do ®ã ®Òu cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh, nhng cha nãi lªn b¶n chÊt sù ph¸t triÓn
cña x· héi mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ, do ®ã mµ cßn h¹n chÕ.
Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu lÝ luËn vµ tæng kÕt qu¸
tr×nh lÞch sö ®· h×nh thµnh nªn häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi. H×nh
th¸i kinh tÕ- x· héi lµ mét kh¸i niÖm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö dïng ®Ó
chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh víi mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt
®Æc trng cho x· héi ®ã phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n
xuÊt vµ mét kiÕn tróc thîng tÇng t¬ng øng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng mèi
quan hÖ s¶n xuÊt.

TiÓu luËn triÕt
Lµ sù biÓu hiÖn tËp trung cña quan niÖm duy vËt lÞch sö, lÝ
luËn vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nghiªn cøu lÞch sö x· héi trªn c¬ së xem
xÐt c¶ lùc lîng s¶n xuÊt, c¶ c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng, tøc toµn bé
c¸c yÕu tè cÊu thµnh bé mÆt cña mét thêi ®¹i: chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x·
héi, khoa häc, kü thuËt. Do ®ã, nã c¾t nghÜa x· héi ®îc s¸ng tá h¬n, toµn
diÖn h¬n, chØ ra c¶ b¶n chÊt vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi.
Trong sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng ta hiÖn nay, §¶ng ta ®·
v¹ch ra con ®êng ph¸t triÓn cña ®Êt níc: "§¶ng lÊy Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ
t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..."
§Ò tµi ...
TiÓu luËn triÕt
A.GIíI THIÖU §Ò TµI
M äi ngêi ®Òu biÕt, trong lÞch sö t tëng nh©n lo¹i tríc M¸c ®· cã kh«ng
Ýt c¸ch tiÕp cËn khi nghiªn cøu ph¸t triÓn cña héi. XuÊt ph¸t nh÷ng
nhËn thøc kh¸c nhau, víi nh÷ng ý tëng kh¸c nhau mµ cã sù ph©n chia lÞch sö
tiÕn hãa cña héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, nhµ héi häc
Vi ë Italia (1668-1744) ®· ph©n chia c¸c thêi ph¸t triÓn cña héi
gièng nh ph©n chia c¸c giai ®o¹n cña mét ®êi ngêi: th¬ Êu, thanh niªn, thµnh
niªn tuæi giµ. Nhµ triÕt häc duy t©m Hª-ghen (1770 -1831) ph©n chia lÞch
héi loµi ngêi thµnh ba thêi chñ yÕu: thêi ph¬ng §«ng, thêi
®¹i thêi GiÐc- ma- ni . Nhµ héi chñ nghÜa kh«ng tëng Ph¸p Phu- ri-
ª (1722-1837) chia lÞch sö x· héi thµnh bèn giai ®o¹n: giai ®o¹n m«ng muéi,
giai ®o¹n man, giai ®o¹n gia trëng, giai ®o¹n v¨n minh. Cßn nhµ nh©n
chñng Hang- ri Moãc- g¨ng ( 1818-1881 ) l¹i ph©n chia héi thµnh ba
thêi ®¹i : thêi ®¹i m«ng muéi , thêi ®¹i d· man vµ thêi ®¹i v¨n minh..
Mäi ngêi còng ®· quen víi nh÷ng kh¸i niÖm : thêi ®¹i ®å
®ång , thêi ®¹i cèi xay giã, thêi ®¹i m¸y h¬i níc, gÇn ®©y c¸c nÒn v¨n
minh : v¨n minh n«ng nghiÖp, v¨n minh hËu c«ng nghiÖp.
Mçi c¸ch tiÕp cËn nªu trªn nh÷ng ®iÓm hîp nhÊt ®Þnh,
do ®ã ®Òu ý nghÜa nhÊt ®Þnh, nhng cha nãi lªn b¶n chÊt sù ph¸t triÓn
cña x· héi mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ, do ®ã mµ cßn h¹n chÕ.
Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu luËn tæng kÕt qu¸
tr×nh lÞch ®· h×nh thµnh nªn häc thuyÕt h×nh th¸i kinh -x· héi. H×nh
th¸i kinh tÕ- héi mét kh¸i niÖm cña chñ nghÜa duy vËt ch dïng ®Ó
chØ héi ë tõng giai ®o¹n lÞch nhÊt ®Þnh víi mét kiÓu quan s¶n xuÊt
®Æc trng cho héi ®ã phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n
xuÊt mét kiÕn tróc thîng tÇng t¬ng øng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng mèi
quan hÖ s¶n xuÊt.
TL Triết: Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
TL Triết: Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng 9 10 473