Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn triÕt häc
Më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ ®ang lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i,
nã diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p c¸c ch©u lôc, chi phèi ®êi sèng kinh tÕ cña hÇu hÕt
c¸c nÒn quèc gia trªn thÕ giíi: Mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸
lµ kinh tÕ cña c¸c quèc gia sÏ ngµy cµng thu hÑp l¹i, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a
c¸c nÒn kinh tÕ sÏ ngµy cµng trë nªn chÆt chÏ. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang tõng
ngµy tõng giê biÕn ®æi lµm xuÊt hiÖn xu thÕ míi - h×nh thµnh nÒn kinh tÕ toµn
cÇu. Trong bèi c¶nh Êy, kinh tÕ víi nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ ®ang vµ sÏ hoµ m×nh
vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ.
Vµ víi bµi tiÓu luËn nµy trªn c¬ së vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ
biÕn t«i sÏ ph©n tÝch kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc cña kinh tÕ ViÖt Nam khi héi nhËp
víi c¸c môc sau:
A- KiÕn thøc triÕt häc
B- Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y
C- ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao?
D- Héi nhËp - C¬ héi vµ th¸ch thøc
E- Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p.

SV: NguyÔn Ngäc Anh

TiÓu luËn triÕt häc
Néi dung
A. KiÕn thøc triÕt häc

Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn
1. Néi dung
Theo phÐp siªu h×nh: PhÐp siªu h×nh cho r»ng sù vËt tån t¹i biÖt lËp, t¸ch
rêi nhau, gi÷a chóng kh«ng cã liªn hÖ, cßn nÕu cã liªn hÖ th× chØ lµ liªn hÖ bªn
ngoµi.
Theo phÐp biÖn chøng: PhÐp biÖn chøng l¹i cho r»ng mäi sù vËt ®Òu tån
t¹i trong mèi liªn hÖ phæ biÕn lµ mµ nã ®îc thÓ hiÖn - c¸c sù vËt lµ ®iÒu kiÖn lµ
tiÒn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhau, chóng n¬ng tùa, phô thuéc, rµng buéc lÉn
nhau, thêng xuyªn th©m nhËp, chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Ranh giíi gi÷a c¸c líp sù
vËt kh«ng ph¶i lµ tuyÖt ®èi mµ bao giê còng cã nh÷ng líp trung gian chuyÓn
tiÕp.
Mèi liªn hÖ phæ biÕn diÔn ra kh«ng chØ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn tîng víi
nhau mµ cßn diÔn ra trong b¶n th©n tõng sù vËt, trong nh÷ng mèi liªn hÖ t¹o ra
sù vËt. Liªn hÖ b¶n chÊt bao giê còng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i
còng nh xu híng biÕn ®æi sù vËt liªn hÖ bªn ngoµi hay liªn hÖ gi¸n tiÕp … chØ cã
nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®èi víi sù vËt.
2. ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn
Trong nhËn thøc hay trong thùc tiÔn ta ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn. Quan
®iÓm nµy yªu cÇu khi nghiªn cøu, xem xÐt sù vËt ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi
liªn hÖ cña nã, nhng kh«ng ®îc ®Æt c¸c mèi liªn hÖ cã vai trß ngang nhau, mµ
cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem ®©u lµ sù liªn hÖ b¶n chÊt tÊt yÕu bªn trong sù vËt, ®©u lµ
nh÷ng liªn hÖ gi¸n tiÕp bªn ngoµi… ®Ó tõ ®ã cã ® îc kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ sù
vËt.
§øng trªn quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ mäi sù vËt trong thÕ giíi vËt chÊt tån
t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn bao giê còng diÔn ...
TiÓu luËn triÕt häc
Më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ héi nhËp kinh ®ang mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i,
diÔn ra m¹nh kh¾p c¸c ch©u lôc, chi phèi ®êi sèng kinh cña hÇu hÕt
c¸c nÒn quèc gia trªn thÕ giíi: Métqu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh toµn cÇu ho¸
lµ kinh tÕ cña c¸c quèc gia sÏ ngµy cµng thu hÑp l¹i, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a
c¸c nÒn kinh ngµy cµng trë nªn chÆt chÏ. NÒn kinh t giíi ®ang tõng
ngµy tõng giê biÕn ®æi lµm xuÊt hiÖn xu thÕ míi - h×nh thµnh nÒn kinh toµn
cÇu. Trong bèi c¶nh Êy, kinh tÕ víi nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ ®ang vµ sÏ hoµ m×nh
vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ.
Vµ víi bµi tiÓu luËn nµy trªn c¬ së vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ
biÕn t«i ph©n tÝch kh¶ n¨ng hiÖn thùc cña kinh ViÖt Nam khi héi nhËp
víi c¸c môc sau:
A- KiÕn thøc triÕt häc
B- Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y
C- ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao?
D- Héi nhËp - C¬ héi vµ th¸ch thøc
E- Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p.
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn 9 10 691