Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nhân cách và nhận thức

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn m«n T©m lý

TiÓu luËn m«n T©m lý

VÊn ®Ò nh©n c¸ch ®îc coi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n song còng lµ
mét vÊn dÒ phøc t¹p nhÊt cña khoa hoc t©m lÝ nãi riªng vµ cña khoa häc x·
héi vµ nh©n v¨n nãi chung .Gi¶i quyÕt ®óng vÊn ®Ò nh©n c¸ch sÏ cho phÐp
gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cña t©m lÝ häc vµ cña nhiÒu lÜnh vùc ®êi
sèng nh gi¸o dôc ,y tÕ...§ã lµ v× nh©n c¸ch lµ ®Ønh cao nhÊt cña sù ph¸t triÓn
t©m lÝ cu¶ con ngußi ,cña tù ý thøc vµ tù ®iÒu chØnh b¶n th©n con ngêi .§Ó
hiÓu râ kh¸i niÖm nh©n c¸ch trong t©m lÝ häc ,tríc hÕt chóng ta cÇn ph©n biÖt
®uäc nh÷ng kh¸i niÖm sau
C¸ nh©n thuËt ng÷ nµy dïng ®Ó chØ mét con ngêi cô thÓ cña mét céng nµo
®ã.Nh vËy c¸ nh©n còng lµ mét thùc thÓ sinh häc –x· héi vµ v¨n ho¸ ,nhng
®îc xÐt cô thÓ ,riªng tõng ngêi
Nh©n c¸ch kh¸i niÖm nh©n c¸ch chØ bao hµm phÇn x· héi ,t©m lÝ cña c¸ nh©n
mµ th«i .§ã lµ mét con ngêi víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn cña mét x· héi
nhÊt ®Þnh ,lµ chñ thÓ cña c¸c quan hÖ ngêi-ngêi ,cña c¸c ho¹t ®éng cã ý thøc
vµ giao lu.

1

TiÓu luËn m«n T©m lý
Cho tíi nay vÉn cha cã mét sù diÔn ®¹t thèng nhÊt vµ ®îc thõa nhËn réng r·i
vÒ nh©n c¸ch trong khoa häc t©m lÝ
Ngay tõ nh÷ng n¨m 1949,G.Allpát ®· dÉn ra ®îc tíi trªn 50 ®Þnh nghÜa khac
nhau vÒ nh©n c¸ch trong t¸c phÈm cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu .Tíi h«m nay
,sè ®Þnh nghÜa vÒ nh©n c¸ch ®· ®¹t tíi møc trªn mét tr¨m ,vµ ch¾c ch¾n sÏ
cßn tiÕp tôc thªm n÷a
HiÖn nay cã rÊt nhiÒu lÝ thuyÕt kh¸c nhau vÒ nh©n c¸ch trong khoa häc t©m
lÝ. §ã lµ thuyÕt ph©n t©m cña S.Freud,thuyÕt siªu ph¼ng vµ bï trõ cña
A.Adler....
C¸c nhµ t©m lÝ häc theo quan ®iÓm m¸c xÝt ®Òu cho r»ng kh¸i niÖm nh©n
c¸ch ph¶i lµ mét ph¹m trï x· héi chø kh«ng thÓ thuÇn t©m lÝ .Tuy nhiªn ®iÒu
®ã kh«ng lo¹i trõ viÖc mçi khoa häc tiÕp cËn vÊn ®Ò nh©n c¸ch theo gãc ®é
cña m×nh ,trong sè ®ã cã khoa häc t©m lÝ.Râ rµng lµ mét ngêi sÏ chØ trë
thµnh nh©n c¸ch khi ®· cã t©m lÝ vµ cã ý thøc .Díi ®©y lµ mét sè ®Þnh nghÜa
vÒ nh©n c¸ch cña nh÷ng nhµ t©m lÝ häc theo quan ®iÓm m¸c –xÝt ®îc sö
dông réng r·i
“Nh©n c¸ch lµm mét c¸ nh©n cã ý thøc ,chiÕm mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong x·
häi vµ ®ang thùc hiÖn mät vai trß x· häi nhÊt ®Þnh “-A.G.G«vali«p

2

TiÓu luËn m«n T©m lý
“Nh©n c¸ch lµ con ngêi víi t c¸ch lµ kÎ mang toµn bé thuéc tÝnh vµ phÈm
chÊt t©m lÝ ®ang qui ®Þnh nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng vµ nh÷ng hµnh vi cã ý
nghÜa x· héi” –E.V.S«r«kh«va
Con ngêi vît ra khái giíi ®éng vËt nhê lao ®éng vµ ®îc ph¸t triÓn trong x·
héi ,tham gia giao lu víi nh÷ng ngêi kh¸c nhê tiÕng nãi ,®· trë thµnh nh©n
c¸ch –chñ thÓ cña nhË...
TiÓu luËn m«n T©m lý
TiÓu luËn m«n T©m lý
VÊn ®Ò nh©n c¸ch ®îc coi mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n song còng
mét vÊn phøc t¹p nhÊt cña khoa hoc t©m lÝ nãi riªng cña khoa häc x·
héi vµ nh©n v¨n nãi chung .Gi¶i quyÕt ®óng vÊn ®Ò nh©n c¸ch cho phÐp
gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cña t©m lÝ häc cña nhiÒu lÜnh vùc ®êi
sèng nh gi¸o dôc ,y tÕ...§ã v× nh©n c¸ch lµ ®Ønh cao nhÊt cña sù ph¸t triÓn
t©m lÝ c con ngußi ,cña ý thøc ®iÒu chØnh b¶n th©n con ngêi .§Ó
hiÓu râ kh¸i niÖm nh©n c¸ch trong t©m lÝ häc ,tríc hÕt chóng ta cÇn ph©n biÖt
®uäc nh÷ng kh¸i niÖm sau
nh©n thuËt ng÷ nµy dïng ®Ó chØ mét con ngêi thÓ cña mét céng nµo
®ã.Nh vËy c¸ nh©n còngt thùc tsinh häc –x· héi vµ v¨n ho¸ ,nhng
®îc xÐt cô thÓ ,riªng tõng ngêi
Nh©n c¸ch kh¸i niÖm nh©n c¸ch chØ bao hµm phÇn x· héi ,t©m lÝ cña c¸ nh©n
th«i .§ã mét con ngêi víi t c¸ch mét thµnh viªn cña mét héi
nhÊt ®Þnh ,lµ chñ thÓ cña c¸c quan hÖ ngêi-ngêi ,cña c¸c ho¹t ®éng ý thøc
vµ giao lu.
1
TL Triết: Nhân cách và nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nhân cách và nhận thức - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TL Triết: Nhân cách và nhận thức 9 10 934