Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt häc
Lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong kû nguyªn cña kinh tÕ tri thøc, ®ßi hái mçi
con ngêi ph¶i ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn
phÈm chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu
cña sù biÕn ®æi khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng.
Trong sù nghiÖp ®æi míi CNH, H§H ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n
giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi vµ
nguån nh©n lùc ®îc coi lµ nh©n tè quan träng hµng ®Çu, quyÕt ®Þnh sù ph¸t
triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ níc ta. §ã lµ yÕu tè hÕt søc
bøc thiÕt vµ cÇn cã tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ con ngêi vµ nguån
nh©n lùc xÐt trong níc ta nãi riªng vµ quèc tÕ nãi chung. Chóng ta kh¼ng
®Þnh con ngêi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
®ång thêi ph¶i lµ nh÷ng con ngêi cã tri thøc vµ ®¹o ®øc. Tõ ®©y mçi con ngêi
dÇn dÇn vÒ ®óng vÞ trÝ lµ mét chñ thÓ s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸
trÞ tinh thÇn vµ gi¸ trÞ vËt chÊt, cho b¶n th©n vµ cho x· héi. V× vËy, vÊn ®Ò cèt
lâi lµ, ta ph¶i thùc hiÖn chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi
mét c¸ch toµn diÖn c¶ thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm vô cña GD§T lµ ®a con ngêi
®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ phï hîp víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ vµ nh÷ng yªu cÇu míi
®Æt ra ®èi víi con ngêi ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp CNH, H§H trong
thêi kú qu¸ ®é cña níc ta còng nh xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung trªn
thÕ giíi.
§Ò tµi: nh©n tè con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt
víi chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o nguån
nh©n lùc theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
ë viÖt nam trong thêi kú qu¸ ®é

1

TiÓu luËn TriÕt häc
I. Kh¸i niÖm LLSX vµ vai trß nh©n tè con ngêi trong
LLSX.
1. Kh¸i niÖm LLSX.
a. §Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt LLSX.
LLSX lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè vËt chÊt kü thuËt ®ù¬c sö dông trong
c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi tøc lµ trong qu¸ tr×nh con ngêi c¶i t¹o, c¶i
biÕn giíi tù nhiªn cho phï hîp víi nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh.
Nh vËy, xÐt vÒ mÆt tÝnh chÊt th× kh¸i niÖm LLSX, nã ph¶n ¸nh mét sè
tÝnh chÊt c¨n b¶n sau:
Tríc hÕt, nã ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt. Lµ ®éng vËt cao cÊp nhÊt, lµ tinh hoa cña mu«n loµi, con ngêi
lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÕt søc l©u dµi cña giíi tù nhiªn. Con
ngßi ph¶i t×m kiÕm mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i trong ®êi sèng tù
nhiªn nh thøc ¨n, thøc uèng, nhµ ®Ó ë. Theo mét sè nhµ nh©n häc kh¼ng
®Þnh nh¸nh ngêi b¾t ®Çu h×nh thµnh râ c¸ch ®©y kho¶ng 10 triÖu n¨m b¾t ®...
TiÓu luËn TriÕt häc
Lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong nguyªn cña kinh tri thøc, ®ßi hái mçi
con ngêi ph¶i ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn
phÈm chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu
cña sù biÕn ®æi khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng.
Trong nghiÖp ®æi míi CNH, H§H ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n
giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi
nguån nh©n lùc ®îc coi nh©n quan träng hµng ®Çu, quyÕt ®Þnh ph¸t
triÓn nhanh, hiÖu qu¶ bÒn v÷ng nÒn kinh níc ta. §ã yÕu hÕt søc
bøc thiÕt cÇn tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu con ngêi nguån
nh©n lùc xÐt trong níc ta nãi riªng quèc nãi chung. Chóng ta kh¼ng
®Þnh con ngêi võa môc tiªu võa ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh héi
®ång thêi ph¶i lµ nh÷ng con ngêi cã tri thøc vµ ®¹o ®øc. Tõ ®©y mçi con ngêi
dÇn dÇn vÒ ®óng trÝ mét chñ thÓ s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸
trÞ tinh thÇn vµ gi¸ trÞ vËt chÊt, cho b¶n th©n vµ cho x· héi. V× vËy, vÊn ®Ò cèt
lâi lµ, ta ph¶i thùc hiÖn chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi
mét c¸ch toµn diÖn c¶ thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm vô cña GD§T lµ ®a con ngêi
®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ phï hîp víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ nh÷ng yªu cÇu míi
®Æt ra ®èi víi con ngêi ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn nghiÖp CNH, H§H trong
thêi qu¸ ®é cña níc ta còng nh xu híng ph¸t triÓn kinh nãi chung trªn
thÕ giíi.
§Ò tµi: nh©n tè con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt
víi chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o nguån
nh©n lùc theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
ë viÖt nam trong thêi kú qu¸ ®é
1
TL Triết: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 9 10 588