Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nho giáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi lµm
NÕu Ph¬ng §«ng lµ chiÕc n«i lín cña v¨n minh nh©n lo¹i th× Ên §é Vµ
Trung Quèc lµ nh÷ng Trung t©m v¨n ho¸ triÕt häc cæ xa rùc rì, phong phó
nhÊt cña nÒn v¨n minh Êy.
Mét trong nh÷ng t tëng triÕt häc Ph¬ng §«ng thêi ®ã mµ ý nghÜa cña nã
vÉn cßn cã gi¸ trÞ cho ®Õn tËn ngµy nay vÒ vÊn ®Ò lu©n lý, ®¹o ®øc, chÝnh trÞx· héi ®ã lµ nh÷ng t tëng triÕt häc cña Nho Gia.
1-Nh÷ng t tëng triÕt häc Nho gia
Nho gia xuÊt hiÖn vµo kho¶ng thÕ kû VI tríc c«ng nguyªn, díi thêi
Xu©n Thu, ngêi s¸ng lËp lµ Khæng tö (1551 tr CN-479 trCN). §Õn thêi ChiÕn
Quèc, Nho gia ®· ®îc M¹nh Tö vµ Tu©n Tö hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn theo hai
xu híng kh¸c nhau; duy t©m vµ duy vËt trong ®ã dßng Nho gia Khæng- M¹nh
cã ¶nh hëng réng vµ l©u dµi nhÊt trong lÞch sö Trung Hoa vµ mét sè níc l©n
cËn.
Kinh ®iÓn cña Nho gi¸o thêng kÓ tíi lµ Tø th (LuËn ng÷, §¹i häc,
Trung dung, M¹nh Tö) vµ Ngò Kinh (Th, Thi, LÔ, DÞch, Xu©n Thu).
Nh÷ng t tëng triÕt häc b¶nthÓ luËn vµ nh÷ng t tëng biÕn dÞch cña vò trô
cã thÓ xem Khæng Tö ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc cña Kinh DÞch. Theo t tëng cña kinh nµy th× uyªn nguyªn cña vò trô , cña v¹n vËt lµ th¸i cùc. Th¸i cùc
chøa ®ùng mét n¨ng lùc néi t¹i mµ ph©n thµnh lìng nghi. Sù t¬ng t¸c gi÷a hai
thÕ lùc ©m- d¬ng mµ sinh ra tø tîng. Tø tîng t¬ng th«i sinh ra b¸t qu¸i vµ b¸t
qu¸i sinh ra v¹n vËt. VËy lµ sù biÕn ®æi cã gèc rÔ ë sù biÕn ®æi ©m -d¬ng.
Nh÷ng t tëng triÕt häc vÒ chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®îc kh¶o s¸t
chñ yÕu trong s¸ch “luËn ng÷”. Ngoµi racßn cã thÓ bæ cøu thªm trong Ngò
kinh: “Thi, Th, LÔ, DÞch vµ Xu©n Thu” vµ c¸c s¸ch kh¸c nh “®¹i häc”, “Trung
dung”
Qua hÖ thèng kinh ®iÓn cã thÓ thÊy hÇu hÕt lµ c¸c kinh, c¸c s¸ch viÕt vÒ
x· héi, chÝnh trÞ- ®¹o ®øc lµ nh÷ng t tëng cèt lâi cña Nho gi¸o.
1

Quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng t tëng chñ yÕu sau:
Thø nhÊt: X· héi lµ mét tæng thÓ nh÷ng quan hÖ x· héi gi÷a con ngêi
víi con ngêi nhng Nho gia coi nh÷ng quan hÖ chÝnh trÞ - ®¹o ®øc lµ nh÷ng
quan hÖ nÒn t¶ng cña x· héi, ®Ò cao vai trß cña nh÷ng quan hÖ Êy vµ th©u tãm
nh÷ng quan hÖ nµy vµo ba rêng mèi chñ ®¹o (gäi lµ tam c¬ng). Trong ®ã quan
träng nhÊt lµ quan hÖ vua- t«i, cha- con vµ chång- vî. NÕu xÕp theo “t«n ty
trªn- díi” th× vua ë vÞ trÝ cao nhÊt, cßn nÕu xÕp theo chiÒu ngang cña quan hÖ
th× vua- cha- chång xÕp ë hµng lµm chñ. ”..§iÒu nµy ph¶n ¸nh t tëng chÝnh trÞ
qu©n quyÒn vµ phô quyÒn cña Nho gia.
§Ó gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c quan hÖ x· héi, mµ tríc hÕt lµ mèi quan hÖ
“tam c¬ng”, Khæng Tö ®· ®Ò cao t tëng “chÝnh danh”. §Ó thùc hi...
Bµi lµm
NÕu Ph¬ng §«ng chiÕc n«i lín cña v¨n minh nh©n lo¹i th× Ên §é
Trung Quèc lµ nh÷ng Trung t©m v¨n ho¸ triÕt häc xa rùc rì, phong p
nhÊt cña nÒn v¨n minh Êy.
Mét trong nh÷ng t tëng triÕt häc Ph¬ng §«ng thêi ®ã mµ ý nghÜa cña nã
vÉn cßn cã gi¸ trÞ cho ®Õn tËn ngµy nay vÊn ®Ò lu©n lý, ®¹o ®øc, chÝnh trÞ-
x· héi ®ã lµ nh÷ng t tëng triÕt häc cña Nho Gia.
1-Nh÷ng t tëng triÕt häc Nho gia
Nho gia xuÊt hiÖn vµo kho¶ng thÕ VI tríc c«ng nguyªn, díi thêi
Xu©n Thu, ngêi s¸ng lËp Khæng (1551 tr CN-479 trCN). §Õn thêi ChiÕn
Quèc, Nho gia ®· ®îc M¹nh Tö vµ Tu©n hoµn thiÖnph¸t triÓn theo hai
xu híng kh¸c nhau; duy t©m vµ duy vËt trong ®ã dßng Nho gia Khæng- M¹nh
¶nh hëng réng l©u dµi nhÊt trong lÞch Trung Hoa mét níc l©n
cËn.
Kinh ®iÓn cña Nho gi¸o thêng tíi th (LuËn ng÷, §¹i häc,
Trung dung, M¹nh Tö) vµ Ngò Kinh (Th, Thi, LÔ, DÞch, Xu©n Thu).
Nh÷ng t tëng triÕt häc b¶nthÓ luËn nh÷ng t tëng biÕn dÞch cña vò trô
thÓ xem Khæng ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc cña Kinh DÞch. Theo t t-
ëng cña kinh nµy th× uyªn nguyªn cña vò trô , cña v¹n vËt lµ th¸i cùc. Th¸i cùc
chøa ®ùng mét n¨ng lùc néi t¹iph©n thµnh lìng nghi. Sù t¬ng t¸c gi÷a hai
thÕ lùc ©m- d¬ng sinh ra tîng. tîng t¬ng th«i sinh ra b¸t qu¸i b¸t
qu¸i sinh ra v¹n vËt. VËy lµ sù biÕn ®æi cã gèc rÔ ë sù biÕn ®æi ©m -d¬ng.
Nh÷ng t tëng triÕt häc chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®îc kh¶o s¸t
chñ yÕu trong s¸ch “luËn ng÷”. Ngoµi racßn thÓ cøu thªm trong Ngò
kinh: “Thi, Th, LÔ, DÞch vµ Xu©n Thu” vµ c¸c s¸ch kh¸c nh “®¹i häc”, “Trung
dung”
Qua hÖ thèng kinh ®iÓn cã thÓ thÊy hÇu hÕt lµ c¸c kinh, c¸c s¸ch viÕt vÒ
x· héi, chÝnh trÞ- ®¹o ®øc lµ nh÷ng t tëng cèt lâi cña Nho gi¸o.
1
TL Triết: Nho giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nho giáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TL Triết: Nho giáo 9 10 417