Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
LÞch sö ph¸t triÓn cña triÕt häc lµ lÞch sö ph¸t triÓn cña t duy triÕt häc g¾n
liÒn víi cuéc ®Êu tranh cña hai ph¬ng ph¸p t duy biÖn chøng vµ siªu h×nh. LÞch
sö phÐp biÖn chøng ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi vµ ®· cã lóc bÞ phÐp
siªu h×nh thèng trÞ. Song víi tÝnh chÊt khoa häc vµ c¸ch m¹ng cña m×nh, phÐp
biÖn chøng mµ ®Ønh cao lµ phÐp biÖn chøng duy vËt ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña
m×nh lµ häc thuyÕt vÒ sù ph¸t triÓn díi h×nh thøc hoµn bÞ nhÊt, s©u s¾c nhÊt vµ
kh«ng phiÕn diÖn.
Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ®· chøng minh r»ng chØ khi nµo con ngêi n¾m v÷ng
nh÷ng lý luËn vÒ phÐp biÖn chøng vµ vËn dông s¸ng t¹o c¸c nguyªn t¾c ph¬ng
ph¸p luËn cña nã phï hîp víi hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ th× qu¸ tr×nh c¶i t¹o tù
nhiªn vµ biÕn ®æi x· héi míi thùc sù mang tÝnh c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. Ngîc l¹i,
quan ®iÓm siªu h×nh lu«n xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i biÖt lËp víi lèi t duy
cøng nh¾c sÏ dÉn tíi nh÷ng h¹n chÕ vµ sai lÇm kh«ng thÓ tr¸nh khái trong tiÕn
tr×nh ph¸t triÓn x· héi. V× vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn cña phÐp biÖn chøng, trªn c¬ së ®ã vËn dông s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn c¸ch
m¹ng ®îc ®Æt ra nh mét nhu cÇu cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu.
TiÕn tr×nh c¶i tæ nÒn kinh tÕ vµ ®æi míi mäi mÆt ®êi sèng x· héi ë níc ta
trong giai ®o¹n hiÖn nay h¬n lóc nµo hÕt cÇn ph¶i qu¸n triÖt t duy biÖn chøng triÖt
®Ó dùa trªn lËp trêng duy vËt v÷ng vµng. Lý luËn vÒ phÐp biÖn chøng duy vËt nãi
riªng, chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh nãi chung lµ kim chØ nam ®a
c¸ch m¹ng níc ta giµnh ®îc th¾ng lîi trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng duy vËt lµ mét qu¸ tr×nh l©u
dµi vµ phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau víi c¸c tr×nh ®é ph¸t triÓn
cao thÊp kh¸c nhau. Trong khu«n khæ cña bµi tiÓu luËn triÕt häc nµy, em xin ®îc tr×nh bµy nhËn thøc cña m×nh vÒ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt cña lÞch sö h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng.

1

§Ò tµi: Nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt cña lÞch sö h×nh thµnh phÐp biÖn chøng
Tuy ®· rÊt cè g¾ng song bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt
mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c ®ång chÝ häc
viªn líp cao häc V¨n ho¸ häc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2006
I. ph©n biÖt phÐp biÖn chøng vµ phÐp siªu h×nh

BiÖn chøng vµ siªu h×nh lµ hai mÆt ®èi lËp trong t duy. Ph¬ng ph¸p biÖn
chøng lµ ph¬ng ph¸p t duy triÕt häc xem xÐt thÕ giíi trong mèi liªn hÖ phæ
biÕn, trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn v« cïng ví...
Lêi nãi ®Çu
LÞch sö ph¸t triÓn cña triÕt häclÞch sö ph¸t triÓn cña t duy triÕt häc g¾n
liÒn víi cuéc ®Êu tranh cña hai ph¬ng ph¸p t duy biÖn chøng siªu h×nh. LÞch
phÐp biÖn chøng ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi ®· lóc phÐp
siªu h×nh thèng trÞ. Song víi tÝnh chÊt khoa häc c¸ch m¹ng cña m×nh, phÐp
biÖn chøng ®Ønh cao lµ phÐp biÖn chøng duy vËt ®· kh¼ng ®Þnh t cña
m×nh häc thuyÕt sù ph¸t triÓn díi h×nh thøc hoµn nhÊt, s©u s¾c nhÊt
kh«ng phiÕn diÖn.
Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ®· chøng minh r»ng chØ khi nµo con ngêi n¾m v÷ng
nh÷ng luËn vÒ phÐp biÖn chøng vµ vËn dông s¸ng t¹o c¸c nguyªn t¾c ph¬ng
ph¸p luËn cña phï hîp víi hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ th× qu¸ tr×nh c¶i t¹o
nhiªn biÕn ®æi héi míi thùc mang tÝnh c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. Ngîc l¹i,
quan ®iÓm siªu h×nh lu«n xem xÐt sù t trong tr¹ng th¸i biÖt lËp víi lèi t duy
cøng nh¾c dÉn tíi nh÷ng h¹n chÕ sai lÇm kh«ng thÓ tr¸nh khái trong tiÕn
tr×nh ph¸t triÓn héi. V× vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn cña phÐp biÖn chøng, trªn c¬ së ®ã vËn dông s¸ng t¹oo thùc tiÔn c¸ch
m¹ng ®îc ®Æt ra nh mét nhu cÇu cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu.
TiÕn tr×nh c¶i nÒn kinh ®æi míi mäi mÆt ®êi sèng héi ë níc ta
trong giai ®o¹n hiÖn nayn lóc nµo hÕt cÇn ph¶i qu¸n triÖt t duy biÖn chøng triÖt
®Ó dùa trªn lËp trêng duy vËt v÷ng vµng. Lý luËn vÒ phÐp biÖn chøng duy vËt nãi
riªng, chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh nãi chung lµ kim chØ nam ®a
ch ng níc ta giµnh ®îc tng lîi trªn con ®êng c«ng nghiÖp h, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc theo ®Þnh hínghéi chñ nghÜa.
h×nh thµnh ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng duy vËt mét q tr×nh l©u
dµi vµ phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau víi c¸c tr×nh ®é ph¸t triÓn
cao thÊp kh¸c nhau. Trong khu«n khæ cña bµi tiÓu luËn triÕt häc nµy, em xin ®-
îc tr×nh bµy nhËn thøc cña m×nh nh÷ng nÐt b¶n nhÊt cña lÞch h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng.
1
TL Triết: Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL Triết: Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng 9 10 458