Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi më ®Çu
F. Enghen ®· kh¼ng ®Þnh:
“Kh«ng cã c¬ së v¨n minh Hi L¹p vµ ®Õ quèc La M· th×
tuyÖt nhiªn kh«ng cã Ch©u ¢u hiÖn ®¹i”.
VËy häc tËp Enghen chóng ta cã thÓ ®Æt vÊn ®Ò:
“NÕu kh«ng cã v¨n minh cæ ®¹i Trung Quèc th× kh«ng cã
níc ViÖt Nam ngµy nay”.
Nãi ®Õn nÒn v¨n minh cæ ®¹i Trung Quèc th× qu¶ lµ réng
lín. BiÕt bao nhiªu hÖ t tëng xuÊt hiÖn vµ tån t¹i m·i cho ®Õn
ngµy nay. Tõ thuyÕt ©m d ¬ng ngò hµnh, häc thuyÕt cña Khæng
Tö, L·o tö... ThÕ nhng trong c¸c häc thuyÕt Êy, kh«ng ai cã
thÓ chèi c·i ®îc r»ng häc thuyÕt Nho gia. Nhµ ng êi ph¸t khëi
ph¸t lµ Khæng tö lµ cã vÞ trÝ quan träng h¬n hÕt trong lÞch sö
ph¸t triÓn cña Trung Quèc nãi chung vµ c¸c n íc §«ng Nam ¸
nãi riªng. KÓ tõ lóc xuÊt hiÖn tõ vµi thÕ kû tr íc c«ng nguyªn
cho ®Õn thêi nhµ H¸n (H¸n Vò §Õ) Nho gi¸o ®· chÝnh thøc trë
thµnh hÖ t tëng ®éc t«n vµ lu«n lu«n gi÷ vÞ trÝ ®ã cho ®Õn ngµy
cuèi cïng cña chÕ ®é phong kiÕn. §iÒu ®ã ®· minh chøng râ
rµng: Nho gi¸o h¼n ph¶i cã nh÷ng gi¸ trÞ tÝch cùc ®Æc biÖt, nÕu
kh«ng sao nã cã thÓ cã søc sèng m¹nh mÏ ®Õn nh vËy.
Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, rÊt nhiÒu ng êi ®· phª ph¸n ®¹o
Nho, tè c¸o tÝnh chÊt b¶o thñ, phi khoa häc cña nã. Nh ng nÕu
lÊy quan ®iÓm lÞch sö mµ xem xÐt, ë thÕ kû XX râ rµng Nho
gi¸o lµ cæ hñ nhng ë giai ®o¹n tríc cã vËy kh«ng.
Vµo thÕ kû X trªn b¸n ®¶o §«ng D ¬ng cã 3 v¬ng quèc:
§¹i ViÖt, Cham Pa, Khmer, lùc l îng ngang nhau. DÇn dÇn §¹i
ViÖt chiÕm u thÕ, võa ®ñ søc chèng l¹i phong kiÕn ph ¬ng B¾c,
võa khai hoang Nam TiÕn, ¸t h¼n 2 v ¬ng quèc kia. Ph¶i ch¨ng
®¹o Nho ®· ®ãng mét vai nhÊt ®Þnh trong sù h×nh thµnh t ¬ng
quan lùc lîng Êy. Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· du nhËp ®¹o Nho cña
Trung Quèc råi sau ®ã biÕn thµnh mét c«ng cô chèng laÞ. BiÖn

chøng lÞch sö lµ nh thÕ. Nho gi¸o lµ c«ng cô ®Ó phong kiÕn ph ¬ng B¾c dïng ®Ó lÖ thuéc c¸c d©n téc kh¸c, nh ng võa lµ c«ng
cô gióp c¸c d©n téc chèng l¹i Trung Quèc.
ChÝnh v× ý nghÜa vµ vai trß to lín cña Nho gi¸o ®èi víi
tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Trung Quèc vµ ViÖt Nam nªn em cã
høng thó ®Æc biÖt víi ®Ò tµi “ Nh÷ng t tëng c¬ b¶n cña nho
gi¸o vµ ¶nh hëng cña nã ë níc ta ” . Néi dung ®Ò tµi ngoµi
phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 2 phÇn:
PhÇn I: TiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Nho gi¸o vµ mét sè néi
dung chÝnh cña nã.
PhÇn II: ¶nh hëng cña Nho gi¸o tíi ®êi sèng v¨n ho¸ ViÖt
Nam.

PhÇn I
Vµi nÐt vÒ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Nho gi¸o vµ
mét sè néi dung tÝch cùc cña nã.
I. Vµi nÐt vÒ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Nho gi¸o.

Nãi ®Õn Nho gi¸o th× viÖc ®Çu tiªn kh«ng thÓ kh«ng nh¾c
tíi: ®ã lµ Khæng Tö. Ng êi ta b×nh luËn khen ...
lêi më ®Çu
F. Enghen ®· kh¼ng ®Þnh:
Kh«ng cã c¬ së v¨n minh Hi L¹p vµ ®Õ quèc La M· th×
tuyÖt nhiªn kh«ng cã Ch©u ¢u hiÖn ®¹i.
VËy häc tËp Enghen chóng ta cã thÓ ®Æt vÊn ®Ò:
NÕu kh«ng cã v¨n minh cæ ®¹i Trung Quèc th× kh«ng cã
níc ViÖt Nam ngµy nay.
Nãi ®Õn nÒn v¨n minh cæ ®¹i Trung Quèc th× qu lµ réng
lín. BiÕt bao nhiªu hÖ t tëng xuÊt hiÖn vµ tån t¹i m·i cho ®Õn
ngµy nay. Tõ thuyÕt ©m d¬ng ngò hµnh, häc thuyÕt cña Khæng
Tö, L·o tö... ThÕ nhng trong c¸c häc thuyÕt Êy, kh«ng ai cã
thÓ chèi c·i ®îc r»ng häc thuyÕt Nho gia. Nhµ ngêi ph¸t khëi
ph¸t lµ Khæng tö lµ cã vÞ trÝ quan träng h¬n hÕt trong lÞch sö
ph¸t triÓn cña Trung Quèc nãi chung vµ c¸c n íc §«ng Nam ¸
nãi riªng. KÓ tõ lóc xuÊt hiÖn tõ vµi thÕ kû tr íc c«ng nguyªn
cho ®Õn thêi nhµ H¸n (H¸n Vò §Õ) Nho gi¸o ®· chÝnh thøc trë
thµnh hÖ t tëng ®éc t«n vµ lu«n lu«n gi÷ vÞ trÝ ®ã cho ®Õn ngµy
cuèi cïng cña chÕ ®é phong kiÕn. §iÒu ®ã ®· minh chøng râ
rµng: Nho gi¸o h¼n phi cã nh÷ng gi¸ trÞ tÝch cùc ®Æc biÖt, nÕu
kh«ng sao nã cã thÓ cã søc sèng m¹nh mÏ ®Õn nh vËy.
Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, rÊt nhiÒu ngêi ®· phª ph¸n ®¹o
Nho, tè c¸o tÝnh chÊt bo thñ, phi khoa häc cña nã. Nh ng nÕu
lÊy quan ®iÓm lÞch sö mµ xem xÐt, ë thÕ kû XX râ rµng Nho
gi¸o lµ cæ hñ nhng ë giai ®o¹n tríc cã vËy kh«ng.
Vµo thÕ kû X trªn b¸n ®o §«ng D¬ng cã 3 v¬ng quèc:
§¹i ViÖt, Cham Pa, Khmer, lùc lîng ngang nhau. DÇn dÇn §¹i
ViÖt chiÕm u thÕ, võa ®ñ søc chèng l¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c,
võa khai hoang Nam TiÕn, ¸t h¼n 2 v¬ng quèc kia. Phi ch¨ng
®¹o Nho ®· ®ãng mét vai nhÊt ®Þnh trong sù h×nh thµnh t ¬ng
quan lùc lîng Êy. Phi ch¨ng chóng ta ®· du nhËp ®¹o Nho cña
Trung Quèc råi sau ®ã biÕn thµnh mét c«ng cô chèng laÞ. BiÖn
TL Triết: Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TL Triết: Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta 9 10 84