Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT

Lêi nãi ®Çu.
Ngµy nay, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n lo¹i,
kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa mµ cã thÓ
®em l¹i sù ph¸t triÓn cho ®Êt níc m×nh. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ
®ã. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, ®ã lµ mét nÒn kinh tÕ më cöa theo híng héi nhËp quèc tÕ .
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh con ®êng
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc nhanh nhÊt ®ã lµ viÖc thùc hiÖn CNH-H§H th«ng
qua xu híng më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn ®æi râ rÖt trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ,
x· héi... Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã cã sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµ quan träng cña
ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ. Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®ãng
vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông tiÒm n¨ng vÒ vèn khoa häc
kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý tiªn tiÕn tõ níc ngoµi.
Nãi ®Õn th¬ng m¹i quèc tÕ ta cã thÓ liªn tëng ngay tíi ho¹t ®éng xuÊt
khÈu vµ nhËp khÈu. Nhng ë níc ta hiÖn nay cßn nghÌo, c¬ së vËt chÊt nhÊt lµ c¬
së h¹ tÇng cßn l¹c hËu, tr×nh ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ cßn kÐm ph¸t triÓn. Do
®ã n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp. V× vËy nhËp khÈu lµ ®Ó
t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho s¶n
xuÊt. Ngoµi ra nhËp khÈu cßn t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ
nhiÒu mÆt nh: søc lao ®éng, vèn, tµi nguyªn, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ thêi gian...
Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®îc thùc hiÖn
mét c¸ch thuËn lîi vµ an toµn, mét nghiÖp vô quan träng ®èi víi mäi th¬ng nh©n
lµ viÖc x©y dùng c¸c hîp ®ång. Nh vËy, hîp ®ång lµ cÇu nèi gi÷a ngêi xuÊt khÈu
vµ ngêi nhËp khÈu trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ cã ý nghÜa ®Æc biÖt c¶
trong lîi Ých kinh tÕ lÉn trong quan hÖ ngo¹i giao ®èi víi nh÷ng nhu cÇu ®ã. Thùc
tÕ cho thÊy, viÖc thiÕu nh÷ng kiÕn thøc ph¸p lý cÇn thiÕt trong viÖc thùc hiÖn hîp
®ång nhËp khÈu ®· mang l¹i nhiÒu hËu qu¶ kh«n lêng mµ nhiÒu nhµ kinh doanh

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT

ph¶i g¸nh chÞu. §ã lµ nh÷ng thua thiÖt vÒ tµi s¶n lµ tiÒn b¹c mµ cßn c¶ nh÷ng
thiÖt h¹i phi tµi s¶n kh¸c n÷a nh sù mÊt uy tÝn trong quan hÖ lµm ¨n... cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam do rÊt nhiÒu c¸c nguyªn nh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT
Lêi nãi ®Çu.
Ngµy nay, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n lo¹i,
kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa thÓ
®em l¹i sù ph¸t triÓn cho ®Êt níc m×nh. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ
®ã. NÒn kinh ViÖt Nam hiÖn nay, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh
thÞ trêng qu¶n m« cña Nhµ níc, ®ã mét nÒn kinh më cöa theo h-
íng héi nhËp quèc tÕ .
sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh con ®êng
ph¸t triÓn nÒn kinh ®Êt níc nhanh nhÊt ®ã viÖc thùc hiÖn CNH-H§H th«ng
qua xu híng më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n-
íc ta ®· nh÷ng bíc chuyÓn ®æi rÖt trªn tÊt c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ,
héi... Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã sù ®ãng gãp ®¸ng quan träng cña
ho¹t ®éng th¬ngi quèc tÕ. Th¬ng m¹i quèc mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®ãng
vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông tiÒm n¨ngvèn khoa häc
kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý tiªn tiÕn tõ níc ngoµi.
Nãi ®Õn th¬ng m¹i quèc ta thÓ liªn tëng ngay tíi ho¹t ®éng xuÊt
khÈu nhËp khÈu. Nhng ë níc ta hiÖn nay cßn nghÌo, vËt chÊt nhÊt c¬
tÇng cßn l¹c hËu, tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cßn kÐm ph¸t triÓn. Do
®ã n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp. V× vËy nhËp khÈu lµ ®Ó
t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho s¶n
xuÊt. Ngoµi ra nhËp khÈu cßn t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh quèc d©n
nhiÒu mÆt nh: søc lao ®éng, vèn, tµi nguyªn, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ thêi gian...
Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®îc thùc hiÖn
mét c¸ch thuËn lîi an toµn, mét nghiÖp quan träng ®èi víi mäi th¬ng nh©n
viÖc x©y dùng c¸c hîp ®ång. Nh vËy, hîp ®ång cÇu nèi gi÷a ngêi xuÊt khÈu
ngêi nhËp khÈu trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ ý nghÜa ®Æc biÖt
trong lîi Ých kinh tÕ lÉn trong quan hÖ ngo¹i giao ®èi víi nh÷ng nhu cÇu ®ã. Thùc
cho thÊy, viÖc thiÕu nh÷ng kiÕn thøc ph¸p lý cÇn thiÕt trong viÖc thùc hiÖn hîp
®ång nhËp khÈu ®· mang l¹i nhiÒu hËu qu¶ kh«n lêng nhiÒu nhµ kinh doanh
1
TL Triết: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
TL Triết: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI 9 10 388