Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại cty Dược liệu TW 1 HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
ThÕ kû 20 ®· chøng kiÕn nh÷ng ®æi thay kú diÖu trong mäi lÜnh vùc cña
®êi sèng nh©n lo¹i : Tõ nh÷ng bíc ®i dµi trong c«ng cuéc chinh phôc vò trô,
nh÷ng thµnh tùu khoa häc rùc rì ¸p dông vµo thùc tÕ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to
lín…®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vît bËc cña nhiÒu Quèc gia. Trong c«ng cuéc
®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc ta nh÷ng n¨m võa qua ®·
®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp dîc nãi riªng c¬ héi to
lín ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ. C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi thuéc tæng c«ng ty
dîc ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc kh«ng nh÷ng vÒ chñng lo¹i,
chÊt lîng s¶n phÈm mµ c¶ vÒ n¨ng lùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®¸p øng
nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ, c«ng
ty ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cña m×nh trong xu thÕ héi nhËp ®ã. NÒn
kinh tÕ ViÖt Nam cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, chiÕn tranh kÐo dµi ®· ®Ó l¹i cho
nh©n d©n ViÖt Nam biÕt bao bÖnh tËt céng víi sù ®ãi nghÌo ®· ¶nh hëng trùc
tiÕp ®Õn søc khoÎ nh©n d©n. Tríc t×nh h×nh ®ã, mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra
cho c¸c doanh nghiÖp dîc lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã nguån thuèc chÊt lîng tèt,
ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. Víi c«ng nghÖ y dîc cña ViÖt Nam hiÖn
nay chØ míi ®¸p øng ®îc phÇn nµo yªu cÇu ®ã, ®iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng
nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n dîc cã chÊt lîng cao cµng trë nªn
quan träng bëi bªn c¹nh viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n th× nhËp khÈu
thuèc cßn lµ cÇu nèi th«ng suèt nÒn kinh tÕ tiªn tiÕn trong vµ ngoµi níc víi
nhau, chÝnh ho¹t ®éng nµy còng sÏ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña nÒn
kinh tÕ vµ h¬n ai hÕt nã sÏ gióp cho mçi con ngêi trong céng ®ång cã ®îc søc
khoÎ, trÝ tuÖ ®Ó tham gia ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc kh¸c nhau.
Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖn më cöa cña kinh tÕ thÞ trêng ®Æt ra cho c«ng ty
nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín ®Æc biÖt lµ trong kinh doanh quèc tÕ. Cïng víi sù
c¹nh tranh khèc liÖt lµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc míi ®· ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn qu¸ tr×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n dîc cña C«ng ty dîc
liÖu TWI-Hµ Néi. §ã còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt cã thÓ trë
thµnh nh©n tè quan träng ®em l¹i thµnh c«ng cho c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu. Trªn c¬ së
vËn dông lý thuyÕt ®îc häc ë trêng vµ sù t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp

Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa

Líp : K35E4 – khoa TMQT

LuËn v¨n tèt nghiÖp

khÈu cña c«ng ty em xin tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi “Hoµn thiÖn quy tr×nh
nhËp khÈu nguyªn li...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
T 20 ®· chøng kiÕn nh÷ng ®æi thay diÖu trong i lÜnh vùc cña
®êi sèng nh©n lo¹i : nh÷ng bíc ®i dµi trong c«ng cuéc chinh phôc trô,
nh÷ng thµnh tùu khoa häc rùc ¸p dông vµo thùc tÕ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to
lín ®Õn ph¸t triÓn kinh v ît bËc cña nhiÒu Quèc gia. Trong c«ng cuéc
®æi míi vµcöa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc ta nh÷ng n¨m võa qua ®·
®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp dîc nãi riªng c¬ héi to
lín ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ. C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi thuéc tæng c«ng ty
dîc ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc kh«ng nh÷ng vÒ chñng lo¹i,
chÊt lîng s¶n phÈm mµ n¨ng lùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®¸p øng
nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ, c«ng
ty ®· ®ãng p mét phÇn kh«ng nhá cña m×nh trong xu thÕ héi nhËp ®ã. NÒn
kinh ViÖt Nam ®iÓm xuÊt pt thÊp, chiÕn tranh kÐo dµi ®· ®Ó l¹i cho
nh©n d©n ViÖt Nam biÕt bao bÖnh tËt céng víi ®ãi nghÌo ®· ¶nh hëng trùc
tiÕp ®Õn søc khoÎ nh©n d©n. Tríc t×nh h×nh ®ã, mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra
cho c¸c doanh nghiÖp dîc lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã nguån thuèc chÊt lîng tèt,
ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n n. Víi c«ng nghÖ y dîc cña ViÖt Nam hiÖn
nay chØ míi ®¸p øng ®îc phÇn nµo yªu cÇu ®ã, ®iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng
nhËp khÈu nguyªn liÖu thµnh phÈm t©n dîc chÊt lîng cao cµng trë nªn
quan träng bëi bªn c¹nh viÖc ch¨m sãc søc kh cho nh©n d©n th× nhËp khÈu
thuèc cßn cÇu nèi th«ng suèt nÒn kinh tiªn tiÕn trong ngoµi níc víi
nhau, chÝnh ho¹t ®éng nµy còng sÏ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña nÒn
kinh tÕ vµ h¬n ai hÕt nãgióp cho mçi con ngêi trong céng ®ång cã ®îc søc
khoÎ, trÝ tuÖ ®Ó tham gia ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc kh¸c nhau.
Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖncöa cña kinh tÕ thÞ trêng ®Æt ra cho c«ng ty
nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín ®Æc biÖt trong kinh doanh quèc tÕ. Cïng víi
c¹nh tranh khèc liÖt lµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc míi ®· ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn qu¸ tr×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n dîc cña C«ng ty dîc
liÖu TWI-Hµ Néi. §ã còng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt thÓ trë
thµnh nh©n tè quan träng ®em l¹i thµnh c«ng cho c«ng ty trong c¬ ct tr-
êng hiÖn nay, cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu. Trªn
vËn dông lý thuyÕt ®îc häc ë trêngsù t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp
Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT
TL Triết: NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại cty Dược liệu TW 1 HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại cty Dược liệu TW 1 HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
TL Triết: NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại cty Dược liệu TW 1 HN 9 10 610