Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: NK tại cty DV Du lịch và TM TST

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu bíc ngoÆt lín trong c¬
chÕ qu¶n lý kinh tÕ níc ta tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Trong bèi c¶nh míi, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng më réng quan hÖ ngo¹i
th¬ng. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®ãng mét vai trß quan träng trong c«ng
cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. XuÊt khÈu lµ nguån t¨ng thu ngo¹i tÖ,
n©ng cao kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Song nhËp khÈu l¹i lµ ®iÒu kiÖn cÇn
thiÕt ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. NhËp khÈu cho phÐp tËn dông ®îc tiÒm n¨ng vÒ khoa häc kü
thuËt tiªn tiÕn cña c¸c níc trªn thÕ giíi.
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt níc nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt
bÞ, vËt liÖu vËt t kh«ng ngõng t¨ng lªn . Cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt
níc, c«ng ty Th¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô TST ®· kh«ng ngõng v¬n lªn tù
hoµn thiÖn m×nh. Ho¹t ®éng kinh doanh XNK nãi chung vµ kinh doanh nhËp
khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu vËt t... nãi riªng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc
®Çu t¬ng ®èi kh¶ quan. Tuy nhiªn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng
ty kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng viÖc ®· lµm ®îc mµ lu«n tr¨n trë ®Ó thùc hiÖn tèt
h¬n n÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ Bé Th¬ng m¹i giao phã.
Trong ®iÒu kiÖn bèi c¶nh kinh tÕ - chÝnh trÞ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi
theo chiÒu híng xÊu, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc Ch©u ¸ vÉn cßn d
©m ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c níc trong khu vùc.
Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch qu¶n lý nhËp khÈu cña Nhµ níc còng cßn nhiÒu tån
t¹i nh biÓu thuÕ nhËp khÈu cha khoa häc, thñ tôc hµnh chÝnh cßn nhiÒu phiÒn
phøc... Tríc rÊt nhiÒu khã kh¨n nh vËy lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng nhËp khÈu
cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao? lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña c«ng ty
cã uy tÝn trong vµ ngoµi níc? ®ã lµ nh÷ng c©u hái ®Æt ra tõ thùc tr¹ng ho¹t
®éng nhËp khÈu ë c«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i TST.

1

Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty em ®· tËp trung nghiªn
cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty vµ ®· chän ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p kü thuËt nghiÖp vô nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
nhËp khÈu t¹i c«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i TST" lµm luËn v¨n tèt
nghiÖp.
Do tÝnh phøc t¹p cña vÊn ®Ò, sù h¹n hÑp vÒ thêi gian nªn bµi viÕt cña em
cßn nhiÒu ®iÓm cha hoµn chØnh, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt
mong sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa.
Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o h...
Lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn t VI ®· ®¸nh dÊu bíc ngoÆt lín trong c¬
chÕ qu¶n lý kinh tÕ níc ta c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang
chÕ t trêng qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa.
Trong bèi c¶nh míi, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng më réng quan hÖ ngo¹i
th¬ng. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®ãng mét vai trß quan träng trong c«ng
cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh ®Êt níc. XuÊt khÈu nguån t¨ng thu ngo¹i tÖ,
n©ng cao kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Song nhËp khÈu l¹i lµ ®iÒu kiÖn cÇn
thiÕt ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. NhËp khÈu cho phÐp tËn dông ®îc tiÒm n¨ng khoa häc
thuËt tiªn tiÕn cña c¸c níc trªn thÕ giíi.
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt níc nhu cÇu m¸y mãc thiÕt
bÞ, vËt liÖu vËt t kh«ng ngõng t¨ng lªn . Cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt
níc, c«ng ty Th¬ng m¹i du lÞch dÞch TST ®· kh«ng ngõng v¬n lªn
hoµn thiÖn m×nh. Ho¹t ®éng kinh doanh XNK nãi chung vµ kinh doanh nhËp
khÈu y mãc thiÕt , vËt liÖu vËt t... nãi riªng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qubíc
®Çu t¬ng ®èi kh¶ quan. Tuy nhiªn ®éi ngò c¸n c«ng nh©n viªn trong c«ng
ty kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng viÖc ®· lµm ®îc mµ lu«n tr¨n trë ®Ó thùc hiÖn tèt
h¬n n÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ Bé Th¬ng m¹i giao phã.
Trong ®iÒu kiÖn bèi c¶nh kinh - chÝnh trÞ thÕ giíi nhiÒu thay ®æi
theo chiÒu híng xÊu, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc Ch©u ¸ vÉn cßn d
©m ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c níc trong khu vùc.
Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch qu¶n lý nhËp khÈu cña Nhµ níc còng cßn nhiÒu tån
t¹i nh biÓu thuÕ nhËp khÈu cha khoa häc, thñ tôc hµnh chÝnh cßn nhiÒu phiÒn
phøc... Tríc rÊt nhiÒu khã kh¨n nh vËy lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng nhËp khÈu
cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao? lµm t nµo ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña c«ng ty
uy tÝn trong ngoµi níc? ®ã nh÷ng c©u hái ®Æt ra thùc tr¹ng ho¹t
®éng nhËp khÈu ë c«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i TST.
1
TL Triết: NK tại cty DV Du lịch và TM TST - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: NK tại cty DV Du lịch và TM TST - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
TL Triết: NK tại cty DV Du lịch và TM TST 9 10 727