Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt

Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...

PhÇn më ®Çu
M«i trêng ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m, b¶o vÖ m«i trêng kh«ng chr lµ ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mµ nã lµ cña toµn x· héi.
Xong bªn c¹nh ®ã ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng thê ¬ tríc vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng bÊt
chÊp tÊt c¶ ®Ó lµm nh÷ng viÖc cã lîi cho m×nh kÓ c¶ viÖc huû ho¹ ®Õn m«i trêng
- ®iÒu ®ã ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ v« cïng nghiªm träng. Nãi ®Õn m«i trêng th×
thùc sù lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn quan t©m, v× vËy víi tÇm hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ
cña mét sinh viªn cßn ®ang häc tËp vµ nghiªn cøu trong trêng em chØ xin ®îc ®Ò
cËp tíi mét phÇn nhá cña vÊn ®Ò m«i trêng, nãi vÒ hiÖn tr¹ng nguy c¬ xãi lë
m¹nh vµ n¹n « nhiÔm ë hai con s«ng: s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §«ng Nai.
MÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng xong v× míi lµm quen víi h×nh thøc viÕt
tiÓu luËn còng nh sù hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ cña mét sinh viªn cßn ®ang häc
tËp vµ nghiªn cøu trong nhµ trêng nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ t¸nh ®îc nhiÒu
thiÕu xãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì, gãp ý vµ d¹y b¶o cña c¸c thÇy c« còng nh
nh÷ng ngêi quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy. Qua ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy Vâ Minh TuÊn gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n TriÕt häc ®· híng dÉn
vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
Vò ThÞ H¬ng Thanh
Líp: K808

1

TiÓu luËn TriÕt

Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...

Néi dung chÝnh
I. Lý luËn chung vÒ cÆp ph¹m trï kh¶ n¨ng - hiÖn thùc
1. Kh¸i niÖm
Kh¶ n¨ng lµ nh÷ng c¸i cha xuÊt hiÖn, cßn ®ang tån t¹i tiÒm Èn trong sù
vËt, hiÖn tîng nhng khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp th× sÏ xuÊt hiÖn, sÏ trë thµnh hiÖn
thùc.
HiÖn thùc lµ nh÷ng c¶i ®· xuÊt hiÖn, ®ang tån t¹i thùc sù trong thùc tÕ
2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc
Kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc lu«n tån t¹i trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau,
kh«ng t¸ch rêi, lu«n lu«n chuyÓn ho¸ vµ thóc ®Èy lÉn nhau. HiÖn thøch chuÈn bÞ
cho mét kh¶ n¨ng míi sÏ x¶y ra, cßn kh¶ n¨ng th× cã xu híng trë thµnh hiÖn
thùc. Trong thùc tÕ cuéc sèng cña chóng ta, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chÝnh lµ qu¸
tr×nh mµ trong ®ã kh¶ n¨ng biÕn thµnh hiÖn thùc, cßn hiÖn thùc th× v× qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn mµ n¶y sinh nh÷ng kh¶ n¨ng míi. Kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc lu«n song
song vµ ph¸t triÓn cïng nhau theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh.
VD: Mét c«ng ty cã s¶n phÈm víi chÊt lîng tèt mÉu m· ®Ñp - ®¸p øng
nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng th× s¶n phÈm sÏ ®îc tiªu thô rÊt nhanh chãng trªn
thÞ trêng.
Bªn c¹nh ®ã, cïng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ë cïng mét sù vËt sÏ
cã thÓ tån t¹i mét sè kh...
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...
PhÇn më ®Çu
M«i trêng ®· ®ang vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m, b¶o m«i tr-
êng kh«ng chr ý thøc tr¸ch nhiÖm cña riªng ai cña toµn héi.
Xong bªn c¹nh ®ã ®· kh«ng Ýt nh÷ng thê ¬ tríc vÊn ®Ò b¶o m«i trêng bÊt
chÊp tÊt c®Ó lµm nh÷ng viÖc cã lîi cho m×nh kÓ c¶ viÖc huû ho¹ ®Õn m«i trêng
- ®iÒu ®ã ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ v« cïng nghiªm träng. Nãi ®Õn m«i trêng th×
thùc sù lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn quan t©m, v× vËy víi tÇm hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ
cña mét sinh viªn cßn ®ang häc tËp vµ nghiªn cøu trong trêng em chØ xin ®îc ®Ò
cËp tíi mét phÇn nhá cña vÊn ®Ò m«i trêng, nãi hiÖn tr¹ng nguy xãi lë
m¹nh vµ n¹n « nhiÔm ë hai con s«ng: s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §«ng Nai.
MÆc ®· rÊt nhiÒu g¾ng xong míi lµm quen víi h×nh thøc viÕt
tiÓu luËn còng nh hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ cña mét sinh viªn cßn ®ang häc
tËp vµ nghiªn cøu trong nhµ trêng nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ t¸nh ®îc nhiÒu
thiÕu xãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì, gãp ý d¹y b¶o cña c¸c thÇy còng nh
nh÷ng ngêi quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy. Qua ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy Vâ Minh TuÊn gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n TriÕt häc ®· híng dÉn
vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
Vò ThÞ H¬ng Thanh
Líp: K808
1
TL Triết: Ô nhiễm môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Ô nhiễm môi trường - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL Triết: Ô nhiễm môi trường 9 10 541