Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phân tích hoạt động SXKD tại cty DV hàng không sân bay Nội Bài

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Díi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, nhÊt lµ kÓ tõ
khi ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII ®Õn nay. §Êt níc ta bíc sang mét
thêi kú míi víi nh÷ng t duy míi, ®êng lèi míi, ®Þnh híng míi cã chän läc.
§Êt níc ta ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín cha tõng cã vµ ®îc kh¾p
n¨m ch©u ®¸nh gi¸ tèt, nhÊt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ.
Sù chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh
tÕ ®Êt níc. Tõ qu¶n lý theo ph¬ng thøc tËp trung bao cÊp giê ®©y ®îc vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng. C¬ chÕ nµy ®· cuèn hót tiÒm lùc kinh tÕ ë mäi
thµnh phÇn. Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã
nguån lùc giái vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cã n¨ng lùc s¸ng t¹o trong cung
c¸ch qu¶n lý. Lµ mét ngêi c«ng d©n, mét thµnh viªn cña x· héi nãi chung vµ
cña doanh nghiÖp kinh tÕ nãi riªng. NhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn h¹n vµ tr¸ch
nhiÖm cña m×nh lµ “G¸c tay sóng, tiÕp tay cÇy” cïng toµn §¶ng, toµn d©n
x©y dùng nÒn kinh tÕ gãp phÇn ®a kinh tÕ ®Êt níc ta ngµy mét ph¸t triÓn vµ
dÉn ®Õn “D©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh” lµ môc tiªu mµ
§¶ng ta ®· ®Ò ra. Muèn vËy mäi ngêi ph¶i tù trau dåi kiÕn thøc vÒ mäi mÆt
cho m×nh ®Ó cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é lµm ¨n kinh tÕ, tr×nh ®é
qu¶n lý kinh tÕ, ph¶i cã tÝch luü kinh nghiÖm, ph¶i suy nghÜ s¸ng t¹o ®Ó lµm
giµu cho m×nh vµ cho x· héi nãi chung. B¶n th©n ®îc vinh dù lµ mét sinh
viªn khoa kinh tÕ, ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh cña ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi,
qua nh÷ng n¨m häc ®· ®îc trau dåi tæng thÓ ch¬ng tr×nh: To¸n häc, tin häc,
t©m lý x· héi. Marketing, kÕ to¸n tµi chÝnh...cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ së vµ
chuyªn m«n hç trî cho nghiªn cøu m«n häc qu¶n trÞ doanh nghiÖp mµ t«i
xin ®îc phÐp vËn dông ®Ó Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña

1

c«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi Bµi n¬i t«i ®îc phÐp thùc tËp,
C«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi Bµi lµ mét doanh nghiÖp ®îc
thµnh lËp trong thêi kú ®Êt níc cã sù chuyÓn biÕn lín nhÊt lµ sù chuyÓn biÕn
trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Þnh híng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Trong bèi c¶nh
c«ng ty dÞch vô Hµng Kh«ng s©n bay Néi Bµi còng vÊp ph¶i kh«ng Ýt khã
kh¨n nh c¬ chÕ, nh©n lùc, vËt lùc vµ nguån vèn. Díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt,
khoa häc cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, tõng bíc ®· th¸o gì ®îc nh÷ng víng m¾c
ban ®Çu, dÇn ®a ho¹t ®éng kinh doanh vµ dÞch vô vµo æn ®Þnh. §Õn nay c«ng
ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh, më réng c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, t¹o ®îc uy
tÝn víi kh¸ch ...
Lêi nãi ®Çu
Díi chØ ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, nhÊt lµ
khi ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII ®Õn nay. §Êt níc ta bíc sang mét
thêi míi víi nh÷ng t duy míi, ®êng lèi míi, ®Þnh híng míi chän läc.
§Êt níc ta ®· gÆt i ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín cha tõng ®îc kh¾p
n¨m ch©u ®¸nh gi¸ tèt, nhÊt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ.
chuyÓn ch nÒn kinh c¬ c tËp trung quan liªu bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, ®· lµm thay ®æimÆt kinh
®Êt níc. qu¶n theo ph¬ng thøc tËp trung bao cÊp giê ®©y ®îc vËn
hµnh theo chÕ thÞ trêng. chÕ nµy ®· cuèn hót tiÒm lùc kinh ë mäi
thµnh phÇn. Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã
nguån lùc giái chuyªn m«n, nghiÖp n¨ng lùc s¸ng t¹o trong cung
c¸ch qu¶n lý. Lµ mét ngêi c«ng d©n, mét thµnh viªn cña x· héi nãi chung vµ
cña doanh nghiÖp kinh nãi riªng. NhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn h¹n vµ tr¸ch
nhiÖm cña m×nh “G¸c tay sóng, tiÕp tay cÇy” cïng toµn §¶ng, toµn d©n
x©y dùng nÒn kinh gãp phÇn ®a kinh ®Êt níc ta ngµy t ph¸t triÓn vµ
dÉn ®Õn “D©n giµu níc m¹nh, héi c«ng b»ng v¨n minh” môc tiªu
§¶ng ta ®· ®Ò ra. Muèn vËy mäi ngêi ph¶i trau dåi kiÕn thøc mäi mÆt
cho m×nh ®Ó tr×nh ®é khoa häcthuËt, tr×nh ®é lµm ¨n kinh tÕ, tr×nh ®é
qu¶n lý kinh , ph¶i cã tÝch luü kinh nghiÖm, ph¶i suy nghÜ s¸ng t¹o ®Ó lµm
giµu cho m×nh cho héi nãi chung. B¶n th©n ®îc vinh mét sinh
viªn khoa kinh , ngµnh qu¶n t kinh doanh cña ViÖn §¹i HäcNéi,
qua nh÷ng n¨m häc ®· ®îc trau dåi tæng thÓ ch¬ng tr×nh: Tn häc, tin häc,
t©m lý x· héi. Marketing, kÕ to¸n tµi chÝnh...cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ së vµ
chuyªn m«n trî cho nghiªn cøu n häc qu¶n trÞ doanh nghiÖp t«i
xin ®îc phÐp vËn dông ®Ó Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
1
TL Triết: Phân tích hoạt động SXKD tại cty DV hàng không sân bay Nội Bài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phân tích hoạt động SXKD tại cty DV hàng không sân bay Nội Bài - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
TL Triết: Phân tích hoạt động SXKD tại cty DV hàng không sân bay Nội Bài 9 10 390