Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phật giáo qua các giai đoạn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIÓU LUËN TRIÕT HäC

Tõ xa tíi nay cã rÊt nhiÒu trêng ph¸i triÕt häc du nhËp vµo ViÖt Nam níc Ta nã ®· cã Ýt nhiÒu ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n còng nh sù ph¸t triÓn
cña ®Êt níc, sau ®©y em xin tr×nh bµy vÒ nh÷ng ¶nh hëng cña triÕt häc Ên §é
mµ chñ yÕu lµ trêng ph¸i triÕt häc PhËt Gi¸o nã ®· ®îc du nhËp vµo viÖt nam
nh thÕ nµo vµ nh÷ng ¶nh hëng cña nã ra sao.

Tríc tiªn ta nãi mét ®«i dßng vÒ triÕt häc phËt gi¸o cña Ên
§é.
Ên §é cæ ®¹i lµ mét vïng ®Êt thuéc Nam Ch©u ¸ víi ®Æc ®iÓm khÝ hËu,
®Êt ®ai ®a d¹ng vµ kh¾c nghiÖt cïng sù ¸n ng÷ cña vßng cung d·y Hy – M· L¹p – S¬n kÐo dµi trªn hai ngµn km. §©y lµ yÕu tè ®Þa lý cã ¶nh hëng nhÊt
®Þnh tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh v¨n ho¸, t«n gi¸o vµ t tëng triÕt häc cña ngêi Ên
§é cæ ®¹i. Tuy nhiªn nh©n tè cã ¶nh hëng lín nhÊt tíi qu¸ tr×nh ®ã lµ nh©n tè
kinh tÕ – x· héi, trong ®ã ®Æc biÖt lµ sù tån t¹i tõ rÊt sím vµ kÐo dµi cña kÕt
cÊu kinh tÕ x· héi theo m« h×nh ®Æc biÖt mµ C¸c M¸c gäi lµ “C«ng x· n«ng
th«n”. Trong kÕt cÊu nµy, chÕ ®é quèc h÷u vÒ ruéng ®Êt ®îc c¸c nhµ kinh tÕ
®iÓn h×nh lµ chñ nghÜa M¸c coi lµ “chiÕc ch×a kho¸” ®Ó hiÓu toµn bé lÞch sö Ên
§é cæ ®¹i. ChÝnh trong m« h×nh nµy ®· lµm ph¸t sinh chñ yÕu kh«ng ph¶i lµ
sù ph©n chia ®èi kh¸ng giai cÊp gi÷a chñ n« vµ n« lÖ nh ë Hy L¹p cæ ®¹i, mµ
lµ sù ph©n biÖt hÕt søc kh¾c nghiÖt vµ giai d¼ng cña bèn ®¼ng cÊp lín trong x·
héi: T¨ng n÷, quÝ téc, b×nh d©n tù do vµ tiÖn n« (n« lÖ). Thªm vµo ®ã ngêi Ên
§é cæ ®¹i ®· tÝch luü ®îc nh÷ng tri thøc rÊt phong phó vÒ c¸c lÜnh vùc to¸n
häc thiªn v¨n, lÞch ph¸p n«ng nghiÖp v.v…
TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ tri thøc nãi trªn ®·
hîp thµnh c¬ së hiÖn thùc cho sù ph¸t triÓn nh÷ng t tëng triÕt häc – t«n gi¸o
Ên §é cæ ®¹i.
TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i chia lµm hai giai ®o¹n
Giai ®o¹n thø nhÊt: (Tõ gi÷a thiªn niªn kû III tr.CN ®Õn kho¶ng gi÷a
thiªn niªn kû II tr. CN). §©y lµ giai ®o¹n thêng ®îc gäi lµ “NÒn v¨n ho¸
TRIÕT HäC PHËT GI¸O ÊN §é Vµ ¶H Hëng cña nã ®Õn v¨n ho¸ - x· héi viÖt nam

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

TIÓU LUËN TRIÕT HäC

Harappa” (hay nÒn v¨n minh sèng Ên) – Khëi ®Çu cña nÒn v¨n ho¸ Ên §é,
mµ cho tíi nay ngêi ta cßn biÕt qu¸ Ýt vÒ nã ngoµi nh÷ng t liÖu kh¶o cæ häc
vµo nh÷ng thËp kû ®Çu thÕ kû XX.
Giai ®o¹n thø hai: (TiÕp nèi giai ®o¹n thø nhÊt tíi thÕ kû thø VII tr.
CN). §©y lµ thêi kú cã sù th©m nhËp cña ngêi Arya (gèc Ên - ¢u) vµo khu
vùc cña ngêi Dravida (ngêi b¶n ®Þa). §©y lµ sù kiÖn quan trän...
TIÓU LUËN TRIÕT HäC
Tõ xa tíi nay cã rÊt nhiÒu trêng ph¸i triÕt häc du nhËp vµo ViÖt Nam n-
íc Ta ®· Ýt nhiÒu ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n còng nh ph¸t triÓn
cña ®Êt níc, sau ®©y em xin tr×nh bµy nh÷ngnh hëng cña triÕt häc Ên §é
chñ yÕu lµ trêng ph¸i triÕt häc PhËt Gi¸o ®· ®îc du nhËp vµo viÖt nam
nh thÕ nµo vµ nh÷ng ¶nh hëng cña nã ra sao.
Tríc tiªn ta nãi mét ®«i dßngtriÕt häc phËt gi¸o cña Ên
§é.
Ên §é ®¹i mét vïng ®Êt thuéc Nam Ch©u ¸ víi ®Æc ®iÓm khÝ hËu,
®Êt ®ai ®a d¹ngkh¾c nghiÖt cïng ¸n ng÷ cña vßng cung d·y Hy – -
L¹p S¬n kÐo dµi trªn hai ngµn km. §©y yÕu ®Þa ¶nh hëng nhÊt
®Þnh tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh v¨n ho¸, t«n gi¸o t tëng triÕt häc cña ngêi Ên
§é ®¹i. Tuy nhiªn nh©n nh hëng lín nhÊt tíi qu¸ tr×nh ®ã nh©n
kinh héi, trong ®ã ®Æc biÖt tån t¹i rÊt sím kÐo dµi cña kÕt
cÊu kinh héi theo h×nh ®Æc biÖt C¸c M¸c gäi “C«ng n«ng
th«n”. Trong kÕt cÊu nµy, chÕ ®é quèc h÷u ruéng ®Êt ®îc c¸c nhµ kinh
®iÓn h×nh lµ chñ nghÜa M¸c coi lµ “chiÕc ch×a kho¸” ®Ó hiÓu toµn bé lÞch sö Ên
§é ®¹i. ChÝnh trong h×nh nµy ®· lµm ph¸t sinh chñ yÕu kh«ng ph¶i
ph©n chia ®èi kh¸ng giai cÊp gi÷a chñ nh ë Hy L¹p ®¹i, mµ
lµ sù ph©n biÖt hÕt søc kh¾c nghiÖtgiai d¼ng cña bèn ®¼ng cÊp lín trong x·
héi: ng n÷, quÝ téc, b×nh d©n do tiÖn (n« lÖ). Thªm vµo ®ã ngêi Ên
§é ®¹i ®· tÝch luü ®îc nh÷ng tri thøc rÊt phong phó c¸c lÜnh vùc to¸n
häc thiªn v¨n, lÞch ph¸p n«ng nghiÖp v.v
TÊt nh÷ng yÕu nhiªn, kinh tÕ, chÝnh trÞ tri thøc nãi trªn ®·
hîp thµnh së hiÖn thùc cho ph¸t triÓn nh÷ng t tëng triÕt häc t«n gi¸o
Ên §é cæ ®¹i.
TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i chia lµm hai giai ®o¹n
Giai ®o¹n thø nhÊt: (Tõ gi÷a thiªn niªn III tr.CN ®Õn kho¶ng gi÷a
thiªn niªn II tr. CN). §©y giai ®o¹n thêng ®îc gäi “NÒn v¨n ho¸
TRIÕT HäC PHËT GI¸O ÊN §é Vµ ¶H Hëng cña nã ®Õn v¨n ho¸ - x· héi viÖt nam
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
TL Triết: Phật giáo qua các giai đoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phật giáo qua các giai đoạn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL Triết: Phật giáo qua các giai đoạn 9 10 34