Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phật giáo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ch¬ng I
PhËt gi¸o, mét hiÖn tîng t«n gi¸o
vµ triÕt häc cña d©n téc .

Sù giao lu gi÷a c¸c quèc gia trong mét khu vùc ®· ph¸ vì
c¸i thÕ riªng biÖt cña t©m lý, t tëng trong tõng d©n téc lµm cho
t©m lý vµ t tëng ®ã hoµ vµo c¸i chung cña khu vùc. ViÖt Nam
còng ë trong mét qu¸ tr×nh nh thÕ. Theo ch©n c¸c nhµ bu«n, nhµ
truyÒn gi¸o Ên §é, PhËt gi¸o vµo níc ta vµo kho¶ng thÕ kû thø I
vµ thø II sau c«ng nguyªn. Sau ®ã, nèi gãt ngêi Ên §é c¸c nhµ
PhËt gi¸o B¾c t«ng vµo. Råi nh÷ng ngêi t×m ®êng sang Trung
Quèc, Ên §é häc PhËt trë vÒ còng tiÕp tôc truyÒn b¸ PhËt gi¸o.
B»ng nh÷ng con ®êng kh¸c nhau ®ã, PhËt gi¸o, mét t«n gi¸o
chung cña nhiÒu níc Nam ¸ vµ §«ng Nam ¸ lóc bÊy giê còng
t×m ®îc chç ®øng ë ViÖt Nam.
Nhng PhËt gi¸o cã nguån gèc ë x· héi Ên §é cæ ®¹i vèn
mang trong m×nh nh÷ng ®Æc ®iÓm cña t tëng vµ t«n gi¸o, cña con
ngêi vµ x· héi cña qu¸ khø vµ hiªn t¹i Ên §é lóc bÊy giê. Cã
nh÷ng ®iÒu kh«ng phï hîp víi con ngêi vµ x· héi ViÖt Nam ®¬ng thêi. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn ®îc ë ViÖt Nam, PhËt gi¸o ph¶i tr¶i
qua mét qu¸ tr×nh:
1,Vµo giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú truyÒn b¸ PhËt gi¸o vÊp
ph¶i sù ph¶n øng cña c¸c tÝn ngìng cæ truyÒn cña ngêi ViÖt Nam,
cña tôc thê phông tæ tiªn, cña lÖ cóng b¸i thæ c«ng vµ c¸c thãi
quªn thê cóng thµnh hoµng.. . Ngêi ViÖt Nam mang c¸c tÝn ngìng trªn kh«ng khái ngì ngµng tríc PhËt gi¸o. Hä ®· xa l¸nh,
thËm trÝ chª bai, ®¶ kÝch.
1

2,Vµo thêi kú sau cña sù truyÒn b¸, lóc PhËt gi¸o ®· lµm
quen víi d©n téc nã vÉn cßn liªn tôc bÞ sù mæ xÎ cña mét sè ng êi. Ngêi ta ®· ®Æt nã trªn b×nh diÖn chÝnh trÞ - x· héi ®Ó kh¶o
nghiÖm vµ thÊy r»ng ë PhËt gi¸o cã nh÷ng ®iÒu kh«ng thÝch hîp.
Do ®ã, nhiÒu ngêi ViÖt Nam trong nh÷ng thêi kú kh¸c nhau ®·
phª ph¸n, kú thÞ PhËt gi¸o nh : §µm MÜ M«ng (thÕ kû XII); Lª
Qu¸t, Tr¬ng H¸n Siªu (thÕ kû XIV); Bïi Huy BÝch, Ph¹m NguyÔn
Du (thÕ kû XVIII); Ph¹m Quý ThÝch (thÕ kû XIX)... ®Òu xem
PhËt gi¸o lµ ®iÒu cã h¹i cho x· héi.
Nhng ë mét phÝa kh¸c, trªn ph¬ng diÖn tÝn ngìng, ngêi ViÖt
Nam xa l¹i t×m ®Õn PhËt gi¸o. DÇn dÇn, hä ®i ®Õn t«n sïng vµ ®Ò
cao nã. C¸c vua Lý, vua TrÇn tõ c¸c thÕ kû XI ®Õn XIV ®Òu ®Ò
cao PhËt gi¸o. Thêi Lª, thêi NguyÔn tuy t«n sïng Nho, nhng vÉn
®Ó cho PhËt gi¸o lu hµnh. Lª S¸t, Lª Ng©n lµ nh÷ng ®¹i thÇn thêi
Lª së vµ nh÷ng hoµng th©n, quèc thÝch thêi NguyÔn trong nhµ
®Òu cã chïa thê PhËt. ThËm chÝ Tr¬ng H¸n Siªu tríc chèng PhËt
gi¸o sau l¹i theo PhËt gi¸o. Cßn quÇn chóng nh©n d©n th× l¼ng
lÆng ®i theo PhËt gi¸o.
Hai khuynh híng phñ nhËn vµ thõa nhËn trªn ®· ®an xen
nhau, kÕ tiÕp nhau trong lÞch sö. Nhng...
ch¬ng I
PhËt gi¸o, mét hiÖn tîng t«n gi¸o
vµ triÕt häc cña d©n téc.
Sù giao lu gi÷a c¸c quèc gia trong mét khu vùc ®· ph¸ vì
c¸i thÕ riªng biÖt cña t©m lý, t tëng trong tõng d©n téc lµm cho
t©m lý vµ t tëng ®ã hoµ vµo c¸i chung cña khu vùc. ViÖt Nam
còng ë trong mét qu¸ tr×nh nh thÕ. Theo ch©n c¸c nhµ bu«n, nhµ
truyÒn gi¸o Ên §é, PhËt gi¸o vµo níc ta vµo khong thÕ kû thø I
vµ thø II sau c«ng nguyªn. Sau ®ã, nèi gãt ngêi Ên §é c¸c nhµ
PhËt gi¸o c ng vµo. Råi nh÷ng ngêi t×m ®êng sang Trung
Quèc, Ên §é häc PhËt trë vÒ còng tiÕp tôc truyÒn b¸ PhËt gi¸o.
B»ng nh÷ng con ®êng kh¸c nhau ®ã, PhËt gi¸o, mét t«n gi¸o
chung cña nhiÒu níc Nam ¸ §«ng Nam ¸ lóc bÊy giê còng
t×m ®îc chç ®øng ë ViÖt Nam.
Nhng PhËt gi¸o cã nguån gèc ë héi Ên §é cæ ®¹i vèn
mang trong m×nh nh÷ng ®Æc ®iÓm cña t tëng vµ t«n gi¸o, cña con
ngêi vµ x· héi cña qu¸ khø hiªn t¹i Ên §é lóc bÊy giê. Cã
nh÷ng ®iÒu kh«ng phï hîp víi con ngêi vµ x· héi ViÖt Nam ®-
¬ng thêi. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn ®îc ë ViÖt Nam, PhËt gi¸o phi tri
qua mét qu¸ tr×nh:
1,Vµo giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú truyÒn b¸ Pt gi¸o vÊp
phi sù phn øng cña c¸c tÝn ngìng cæ truyÒn cña ngêi ViÖt Nam,
cña tôc thê phông tæ tiªn, cña lÖ cóng b¸i thæ c«ng vµ c¸c thãi
quªn thê cóng thµnh hoµng.. . Ngêi ViÖt Nam mang c¸c tÝn ng-
ìng trªn kh«ng khái ngì ngµng tríc PhËt gi¸o. Hä ®· xa l¸nh,
thËm trÝ chª bai, ® kÝch.
1
TL Triết: Phật giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phật giáo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Phật giáo 9 10 898