Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Th¬ng m¹i lµ mét ngµnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ lÜnh vùc trao ®æi
hµng hãa th«ng qua mua b¸n trªn thÞ trêng. Th¬ng m¹i ViÖt Nam rÊt ph¸t triÓn
tõ sau thêi kú ®æi míi (1986) vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín trong ph¸t
triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i gãp phÇn n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong viÖc lu th«ng hµng hãa
phôc vô tiªu dïng vµ s¶n xuÊt.
§Ó t¨ng cêng sù héi nhËp quèc tÕ, ®Èy m¹nh h¬n c«ng cuéc c«ng nghiÖp
hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc ®Æc biÖt sau khi gia nhËp AFTA vµo n¨m 2006 th×
ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta lµ yªu
cÇu kh¸ch quan, cÊp thiÕt.
Trong bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy vÒ "Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ph¸t
triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian
tíi" nh»m môc ®Ých nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thùc tr¹ng ph¸t triÓn thÞ trêng
hµng hãa cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian qua tõ ®ã nªu
ra nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh
nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian tíi.
Trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau:
+ Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa ë doanh
nghiÖp th¬ng m¹i.
+ Ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong
thêi gian tíi.
+ Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp
th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian tíi.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy: ThS NguyÔn V¨n TuÊn vµ PGS.TS
§Æng §×nh §µo ®· híng dÉn vµ gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh hoµn
thµnh bµi viÕt nµy!

1

Ch¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn thÞ tr êng
hµng hãa ë doanh nghiÖp th ¬ng m¹i
1.1. thÞ trêng vµ vai trß cña thÞ tr êng hµng hãa.
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr êng hµng hãa.

ThÞ trêng lµ mét ph¹m trï cña kinh tÕ hµng hãa. ThÞ trêng ®îc nhiÒu nhµ
kinh tÕ ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Cã ngêi coi thÞ trêng lµ c¸i chî, lµ n¬i mua b¸n
hµng hãa. Héi qu¶n trÞ khoa häc Hoa Kú coi: "thÞ trêng lµ tæng hîp c¸c lùc lîng vµ c¸c ®iÒu kiÖn, trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh
chuyÓn hµng hãa vµ dÞch vô tõ ngêi b¸n sang ngêi mua". Cã nhµ kinh tÕ l¹i
quan niÖm: "thÞ trêng vµ lÜnh vùc trao ®æi mµ ë ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n c¹nh
tranh víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hµng hãa vµ dÞch vô", hoÆc ®¬n gi¶n h¬n: thÞ
trêng lµ tæng hîp c¸c sè céng cña ngêi mua vÒ mét s¶n phÈm hµng hãa hay
dÞch vô. GÇn ®©y cã nhµ kinh tÕ l¹i ®Þnh nghÜa: "thÞ trêng lµ n¬i mua b¸n hµng
hãa, lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n mét thø...
Lêi nãi ®Çu
Th¬ng m¹i mét ngµnh cña nÒn kinh quèc d©n, lÜnh vùc trao ®æi
hµng hãa th«ng qua mua b¸n trªn thÞ trêng. Th¬ng m¹i ViÖt Nam rÊt ph¸t triÓn
sau thêi ®æi míi (1986) ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín trong ph¸t
triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i gãp phÇn n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong viÖc lu th«ng hµng hãa
phôc vô tiªu dïng vµ s¶n xuÊt.
§Ó t¨ng cêng sù héi nhËp quèc tÕ, ®Èy m¹nh h¬n c«ng cuéc c«ng nghiÖp
hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc ®Æc biÖt sau khi gia nhËp AFTAo n¨m 2006 th×
ph¸t triÓn t trêng hµng hãa cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta yªu
cÇu kh¸ch quan, cÊp thiÕt.
Trong bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy "Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ph¸t
triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian
tíi" nh»m môc ®Ých nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thùc tr¹ng ph¸t triÓn ttrêng
hµng hãa cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian qua tõ ®ã nªu
ra nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh
nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian tíi.
Trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau:
+ Nh÷ng vÊn ®Ò luËn n ph¸t triÓn thÞ trêng hµng a ë doanh
nghiÖp th¬ng m¹i.
+ Ph¸t triÓn thÞ trêng hµng hãa cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta trong
thêi gian tíi.
+ Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn ttrêng hµng hãa cña doanh nghiÖp
th¬ng m¹i níc ta trong thêi gian tíi.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy: ThS NguyÔn n TuÊn PGS.TS
§Æng §×nh §µo ®· híng dÉn gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh hoµn
thµnh bµi viÕt nµy!
1
TL Triết: Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
TL Triết: Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới 9 10 880