Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển thương hiệu cho cty CP TM Khánh Trang

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Xu híng ph¸t triÓn ngµy nay lµ t¨ng cêng hîp t¸c vµ héi nhËp kinh tÕ thÕ
giíi. ViÖt Nam ®· vµ ®ang nç lùc rÊt lín trong c¸c cuéc ®µm ph¸n song ph ¬ng vµ
®a ph¬ng ®Ó ®îc tham gia vµo tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), mét s©n ch¬i
víi v« vµn c¸c c¬ héi ph¸t triÓn nhng còng chøa ®ùng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n
thö th¸ch ®ang chê ®îi. Trong tiÕn tr×nh Êy §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®a ra ®Þnh híng ®óng ®¾n ®ã lµ “T¨ng cêng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trªn c¬ së gi÷ v÷ng b¶n
s¾c v¨n hãa d©n téc”, “Hßa nhËp nhng kh«ng hßa tan”. ChÝnh v× thÕ Nhµ níc ®·
t¹o nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh nghÒ
truyÒn thèng nh thñ c«ng mü nghÖ. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng gióp ViÖt Nam gi÷ g×n
®îc nh÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèng tõ ngµn xa ®Ó l¹i mµ cßn gióp vun ®¾p h×nh
¶nh d©n téc víi nh÷ng b¶n s¾c riªng cã trong lßng b¹n bÌ thÕ giíi.
Tuy nhãm hµng thñ c«ng mü nghÖ ®îc coi lµ cã lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt
Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi. Nhng ®Ó tËn dông tèi ®a lîi thÕ ®ã ®Ó ph¸t triÓn vÉn
cßn lµ bµi to¸n hãc bóa ®èi víi Nhµ níc, doanh nghiÖp còng nh c¸c lµng nghÒ
truyÒn thèng. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã ®· cã nhiÒu c«ng ty t×m ®îc nh÷ng híng ®i
phï hîp më ra con ®êng ®Ó n©ng tÇm vãc vµ t¹o dùng vÞ thÕ trªn trêng quèc tÕ.
§©y còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho triÓn väng ph¸t triÓn ngµnh thñ c«ng mü
nghÖ.
§Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm Gç mü nghÖ ë ngíc ngoµi
còng nh ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong níc th× x©y dùng vµ ph¸t triÓn th¬ng
hiÖu hiÖn ®ang trë thµnh vÊn ®Ò thêi sù kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp Gç mü
nghÖ mµ cßn c¶ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. Tuy nhiªn x©y
dùng th¬ng hiÖu hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn ngµy mét ngµy hai, kh«ng chØ
lµ viÖc t¹o ra cho hµng hãa, dÞch vô mét c¸i tªn víi mét biÓu tîng hÊp dÉn råi
tiÕn hµnh ®¨ng kÝ b¶o hé nh÷ng c¸i ®ã, l¹i cµng kh«ng thÓ ®i t¾t ®ãn ®Çu ®îc, mµ
ph¶i b¾t ®Çu tõ gèc s¶n phÈm chÊt lîng tèt nhÊt víi gi¸ thµnh thÊp nhÊt. X©y
dùng thµnh c«ng th¬ng hiÖu cho mét hoÆc mét nhãm s¶n phÈm lµ c¶ mét qu¸
trinh gian nan, mét qu¸ tr×nh tù kh¼ng ®Þnh m×nh víi sù ®Çu t hîp lý trªn c¬ së
hiÓu cÆn kÏ c¸c néi hµm cña th¬ng hiÖu.
C«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i Kh¸nh Trang lµ mét doanh nghiÖp tuy ra ®êi
c¸ch ®©y kh«ng l©u nhng ®· cã mét vÞ thÕ nhÊt ®Þnh trong ngµnh thñ c«ng mü

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
nghÖ ViÖt Nam. Víi mét phong c¸ch t duy míi, mét híng ®i phï hîp c«ng ty ®·
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu kh¸ Ên tîng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë mét sè
níc trªn thÕ giíi.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Xu híng ph¸t triÓn ngµy nay t¨ng cêng hîp t¸c héi nhËp kinh thÕ
giíi. ViÖt Nam ® ®ang nç lùc rÊt lín trong c¸c cuéc ®µm ph¸n song ph· ¬ng vµ
®a ph¬ng ®Ó ®îc tham gia vµo chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), mét s©n ch¬i
víi vµn c¸c héi ph¸t triÓn nhng còng chøa ®ùng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n
thö th¸ch ®ang chê ®îi. Trong tiÕn tr×nh Êy §¶ng Nhµ níc ta ® ®· a ra ®Þnh h-
íng ®óng ®¾n ®ã lµ “T¨ng cêng héi nhËp kinh quèc tÕ trªnsë gi÷ v÷ng b¶n
s¾c v¨n hãa d©n téc”, “Hßa nhËp nhng kh«ng hßa tan”. ChÝnh thÕ Nhµ níc ®·
t¹o nh÷ng chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh nghÒ
truyÒn thèng nh thñ c«ng mü nghÖ. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng gióp ViÖt Nam gi÷ g×n
®îc nh÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèngngµn xa ®Ó l¹icßn gióp vun ®¾p h×nh
¶nh d©n téc víi nh÷ng b¶n s¾c riªng cã trong lßng b¹n bÌ thÕ giíi.
Tuy nhãm hµng thñ c«ng nghÖ ®îc coi lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt
Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi. Nhng ®Ó tËn dông tèi ®a lîi thÕ ®ã ®Ó ph¸t triÓn vÉn
cßn bµi to¸n hãc bóa ®èi víi Nhµ níc, doanh nghiÖp còng nh c lµng nghÒ
truyÒn thèng. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã ® nhiÒu c«ng ty t×m ®· îc nh÷ng híng ®i
phï hîp ra con ®êng ®Ó n©ng tÇm vãc t¹o dùng thÕ trªn trêng quèc tÕ.
§©y còng dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho triÓn väng ph¸t triÓn ngµnh thñ c«ng
nghÖ.
§Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm nghÖ ë ngíc ngoµi
còng nh ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong níc th× x©y dùng ph¸t triÓn th¬ng
hiÖu hiÖn ®ang trë thµnh vÊn ®Ò thêi kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp
nghÖ cßn víi c¸c quan qu¶n xóc tiÕn th¬ng m¹i. Tuy nhiªn x©y
dùng th¬ng hiÖu hoµn toµn kh«ng ph¶i chuyÖn ngµy mét ngµy hai, kh«ng chØ
viÖc t¹o ra cho hµng hãa, dÞch mét c¸i tªn víi mét biÓu tîng hÊp dÉn råi
tiÕn hµnh ®¨ng kÝ b¶o hé nh÷ng c¸i ®ã, l¹i cµng kh«ng thÓ ®i t¾t ®ãn ®Çu ®îc, mµ
ph¶i b¾t ®Çu gèc s¶n phÈm chÊt lîng tèt nhÊt víi gi¸ thµnh thÊp nhÊt. X©y
dùng thµnh c«ng th¬ng hiÖu cho mét hoÆc mét nhãm s¶n phÈm mét qu¸
trinh gian nan, mét qu¸ tr×nh kh¼ng ®Þnh m×nh víi ®Çu t hîp trªn
hiÓu cÆn kÏ c¸c néi hµm cña th¬ng hiÖu.
C«ng ty phÇn Th¬ng m¹i Kh¸nh Trang mét doanh nghiÖp tuy ra ®êi
c¸ch ®©y kh«ng l©u nhng ® mét thÕ nhÊt ®Þnh trong ngµnh thñ c«ng ·
1
TL Triết: Phát triển thương hiệu cho cty CP TM Khánh Trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển thương hiệu cho cty CP TM Khánh Trang - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
TL Triết: Phát triển thương hiệu cho cty CP TM Khánh Trang 9 10 32