Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Thêi kú nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®ang trong t×nh tr¹ng tËp trung
bao cÊp, c¸c ngµnh s¶n xuÊt , kinh doanh hÇu hÕt ®Òu ph¸t triÓn kÐm. Ngêi
ta gÇn nh kh«ng quan t©m ®Õn thÞ trêng, kh«ng coi träng ®óng møc vai trß
cña thÞ trêng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh . §©y còng lµ mét trong
nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn sù tr× trÖ kÐo dµi cña nÒn kinh tÕ . Kh¸i
niÖm vÒ thÞ trêng cïng víi nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¸c lÜnh vùc cña thÞ trêng
chØ thùc sù xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam khi nÒn kinh tÕ ®îc chuyÓn ®æi tõ chÕ ®é
kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Kh«ng ®îc Nhµ níc bao
cÊp cung - tiªu ®Çu vµo, ®Çu ra, ®øng tríc sù sèng cßn vµ ph¶i chñ ®éng
quyÕt ®Þnh hdsx kinh doanh , c¸c doanh nghiÖp míi nhËn thÊy vai trß hÕt
søc quan träng cña thÞ trêng. ChØ cã thÞ trêng míi gióp cho c¸c doanh
nghiÖp , cÊp qu¶n lý tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái : s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt bao
nhiªu, s¶n xuÊt cho ai...?
Doanh nghiÖp cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra hay
kh«ng, cã ph¸t triÓn ®îc qui m« vµ danh tiÕn cña m×nh hay kh«ng ®Òu phô
thuéc vµo thÞ trêng cña chÝnh nã. HiÖn nay , yªu cÇu héi nhËp cña nÒn kt
khu vùc vµ thÕ giíi lµ ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam.
§øng tríc m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ réng lín, c¸c doanh
nghiÖp kh«ng chØ , nç lùc ®Î trô v÷ng trªn thÞ trêng trong níc mµ cßn kh«ng
ngõng khai th¸c vµ ph¸t triÓn thÞ trêng níc ngoµi, n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu
thô s¶n phÈm
VÜnh Phóc lµ mét tØnh ®îc thµnh lËp kh«ng l©u, tØnh ®îc t¸ch ra tõ
tØnh VÜnh Phó cò n¨m 1997. Trong bèi c¶nh thÞ trêng ViÖt Nam nãi chung
vµ tØnh VÜnh Phóc nãi riªng, nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp , ®Æc biÖt lµ VÜnh Phóc lµ
mét tØnh míi mÎ nªn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng mét c¸ch hiÖu qu¶. MÆt kh¸c VÜnh Phóc lµ mét tØnh cã nhiÒu
tiÒm n¨ng kinh tÕ vµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp nªn vÊn ®Ò thÞ trêng vµ nhu cÇu lµ

rÊt thiÕt yÕu. V× vËy em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t
triÓn thÞ trêng hµng ho¸ cña tØnh VÜnh Phóc ®Õn n¨m 2010".
Víi thêi gian thùc tËp ng¾n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn cã h¹n nªn trong
bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. VËy em rÊt
mong nhËn ®îc sù gãp ý nhËn xÐt cña c¸c thÇy, c« c¸c c¸n bé CNVC trong
Së kÕ ho¹ch - ®Çu t VÜnh Phóc ®Ó bµi b¸o c¸o cña em ®îc ®Çy ®ñ vµ hoµn
thiÖn h¬n.
Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi toµn thÓ thÇy c« gi¸o
khoa Th¬ng m¹i , ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS TrÇn HoÌ ®· trùc tiÕp , tËn t×nh híng dÉn t«i lµm b¸o c¸o thùc tËp vµ tËp thÓ CBCNV Së kÕ ho¹ch - ...
Lêi nãi ®Çu
Thêi nÒn kinh ViÖt Nam cßn ®ang trong t×nh tr¹ng tËp trung
bao cÊp, c¸c ngµnh s¶n xuÊt , kinh doanh hÇu hÕt ®Òu ph¸t triÓn kÐm. Ngêi
ta gÇn nh kh«ng quan t©m ®Õn thÞ trêng, kh«ng coi träng ®óng møc vai trß
cña t trêng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh . §©y còng mét trong
nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t t kÐo dµi cña nÒn kinh . Kh¸i
niÖm vÒ thÞ trêng cïng víi nh÷ng nghiªn cøu c¸c lÜnh vùc cña thÞ trêng
chØ thùc xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam khi nÒn kinh ®îc chuyÓn ®æichÕ ®é
ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh thÞ trêng . Kh«ng ®îc Nhµ níc bao
cÊp cung - tiªu ®Çu vµo, ®Çu ra, ®øng tríc sèng cßn ph¶i chñ ®éng
quyÕt ®Þnh hdsx kinh doanh , c¸c doanh nghiÖp míi nhËn thÊy vai trß hÕt
søc quan träng cña thÞ trêng. ChØ thÞ trêng míi gióp cho c¸c doanh
nghiÖp , cÊp qu¶n lý tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái : s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt bao
nhiªu, s¶n xuÊt cho ai...?
Doanh nghiÖp tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra hay
kh«ng, ph¸t triÓn ®îc qui danh tiÕn cña m×nh hay kh«ng ®Òu phô
thuéc vµo t trêng cña chÝnh nã. HiÖn nay , yªu cÇu héi nhËp cña nÒn kt
khu vùc thÕ giíi ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam.
§øng tríc m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t réng lín, c¸c doanh
nghiÖp kh«ng chØ , nç lùc ®Î trô v÷ng trªn thÞ trêng trong níc mµ cßn kh«ng
ngõng khai th¸c vµ ph¸t triÓn t trêng níc ngoµi, n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu
thô s¶n phÈm
VÜnh Phóc mét tØnh ®îc thµnh lËp kh«ng l©u, tØnh ®îc t¸ch ra
tØnh VÜnh Phó n¨m 1997. Trong bèi c¶nh t trêng ViÖt Nam nãi chung
tØnh VÜnh Phóc nãi riªng, nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp , ®Æc biÖt lµ VÜnh Phóc
mét tØnh míi mÎ nªn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng mét c¸ch hiÖu qu¶. MÆt kh¸c VÜnh Phóc mét tØnh nhiÒu
tiÒm n¨ng kinh ®iÒu kiÖn thÝch hîp nªn vÊn ®Ò thÞ trêng nhu cÇu
TL Triết: Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
TL Triết: Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010 9 10 580