Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh cty Lelong VN tại HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

1. Lý do lùa chän ®Ò tµi
Trong qu¸ tr×nh häc tËp trªn gi¶ng ®êng vµ tr¶i qua qu¸ tr×nh t¹i chi nh¸nh
c«ng ty Lelong t¹i Hµ Néi còng nh qua thùc tÕ gióp em t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ
thÞ trêng còng nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµm cho em thÊy ®îc qu¸
tr×nh h×nh thµnh, c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng cña chi nh¸nh c«ng
ty.
Thùc tÕ thÊy r»ng bÊt kú mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn trªn thÞ trêng th× yÕu tè vÒ thÞ trêng cña doanh nghiÖp bao giê còng ®îc quan
t©m vµ ®Æt lªn hµng ®Çu? c¸c doanh nghiÖp hiÓu r»ng cã thÞ trêng th× doanh nghiÖp
míi cã thÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn vµ khi thÞ trêng cña doanh
nghiÖp ®ù¬c h×nh thµnh th× viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng gióp doanh nghiÖp cã thªm
nh÷ng kh¸ch hµng míi khi ®ã doanh nghiÖp sÏ t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®Ó cã
nh÷ng bíc tÝnh to¸n tiÕp theo cña m×nh. Tãm l¹i thÞ trêng cña doanh nghiÖp cã vai
trß quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp chÝnh v× thÕ mµ em lùa
chän ®Ò tµi: "Ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh c«ng ty
Lelong ViÖt Nam t¹i Hµ Néi". §Ò tµi nµy sÏ gióp em n¾m râ h¬n vÒ thÞ trêng vµ
ph¸t triÓn thÞ trêng cña chi nh¸nh c«ng ty nãi riªng vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng
cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Ó tõ ®ã em cã ®îc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh ®Ó
®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ trêng hiÖn nay vµ sau nµy n¬i em cã ®iÒu kiÖn
c«ng t¸c.
2.. Môc tiªu cña ®Ò tµi:
Qua viÖc chän ®Ò t¹i ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô cña chi nh¸nh c«ng ty gióp
em cã thÓ ®a ra ®îc môc tiªu nghiªn cøu cña m×nh:
* §èi víi b¶n th©n em: Gióp em hiÓu râ thªm vÒ t×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng
hiÖn nay vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh c«ng ty n¬i em thùc tËp qua qu¸ tr×nh
nghiªn cøu sÏ gióp em cã nh÷ng kiÕn thøc vÒ thÞ trêng cña chi nh¸nh c«ng ty vµ t×nh

1

h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty còng nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y
ho¹t ®éng vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng
* §èi víi doanh nghiÖp
Qua viÖc ph©n tÝch vÒ thÞ trêng còng nh viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh
nghiÖp sÏ gióp chi nh¸nh c«ng ty ®¸nh gi¸ ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña
m×nh ®ång thêi còng ®a ra ®îc c¸c u vµ nhîc ®iÓm cña thÞ trêng còng nh c¸c mÆt
h¹n chÕ cña chi nh¸nh c«ng ty ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p
kh¾c phôc. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi sÏ gióp chi nh¸nh c«ng ty phÇn nµo ®a ra nh÷ng
biÖn ph¸p vµ chiÕn lîc ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô t¹i nhng thÞ
trêng mµ doanh nghiÖp cha ®¹t tíi ph¶...
Lêi nãi ®Çu
1. Lý do lùa cn ®Ò tµi
Trong qu¸ tr×nh c p trªn ging ®êng tr¶i qua qu¸ tr×nh t¹i chi nh¸nh
c«ng ty Lelong t¹i i còng nh qua thùc tÕ gióp em t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ
thÞ tng còng nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµm cho em thÊy ®îc qu¸
tr×nh h×nh thµnh, c¬ cÊu tæ cc vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng cña chi nh¸nh c«ng
ty.
Thùc tÕ thÊy r»ng bÊt kú mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn trªn thÞ trêng th× yÕu tè vÒ thÞ trêng cña doanh nghiÖp bao giê còng ®îc quan
t©m vµ ®Æt lªn hµng ®Çu? c¸c doanh nghp hiÓu r»ng cã thÞ trêng th× doanh nghiÖp
ithÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn vµ khi thÞ trêng cña doanh
nghiÖp ®ù¬c nh thµnh th× viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng gióp doanh nghiÖp thªm
nh÷ng kh¸ch hµng míi khi ®ã doanh nghiÖpt¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®Ó cã
nh÷ng bíc tÝnh to¸n tiÕp theo cña m×nh. Tãm l¹i thÞ trêng cña doanh nghiÖp cã vai
trß quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t trn cña doanh nghiÖp chÝnh v× thÕ mµ em lùa
chän ®Ò tµi: "Ph¸t triÓn thÞ tng tiªu t sn phÈm cña chi nnh c«ng ty
Lelong ViÖt Nam t¹i Hµi". §Ò tµi nµygióp em n¾m râ h¬n vÒ thÞ trêng vµ
ph¸t triÓn thÞ tng cña chi nh¸nh c«ng ty nãi riªng vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng
cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Ó tõ ®ã em cã ®îc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh ®Ó
®¸nh gi¸ vµ ph©nch t×nh h×nh thÞ trêng hiÖn nay vµ sau nµy n¬i em cã ®iÒu kiÖn
c«ng t¸c.
2.. Môc tiªu cña ®Ò tµi:
Qua viÖc chän ®Ò t¹i ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô cña chi nh¸nh c«ng ty gióp
em cã thÓ ®a ra ®îc môc tiªu nghiªn cøu cña m×nh:
* §èi víi b¶n th©n em: Gióp em hiÓu râ thªm vÒ t×nh h×nhn kinh thÞ trêng
hiÖn nay vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh c«ng ty n¬i em thùc tËp qua qu¸ tr×nh
nghiªn cøu sÏ gp em cã nh÷ng kiÕn thøc vÒ thÞ trêng cña chi nh¸nh c«ng ty vµ t×nh
1
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh cty Lelong VN tại HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh cty Lelong VN tại HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh cty Lelong VN tại HN 9 10 279