Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi nÒn kinh tÕ níc ta ngµy mét ph¸t
triÓn, vÊn ®Ò t×m hiÓu thÞ trêng vµ s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu ngêi tiªu
dïng ®Æt ra cµng cÊp thiÕt, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh
doanh hµng tiªu dïng. Do níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp, më cöa nÒn
kinh tÕ nªn yÕu tè c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Kh«ng nh÷ng c¸c
C«ng ty trong níc ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i mµ c¸c C«ng ty cßn
ph¶i c¹nh tranh víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty ë níc ngoµi trong ®ã cã nh÷ng C«ng
ty rÊt hïng m¹nh vÒ mÆt tµi chÝnh, hä l¹i cã kinh nghiÖm hµng chôc thËm
chÝ hµng tr¨m n¨m, cho nªn vÒ thÕ vµ lùc hä m¹nh h¬n ta rÊt nhiÒu. §Ó tån
t¹i trong cuéc c¹nh tranh kh«ng c©n søc nµy, chóng ta cÇn ph¶i n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh trong ®ã vÊn ®Ò tiªu thô ®îc s¶n phÈm ®Çu ra lµ v«
cïng quan träng.
MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i trêng ®Çy
biÕn ®éng, víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt
lu«n thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi ®ã lµ sù gi¶m sót lßng trung
thµnh cña kh¸ch hµng, sù ra ®êi cña nhiÒu ®iÒu luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch
qu¶n lý th¬ng m¹i cña nhµ níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i
quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm ®ã lµ vÊn ®Ò ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô. Trong lÜnh vùc kinh doanh hµng tiªu dïng, nhÊt lµ
s¶n phÈm mang tÝnh mïa vô vµ nhu cÇu lu«n thay ®æi nh ngµnh giÇy th× vÊn
®Ò lµm sao b¸n ®îc hµng lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n. NÕu mét c«ng ty kinh
doanh giÇy kh«ng biÕt ®©u lµ thÞ trêng b¸n cña c«ng ty, kh«ng biÕt ®îc xu
híng giÇy cña kh¸ch hµng trong tõng mïa, tõng khu vùc, tõng n¨m th× c«ng
ty ®ã kh«ng thÓ s¶n xuÊt vµ lµm ¨n cã l·i. Tiªu thô s¶n phÈm thùc hiÖn môc
®Ých cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Nã lµ kh©u lu th«ng hµng ho¸, lµ cÇu nèi
trung gian mét bªn lµ s¶n xuÊt, ph©n phèi mét bªn lµ tiªu dïng.V× vËy, mét
1

c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶, nhÊt thiÕt ph¶i quan t©m ®Õn thÞ tr êng tiªu
thô cña m×nh. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn t«i m¹nh d¹n
chän ®Ò tµi: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty
giÇy Thîng §×nh Hµ Néi.
1. Môc ®Ých nghiªn cøu
§Ò tµi nµy nghiªn cøu nh»m ph©n tÝch ®Ó thÊy râ thùc tr¹ng ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra cña C«ng ty giÇy Thîng §×nh trong nh÷ng
n¨m qua.Tõ nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng khã kh¨n
cßn tån t¹i ®Ó ®a ra nh÷ng gîi ý gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu
thô s¶n phÈm cña c«ng ty vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n ...
Lêi®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi nÒn kinh níc ta ngµy mét ph¸t
triÓn, vÊn ®Ò t×m hiÓu thÞ trêng s¶n phÈm phï hîp víi nhu u ngêi tiªu
dïng ®Æt ra cµng cÊp thiÕt, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng C«ng ty n xuÊt kinh
doanh hµng tiªu dïng. Do níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp, më cöan
kinh nªn yÕu c¹nh tranh ngµy ng trë nªn gay t. Kh«ng nh÷ng c¸c
C«ng ty trong níc ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i mµ c¸c C«ng ty cßn
ph¶inh tranh i tÊt c¸c c«ng ty ë níc ngoµi trong ®ã nh÷ng ng
ty rÊt ng m¹nh mÆt i chÝnh, i kinh nghiÖm ng chôc thËm
chÝ ng tr¨m n¨m, cho n thÕ c nh h¬n ta rÊt nhiÒu. §Ó n
t¹i trong cuéc nh tranh kh«ng n søc nµy, chóng ta cÇn ph¶i n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh trong ®ã n ®Ò tiªu t ®îc n phÈm ®Çu ra lµ
cïng quan träng.
t kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i trêng ®Çy
biÕn ®éng, víi c ®èi t nh tranh, víi nh÷ng tiÕn khoa häc kü thuËt
lu«n thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi ®ã sù gi¶m t lßng trung
thµnh cña kh¸ch hµng, sù ra ®êi cña nhiÒu ®iÒu luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch
qu¶n th¬ng i cña nhµ níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i
quyÕt hµng lo¹tc vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch.
t trong nh÷ng vÊn ®Ò t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm ®ã vÊn ®Ò ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô. Trong nh c kinh doanh ng tiªu ng, nhÊt
s¶n phÈm mang tÝnh mïa vô nhu cÇu lu«n thay ®æi nh ngµnh giÇy tvÊn
®Ò lµm sao b¸n ®îc ng lµ n ®Ò t k kh¨n. NÕu mét c«ng ty kinh
doanh giÇy kh«ng biÕt ®©u t trêng b¸n a ng ty, kh«ng biÕt ®îc xu
híng giÇy cña kh¸chng trongng mïa, tõng khu vùc, tõng n¨m th× c«ng
ty ®ã kh«ng ts¶n xuÊt vµ lµm ¨n cã l·i. Tiªu thô s¶n phÈm thùc hiÖn môc
®Ých cña n xuÊt tiªu dïng. kh©u lu th«ng hµng ho¸, lµ cÇu nèi
trung gian t bªn s¶n xuÊt, pn phèi mét n tiªu ng.V× vËy, mét
1
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN 9 10 339