Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi loµi ngêi ®· bíc sang cuéc c¸ch m¹ng
khoa häc kü thuËt lÇn thø 3 th× khoa häc kü thuËt ®· thùc sù trë thµnh lùc lîng
s¶n xuÊt trùc tiÕp nh lêi M¸c ®· tiªn ®o¸n. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña
nhiÒu ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, víi hµm lîng chÊt x¸m chiÕm tû
lÖ ngµy cµng cao trong c¸c s¶n phÈm lµm ra, con ngêi cµng tá râ vai trß quyÕt
®Þnh cña m×nh trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, cña lÞch sö nh©n lo¹i.
BiÖn chøng cña sù ph¸t triÓn trong thêi ®¹i ngµy nay ®ßi hái con ngêi ph¶i béc
lé ®Çy ®ñ h¬n n÷a "søc m¹nh cña b¶n chÊt con ngêi" cña m×nh mét c¸ch hiÖn
thùc vµ sinh ®éng h¬n, phong phó vµ ®a d¹ng h¬n, v¨n ho¸ vµ trÝ tuÖ víi
nh÷ng c¸ tÝnh ®éc ®¸o vµ nh÷ng phÈm chÊt n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña con ngêi
hiÖn ®¹i. Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng nhÊt, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh
®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia.
Ngµy nay, trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc môc
tiªu quan träng nhÊt trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta th×
nguån nh©n lùc chÝnh lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng. Nguån nh©n lùc víi
tr×nh ®é tiªn tiÕn sÏ chÝnh lµ nh©n tè ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi mét níc ®ang ë tr×nh ®é thÊp kÐm ph¸t triÓn nh níc
ta hiÖn nay kh«ng thÓ kh«ng x©y dùng mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn l©u bÒn,
n©ng cao dÇn chÊt lîng cña ngêi lao ®éng, ph¸t huy nh©n tè con ngêi ®Ó phôc
vô tèt nhÊt cho môc tiªu lín lao cña toµn d©n téc, ®a níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa
x· héi.

1

I. C¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t triÓn vµ sö dông nguån nh©n lùc
®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·
héi.

1. BiÖn chøng cña sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt víi sù ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi.
a. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng ®Æc trng cña con ngêi vµ x· héi loµi ngêi. S¶n
xuÊt x· héi bao gåm: s¶n xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊt tinh thÇn vµ s¶n xuÊt ra b¶n
th©n con ngêi. Ba qu¸ tr×nh ®ã g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi
nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. S¶n
xuÊt vËt chÊt ®îc tiÕn hµnh b»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Ph¬ng thøc
s¶n xuÊt lµ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng
giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña x· héi loµi ngêi. Mçi x· héi ®îc ®Æc trng b»ng
mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay, lÞch sö loµi ngêi ®· tr¶i qua
n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ c«ng x· nguyªn thñy, n« lÖ phong kiÕn, t b¶n
chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. Ph¬n...
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi loµi ngêi ®· bíc sang cuéc c¸ch m¹ng
khoa häc kü thuËt lÇn thø 3 th× khoa häc kü thuËt ®· thùc sù trë thµnh lùc lîng
s¶n xuÊt trùc tiÕp nh lêi M¸c ®· tiªn ®o¸n. Víi ph¸t triÓn m¹nh cña
nhiÒu ngµnh khoa häcc«ng nghÖ hiÖn ®¹i, víi hµm lîng chÊt x¸m chiÕm
ngµy cµng cao trong c¸c s¶n phÈm lµm ra, con ngêi cµng vai trß quyÕt
®Þnh cña m×nh trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña héi, cña lÞch nh©n lo¹i.
BiÖn chøng cña sù ph¸t triÓn trong thêi ®¹i ngµy nay ®ßi hái con ngêi ph¶i béc
®Çy ®ñ h¬n n÷a "søc m¹nh cña b¶n chÊt con ngêi" cña m×nh mét c¸ch hiÖn
thùc sinh ®éng h¬n, phong phó ®a d¹ng h¬n, v¨n ho¸ trÝ tuÖ víi
nh÷ng tÝnh ®éc ®¸o nh÷ng phÈm chÊt n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña con ngêi
hiÖn ®¹i. Nguån nh©n lùc lµ yÕu quan träng nhÊt, tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh
®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia.
Ngµy nay, trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc môc
tiªu quan träng nhÊt trong thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi ë níc ta th×
nguån nh©n lùc chÝnh ch×a kho¸ cña thµnh c«ng. Nguån nh©n lùc víi
tr×nh ®é tiªn tiÕn sÏ chÝnh nh©n ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi mét níc ®ang ë tr×nh ®é thÊp kÐm ph¸t triÓn nh níc
ta hiÖn nay kh«ng thÓ kh«ng x©y dùng mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn l©u bÒn,
n©ng cao dÇn chÊt lîng cña ngêi lao ®éng, ph¸t huy nh©n con ngêi ®Ó phôc
tèt nhÊt cho môc tiªu lín lao cña toµn d©n téc, ®a níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa
x· héi.
1
TL Triết: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực 9 10 92