Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển vùng nguyên liệu ở cty CP mía đường Lam Sơn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª ngäc Quang – QLKT.K. K 28

Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét doanh
nghiÖp nµo, nguyªn liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®îc u tiªn hµng ®Çu.
Trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i g¾n víi vïng nguyªn
liÖu.
Qua 14 n¨m thu mua vµ chÕ biÕn kÓ tõ n¨m 1986 ®Õn nay C«ng ty cæ phÇn
mÝa ®êng Lam S¬n ®· qua bao khã kh¨n cã lóc tëng chõng nh kh«ng thÓ vît qua.
T×nh h×nh thùc tÕ C«ng ty ®øng bªn bê vùc ph¸ s¶n nhng råi l¹i ph¸t triÓn ®i lªn
®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ tèt ®Ñp. TÊt c¶ nh÷ng th¨ng trÇm Êy do nhiÒu nguyªn
nh©n ®em l¹i, xong suy cho cïng mét trong sè nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n quan
träng bËc nhÊt ®ã lµ vÊn ®Ò nguyªn liÖu cho nhµ m¸y s¶n xuÊt.
§ñ nguyªn liÖu nhµ m¸y ch¹y hÕt c«ng suÊt, khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng s¨n
cã cña thiÕt bÞ, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, gi¸ thµnh h¹, ®em l¹i lîi nhuËn
cao, nép ng©n s¸ch Nhµ níc t¨ng, c«ng nh©n cã c«ng ¨n viÖc lµm, ®êi sèng æn
®Þnh vµ ngµy cµng ®îc n©ng cao, c«ng nh©n g¾n bã víi nhµ m¸y.
ThiÕu nguyªn liÖu nhµ m¸y ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, l·ng phÝ thiÕt bÞ m¸y
mãc, khÊu hao trªn ®Çu s¶n phÈm t¨ng, s¶n xuÊt bÞ thua lç, c«ng nh©n kh«ng cã
c«ng ¨n viÖc lµm, ®êi sèng ngµy cµng khã kh¨n.
Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt lµ tõ khi cã chñ
tr¬ng ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ giao quyÒn tù
chñ cho s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn mÝa ®êng
Lam S¬n ®· chñ ®éng ®Çu t gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nguyªn liÖu cung cÊp cho nhµ
m¸y s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
HiÖn nay trong xu thÕ ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cæ
phÇn mÝa ®êng Lam S¬n ®· më réng n©ng cao c«ng suÊt nhµ m¸y lªn 6.500 tÊn
mÝa c©y/ngµy. Do ®ã viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu ®¶m b¶o ®Çy
®ñ cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ngµy cµng trë nªn quan träng vµ cÊp b¸ch h¬n.
Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, viÖc ®Æt ra nh÷ng ch¬ng tr×nh nghiªn cøu vÒ
vïng nguyªn liÖu mÝa ®êng Lam S¬n, thùc tr¹ng vïng nguyªn liÖu vµ qu¸
tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn mÝa ®êng Lam S¬n
trong nh÷ng n¨m võa qua vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng, ph¸t triÓn
vïng nguyªn liÖu ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ vµ æn ®Þnh cho nhµ m¸y s¶n xuÊt lµ viÖc
lµm cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª ngäc Quang – QLKT.K. K 28

XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã t«i ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n vÒ
ph¸t triÓn vïng Nguyªn liÖu C«ng ty Cæ phÇn mÝa ®êng Lam S¬n".
Môc tiªu nghiªn cøu...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª ngäc Quang QLKT.K. K 28
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt mét doanh
nghiÖp nµo, nguyªn liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®îc u tiªn hµng ®Çu.
Trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i g¾n víi vïng nguyªn
liÖu.
Qua 14 n¨m thu mua vµ chÕ biÕn kÓ tõ n¨m 1986 ®Õn nay C«ng ty cæ phÇn
mÝa ®êng Lam S¬n ®· qua bao khã kh¨n cã lóc tëng chõng nh kh«ng thÓ vît qua.
T×nh h×nh thùc C«ng ty ®øng bªn vùc ph¸ s¶n nhng råi l¹i ph¸t triÓn ®i lªn
®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ tèt ®Ñp. TÊt nh÷ng th¨ng trÇm Êy do nhiÒu nguyªn
nh©n ®em l¹i, xong suy cho cïng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n b¶n quan
träng bËc nhÊt ®ã lµ vÊn ®Ò nguyªn liÖu cho nhµ m¸y s¶n xuÊt.
§ñ nguyªn liÖu nhµ m¸y ch¹y hÕt c«ng suÊt, khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng s¨n
cña thiÕt, s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, gi¸ thµnh h¹, ®em l¹i lîi nhuËn
cao, nép ng©n s¸ch Nhµ níc t¨ng, c«ng nh©n c«ng ¨n viÖc lµm, ®êi sèng æn
®Þnh vµ ngµy cµng ®îc n©ng cao, c«ng nh©n g¾n bã víi nhµ m¸y.
ThiÕu nguyªn liÖu nhµ m¸y ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, l·ng phÝ thiÕt m¸y
mãc, khÊu hao trªn ®Çun phÈm t¨ng, s¶n xuÊt thua lç, c«ng nh©n kh«ng
c«ng ¨n viÖc lµm, ®êi sèng ngµy cµng khã kh¨n.
nh÷ng vÊn ®Ò trªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt tõ khi c
tr¬ng ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ giao quyÒn tù
chñ cho s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty phÇn mÝa ®êng
Lam S¬n ®· chñ ®éng ®Çu t gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nguyªn liÖu cung cÊp cho nhµ
m¸y s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
HiÖn nay trong xu thÕ ph¸t triÓn réng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty
phÇn mÝa ®êng Lam S¬n ®· më réng n©ng cao c«ng suÊt nhµ m¸y lªn 6.500 tÊn
mÝa c©y/ngµy. Do ®ã viÖcy dùng ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu ®¶m b¶o ®Çy
®ñ cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ngµy cµng trë nªn quan träng vµ cÊp b¸ch h¬n.
nh÷ng vÊn ®Ò u trªn, viÖc ®Æt ra nng ch¬ng tnh nghiªn cøu
ng ngun lu mÝa ®êng Lam S¬n, thùc tr¹ng vïng nguyªn lu q
tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ng ty pn mÝa ®êng Lam S¬n
trong nh÷ng n¨ma qua ®Ò ra nh÷ng gi ph¸p nh»m x©y ng, ph¸t triÓn
ng nguyªn liÖu ®Ó cung p ®Çy ®ñ vµ æn ®Þnh cho nhµ m¸y n xt viÖc
m cã ý nghÜa thiÕt tc ®èi víi n t¹i ph¸t triÓn a C«ng ty.
TL Triết: Phát triển vùng nguyên liệu ở cty CP mía đường Lam Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển vùng nguyên liệu ở cty CP mía đường Lam Sơn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
TL Triết: Phát triển vùng nguyên liệu ở cty CP mía đường Lam Sơn 9 10 727