Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1824 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc

Môc lôc............................................................................................................. 1
Chương 1 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến.................3
1.1 Sự ra đời của phép biện chứng ....................................................................................3
1.2 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến..................................................................................4

Chương 2 Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ
môi trường ở Việt Nam..............................................................................8
2.1 Mối liên hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường............................8
2.2 Môi trường đang bị huỷ hoại do các chính sách tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam ..............9
2.3 Hậu quả của ô nhiễm môi trường...............................................................................15
2.4 Giải pháp giải quyết vấn đề.........................................................................................16

Lời kết.............................................................................................................18
Tài liệu tham khảo..................................................................................19

Lêi më ®Çu
Chúng ta đang sống trong một mạng lưới sụ sống rộng lớn. Giống như một
mạng nhện, càng có nhiều mối liên hệ thì mạng lưới càng bền vững. Chúng
ta đã biết tất cả những mối liên kết trong sự sống sẽ không tồn tại và phát
triển được nếu không được hỗ trợ bởi môi trường. Với tốc độ phá hoại môi
trường như hiện nay của con người, môi trường của chúng ta đang dần bị
suy thoái, mối liên kết của các mạng lưới sự sống đang dần bị phá vỡ. Sự
tăng trưởng kinh tế ngày càng nhanh, một mặt nó nâng cao đời sống của
người dân nhưng mặt khác nó đang gây một sức ép mạnh mẽ lên môi trường
tự nhiên. Cũng như các nước đang phát triển khác, để có những kết quả về
kinh tế trong giai đoạn trước mắt, chúng ta phải trả giá là mất đi ssự bền
vững của các nguồn tài nguyên về lâu dài. Một thập kỷ phát triển nhanh
chóng ở việt nam đã dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm đất, không khí, nước và
quan trọng hơn là gia tăng mưc tiêu thụ, phân hoá giầu nghèo… mạng lưới
đang dần mất đi sưc mạnh của nó. Chính vì vậy tôi quyết chọn đề tài này để
nghiên cứu.
Nghiên cứu "PhÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vµ vËn dông

ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi b¶o vÖ m«i trêng sinh
th¸i ë ViÖt Nam"’. Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình và...
Môc lôc
Môc lôc.............................................................................................................1
Ch ng 1 Phép bi n ch ng v m i liên h ph bi nươ ế .................3
1.1 Sự ra đời của phép biện chứng ....................................................................................3
1.2 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến..................................................................................4
Ch ng 2 M i liên h gi a t ng tr ng kinh t v b o vươ ă ưở ế à
môi tr ng Vi t Namườ ..............................................................................8
2.1 Mối liên hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường............................8
2.2 Môi trường đang bị huỷ hoại do các chính sách tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam ..............9
2.3 Hậu quả của ô nhiễm môi trường...............................................................................15
2.4 Giải pháp giải quyết vấn đề.........................................................................................16
L i k t ế .............................................................................................................18
T i li u tham kh oà ..................................................................................19
TL Triết: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TL Triết: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến 9 10 786